"to respond" po polsku

EN

"to respond" - polskie tłumaczenie

EN to respond
volume_up
[responded|responded] {czasownik}

to respond (też: to answer, to reply, to write back)
For this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
Z tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
. - I was trying to respond to both questions.
. - Próbowałem odpowiedzieć na oba pytania.
I would like to respond to some of the speeches addressing the validity of the Lisbon Treaty.
Chcę odpowiedzieć kilku przedmówcom nawiązującym do ważności traktatu lizbońskiego.
The Structural Funds, too, must respond to new challenges, such as energy.
Również fundusze strukturalne muszą odpowiadać na nowe wyzwania, jak te w obszarze energii.
We will not respond directly to your comments.
Nie będziemy bezpośrednio odpowiadać na Twoje komentarze.
I think it is not necessary to respond to some attacks.
Uważam, że na niektóre ataki nie należy odpowiadać.
to respond (też: to something)
volume_up
odezwać {czas. dk}
to respond (też: to acknowledge, to react, to reply)
volume_up
skwitować {czas. dk}
to respond (też: to acknowledge, to sign for)
volume_up
kwitować {czas. ndk}
to respond (też: to answer, to reply, to write back)
volume_up
odpisać {czas. dk}
Most of the others either never responded back, said they didn't have the time or didn't have the equipment and couldn't help me.
Z pozostałych większość nie odpisała, tłumacząc to, że nie mogą pomóc brakiem czasu lub sprzętu.
to respond (też: to react)
However, it should not respond hesitantly, half-heartedly and defensively.
Nie powinna jednak reagować z wahaniem, bez przekonania i ostrożnie.
We must be able to respond rapidly if we are to avoid a worst-case scenario.
Musimy umieć reagować szybko, jeżeli mamy uniknąć najgorszego scenariusza.
We need to respond appropriately to both situations. This will make things very clear.
Chodzi o to, żeby paralelnie na każdą sytuację adekwatnie reagować.

Przykłady użycia - "to respond" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLikewise, we still have much to do to respond to the economic and social crisis.
Podobnie, mamy wiele do zrobienia w reakcji na kryzys gospodarczy i społeczny.
EnglishTherapy may be continued only in those patients who respond adequately to treatment.
Terapia może być kontynuowana tylko u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie.
Englishif you are suffering from certain infections which do not respond to antibiotics
pacjent cierpi na pewne zakażenia, które nie reagują na podawane antybiotyki
EnglishThe number of infusions you receive will depend on how you respond to the treatment.
Liczba wlewów, które pacjent otrzyma będzie zależała od odpowiedzi na leczenie.
EnglishWhen overhauling the Treaty, did they really respond to disappointed expectations?
Czy dokonując przeglądu Traktatu naprawdę odpowiedziały na zawiedzione oczekiwania?
EnglishWe must respond to these problems without hesitation, the people are demanding it.
Musimy niezwłocznie zareagować na te problemy, domaga się tego społeczeństwo.
EnglishThese are all legitimate questions and we must respond to them unequivocally.
Te wszystkie wątpliwości są uzasadnione i musimy je wyjaśnić w sposób jednoznaczny.
EnglishWhy do we respond so much to our knowledge of where something comes from?
Dlaczego tak bardzo reagujemy na swoją wiedzę dotyczącą tego, skąd coś pochodzi?
EnglishInstead of famine, hidden until it is too late, we detect it, and we respond.
Zamiast głodu, ukrytego dopóki jest już za późno, wykrywamy go i reagujemy.
English(Laughter) And those who didn't respond will never receive anything from me ever again.
(Śmiech) A ci, którzy nie odpowiedzieli, nigdy więcej nic ode mnie nie dostaną.
EnglishThis applies as much to the US as to Russia, and we must respond to this.
Ma to zastosowanie tak do USA, jak i do Rosji, i musimy na ten fakt zareagować.
EnglishThat being said, I would also like to respond on the matter of group flights.
Chciałbym również ustosunkować się do pytań w sprawie przelotów grupowych.
EnglishSo the idea that we deployed the troops to respond to the Taliban insurgency is mistaken.
Więc pomysł, że rozmieściliśmy wojsko w odpowiedzi na ataki talibów jest błędny.
EnglishIn addition to those answers, I would now like to respond to some of the comments made.
Oprócz tych odpowiedzi chciałbym teraz odnieść się do niektórych zgłoszonych uwag.
EnglishThat would be the real cost, to which in the longer term we would not be able to respond.
To będzie prawdziwy koszt, z którym nie poradzimy sobie w dłuższej perspektywie.
EnglishMr President, first of all, it was entirely natural for Mr Schulz to respond.
Panie przewodniczący! Po pierwsze, pan poseł Schulz naturalnie ma prawo do odpowiedzi.
EnglishMoreover, new institutions such as the G20 are being created to respond to these.
W reakcji na te wydarzenia powstają też nowe instytucje takie jak G-20.
EnglishI would invite the Commission on those two specifics to respond positively.
Chciałbym, aby Komisja odpowiedziała na te dwa problemy w sposób pozytywny.
EnglishI think it is important that the Commission respond to that in future actions.
Myślę też, że Komisja powinna zareagować na ten problem w swoich przyszłych działaniach.
EnglishIf you do not respond to glucagon treatment, you will have to be treated lp
Je li pacjent nie odzyskuje przytomno ci po podaniu glukagonu, powinien by