"to resign" po polsku

EN

"to resign" - polskie tłumaczenie

EN to resign
volume_up
[resigned|resigned] {czasownik}

The European Union cannot resign itself to unsafe clothing or unsafe toys.
Unia Europejska nie może zrezygnować ze swoich zasad na rzecz niebezpiecznych ubrań czy niebezpiecznych zabawek.
I am glad that we are putting this to bed as I personally feel that I wish to resign from being 'Mrs VIS' after this.
Cieszę się, że finalizujemy tę sprawę, gdyż osobiście czuję, że chciałabym już zrezygnować z funkcji "pani VIS”.
Poseł Häusling (reprezentujący Zielonych) zrezygnował z funkcji sprawozdawcy.
Now these minorities must resign themselves to flight.
Teraz mniejszości te muszą ustąpić i ratować się ucieczką.
Laurent Gbagbo must resign immediately and cede power to Alassane Ouattara, the legitimately elected President.
Laurent Gbagbo musi natychmiast ustąpić i przekazać władzę Alassana'emu Ouattarze, prawowicie wybranemu prezydentowi.
You may have resigned, but you still have responsibilities.
Mógłby pan zwyczajnie ustąpić ze stanowiska, ale ma pan jeszcze pewne obowiązki do spełnienia.
to resign (też: to abdicate, to drop, to forego, to forgo)
volume_up
rezygnować {czas. ndk}
However, the call for the President of the Commission to ask individual Members of the Commission to resign at the request of Parliament is unacceptable and senseless.
Jednak wniosek, by poszczególni komisarze rezygnowali na żądanie Parlamentu jest niedopuszczalny i bezsensowny.
I moaned about it, I hesitated, I went on and on and on to my long-suffering wife, and eventually I decided to resign from the British Foreign Service.
Narzekałem, wahałem się, bez przerwy zwracałem się z tym do żony, która i tak od dawna już cierpiała, i w końcu zdecydowałem, że rezygnuję z pracy w brytyjskich służbach zagranicznych.
If such a motion is carried, the members of the Commission shall resign as a body and the Union Minister for Foreign Affairs shall resign from the duties that he or she carries out in the Commission.
W przypadku uchwalenia wotum nieufności, członkowie Komisji kolegialnie rezygnują ze swych funkcji, a minister spraw zagranicznych Unii rezygnuje z funkcji pełnionych w ramach Komisji.

Przykłady użycia - "to resign" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe could resign ourselves to the fact that all cats are grey in the dark.
Musielibyśmy poprzestać na stwierdzeniu, że w ciemności wszystkie koty są szare.
EnglishParliament can also call on the Commission to resign during its period in office.
Parlament może również wezwać Komisję do dymisji w trakcie jej kadencji.
EnglishIf the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
Jeżeli sprawozdanie roczne nie zostanie zatwierdzone, Rada Dyrektorów składa dymisję.
EnglishPlease, Commissioner, search your conscience: resign, and Europe will thank you for it.
Panie Komisarzu! Niech się Pan zlituje i poda do dymisji, a Europa będzie Panu wdzięczna.
EnglishThe European Union cannot resign itself to having a black hole in the Western Balkans.
Unia Europejska nie może pogodzić się z posiadaniem czarnej dziury na Bałkanach Zachodnich.
EnglishIs there nothing for it, then, but to resign ourselves to the impasse in the peace process?
Czy zatem nie pozostaje nam nic, jak odstąpić od przełamania impasu w procesie pokojowym?
EnglishA member of the Commission shall resign if the President so requests.
Członek komisji składa rezygnację, jeżeli przewodniczący tego zażąda.
EnglishThis judicial system even forced the President of its own country to resign just a short while ago.
Ten system sądowniczy niedawno zmusił nawet prezydenta swego własnego kraju do rezygnacji.
EnglishA second Member, Mr Strasser, has notified his intention to resign from Parliament in the next few days.
Drugi kolega, pan Strasser, zasygnalizował zamiar złożenia mandatu w najbliższych dniach.
EnglishThe words which the Dalai Lama addressed to his people, even threatening to resign, testify to the risks.
Słowa, które Dalajlama skierował do swojego ludu, nawet grożąc rezygnacją, potwierdzają te zagrożenia.
EnglishThey have all been arrested or forced to resign.
Wszystkich aresztowano lub zmuszono do rezygnacji.
EnglishShe was the first female judge in her country but was forced to resign due to the Iranian revolution.
Była ona pierwszą kobietą sędzią w swoim kraju, ale została zmuszona do ustąpienia ze stanowiska w związku z rewolucją irańską.
EnglishPlease do the honourable thing and resign.
Niech pani postąpi honorowo i złoży rezygnację.
EnglishIt was initiated by the European Commission, mindful of the unfortunate experiences of nine years ago, when it was forced to resign.
Inicjatorem ich była Komisja Europejska, pomna nieszczęsnych doświadczeń sprzed 9 lat, gdy została zmuszona do dymisji.
EnglishIdeally, of course, President Bashir should be forced to resign and be handed directly to the International Criminal Court.
Wyjściem idealnym byłoby oczywiście zmuszenie prezydenta Baszira do rezygnacji i przekazanie go w ręce Międzynarodowego Trybunału Karnego.
EnglishThis is such a serious blunder that if it happened in any other member state of the EU, the Government would have been forced to resign.
Jest to tak poważna pomyłka, że gdyby wydarzyła się w jakimkolwiek innym państwie UE, rząd zmuszony byłby do złożenia dymisji.
Englishto resign oneself to sth
EnglishHowever, the call for the President of the Commission to ask individual Members of the Commission to resign at the request of Parliament is unacceptable and senseless.
Jednak wniosek, by poszczególni komisarze rezygnowali na żądanie Parlamentu jest niedopuszczalny i bezsensowny.
EnglishPlease resign."
EnglishSuch was the case when, perhaps through mismanagement, problems arose that forced the Commission headed by Mr Santer to resign.
Stało się tak, kiedy prawdopodobnie przez niewłaściwe zarządzanie powstały problemy, które zmusiły Komisję pod przewodnictwem pana Santera do rezygnacji.