EN resolve
volume_up
{rzeczownik}

The Commission will do its utmost to maintain this level of steadfast resolve in all matters to be discussed.
Komisja zrobi wszystko, co w jej mocy, by utrzymać swe niezachwiane postanowienie we wszystkich omawianych sprawach.
We hope and believe that the European Commission shares our resolve to ensure that cohesion policy remains the Union's major all-inclusive tool.
Mamy nadzieję i wierzymy, że Komisja Europejska podziela nasze postanowienie dotyczące zagwarantowania, że polityka spójności nadal będzie głównym wszechstronnym narzędziem Unii.

Przykłady użycia - "resolve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWhat are the Council and Commission doing to resolve this unhelpful situation?
Co Rada i Komisja robią, aby wypracować wyjście z tej niekorzystnej sytuacji?
EnglishThis is normal and will generally resolve within 1 – 4 days after administration.
Są to normalne zjawiska, które zanikają w ciągu 1 – 4 dni po zastosowaniu preparatu.
EnglishI firmly support the idea of international cooperation to resolve common problems.
Gorąco popieram ideę międzynarodowej współpracy dla rozwiązania wspólnych problemów.
EnglishWhat action is needed to resolve the terrible crisis that we are experiencing?
Jakie działania są konieczne, aby uporać się z tym strasznym kryzysem, jaki przeżywamy?
EnglishIt is my belief that through continued communication and resolve, we will be successful.
Jestem przekonany, że dzięki częstym kontaktom i determinacji, odniesiemy sukces.
EnglishI believe it is essential to resolve the matter of the European patent.
Uważam rozstrzygnięcie kwestii europejskiego patentu za sprawę zasadniczej wagi.
EnglishShould we not instead be attempting to resolve the really urgent problems?
Czy zamiast tego nie powinniśmy podjąć próby rozwiązania naprawdę pilnych problemów?
EnglishThe EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.
Państwa członkowskie i UE uczyniły wspólny wysiłek mający na celu rozwiązanie problemu.
EnglishThis will normally resolve within minutes without requiring treatment.
Z reguły ustępują one w ciągu kilku minut bez konieczności prowadzenia leczenia.
EnglishIn some cases, these findings were observed to resolve spontaneously on treatment.
W niektórych przypadkach obserwowano samoistne ustąpienie po leczeniu.
EnglishSome of the funds we use to help this country will perhaps resolve this problem.
Być może część funduszy, jakie przeznaczamy na ten kraj, wpłynie na rozwiązanie tej kwestii.
EnglishIf symptoms do not resolve after dose reduction, treatment should be discontinued.
Jeśli po zmniejszeniu dawki objawy nie ustępują, lek należy odstawić.
EnglishI call on the Czech Presidency to carry out the resolve expressed in the Prague declaration.
Wzywam prezydencję czeską do realizacji dążenia wyrażonego w deklaracji praskiej.
EnglishIt would be possible to resolve numerous non-European conflicts following Turkey's accession.
Przystąpienie Turcji umożliwiłoby rozwiązanie wielu konfliktów pozaeuropejskich.
EnglishTheir resolve to seize what they saw as an opportunity was commendable.
Godna pochwały jest ich decyzja do skorzystania z tego, co uznały za szansę.
EnglishI feel it is fundamental that we resolve the issue of the European patent.
Rozstrzygnięcie kwestii patentu europejskiego uważam za rzecz podstawową.
EnglishWe also expect greater resolve from the Council and the Commission in their actions.
Oczekujemy też większej niż dotychczas stanowczości w działaniu ze strony Rady i Komisji.
EnglishThe European Union, therefore, needs to change its policies and resolve these contradictions.
Unia Europejska musi zatem zmienić swoją politykę i zlikwidować te sprzeczności.
EnglishThe majority of cases are mild and are expected to resolve spontaneously on therapy.
W większości przypadków objawy są łagodne i zwykle samoistnie ustępują w trakcie leczenia.
EnglishThese measures are targeted and must resolve a crisis here and now.
Środki te są ukierunkowane i muszą doprowadzić do rozwiązania kryzysu tu i teraz.