"response" po polsku

EN

"response" - polskie tłumaczenie

EN response
volume_up
{rzeczownik}

response (też: answer, reply)
I believe that the Commission's response and the Council's response is measured and right.
Uważam, że odpowiedź Komisji oraz odpowiedź Rady są wyważone i właściwe.
Genotype Viral response at Sustained response Negative week 12 predictive value
Genotyp Odpowiedź Długotrwała Negatywna wirusologiczna w odpowiedź wartość 12. tygodniu prognostyczna
Genotype Viral response Sustained response Negative predictive value at week 12
Genotyp Odpowiedź Długotrwała Negatywna wirusologiczna w odpowiedź wartość 12. tygodniu prognostyczna
response
Look at the response to the tsunami -- it's inspiring.
Spójrzcie na odzew po tsunami, to inspirujące.
We had a positive response: more than half the Member State Ministers followed that approach.
Mieliśmy pozytywny odzew, ponieważ ponad połowa państw członkowskich podjęła się przedmiotowych działań.
In any event, the positive responses from Ashgabat and Baku offer perspective.
W każdym wypadku pozytywny odzew z Aszchabadu i Baku daje pewne nadzieje.

Synonimy (angielski) dla "response":

response

Przykłady użycia - "response" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.
Słaba i nieodpowiednia reakcja będzie zachęcała do naruszeń i je stymulowała.
EnglishWe also need a nuanced response to the issue of the various routes and paths.
Potrzebujemy też subtelnego rozwiązania problemu różnych dróg i szlaków przesyłu.
EnglishThe dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to CYMBALTA.
Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
EnglishWe have been requesting the sharing of the burden, with little or no response.
Wnioskowaliśmy o podział kosztów, lecz reakcja była znikoma lub nie było jej wcale.
EnglishThey will be part of the political response that will follow later this year.
Będą one częścią reakcji politycznej, która nastąpi nieco później, w tym roku.
EnglishThe dose may be adjusted up to 120 mg a day based on your response to XERISTAR.
Dawka może być zwiększona aż do 120 mg w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.
EnglishYou should tell your doctor before vaccination if you have a poor immune response
Należy poinformować lekarza przed szczepieniem, jeśli występuje osłabienie odporności
EnglishMoscow is responsible for deciding on a brutal and disproportionate response.
Moskwa jest odpowiedzialna za decyzję o brutalnej i niewspółmiernej reakcji.
EnglishAn adequate response to crimes committed in the name of religion is only appropriate.
Stosowna jest jedynie adekwatna reakcja na przestępstwa popełnione w imię religii.
EnglishThe crisis must be overcome, but then a structural response will be needed.
Musimy zażegnać ten kryzys, ale wówczas potrzebne będzie rozwiązanie strukturalne.
EnglishCommissioner, I truly urge you to give a positive response to our two requests.
Pani komisarz, naprawdę wzywam panią do pozytywnego rozpatrzenia naszych obu wniosków.
EnglishPatients should be evaluated after 2 to 4 weeks for response to montelukast treatment.
Po 2 do 4 tygodni leczenia montelukastem należy przeprowadzić ocenę pacjentów.
EnglishDuration of treatment should be based on the patient 's clinical response.
Czas trwania leczenia należy ustalić na podstawie reakcji klinicznej pacjenta.
EnglishHowever, it is clear that the response must be coherent with the European identity.
Oczywiste jest jednak, że reakcja musi być spójna z tożsamością europejską.
EnglishThe response that the European Commission has suggested to us is very positive.
Zalecane nam rozwiązanie przez Komisję Europejską było bardzo pozytywne.
EnglishHowever, two features of the directive under discussion deserve a positive response.
Natomiast na pozytywną ocenę zasługują dwa elementy dyskutowanej dyrektywy.
EnglishIn your response you spoke about forthcoming summits on climate change.
W swoim wystąpieniu mówił pan o nadchodzących szczytach w sprawie zmian klimatu.
EnglishPatients who have severe kidney damage may have a weaker response to treatment.
U pacjentów z niewydolnością nerek może wystąpić słabsza reakcja na lek.
EnglishThe MEDIA Mundus programme we are discussing today is a fantastic response.
I omawiany dziś program MEDIA Mundus stanowi doskonałą reakcję na te zmiany.
EnglishThat is why 'back to the preliminary draft budget' is the standard response.
Z tego względu "powrót do wstępnego projektu budżetu” jest reakcją typową.