"requirement" po polsku

EN

"requirement" - polskie tłumaczenie

EN requirement
volume_up
{rzeczownik}

requirement
The requirement for justification has yet to be taken into account by the Commission.
Komisja musi jeszcze uwzględnić wymóg dotyczący uzasadnienia.
I am not convinced that the report's initial proposals met this requirement.
Nie jestem przekonany, że wstępne wnioski sprawozdania spełniają ten wymóg.
Such a requirement is ridiculous and discriminatory and must be looked at closely.
Taki wymóg jest niedorzeczny i dyskryminujący, dlatego należy mu się uważnie przyjrzeć.
The third requirement is to intensify the peace process.
Trzeci niezbędny warunek stanowi zintensyfikowanie procesu pokojowego.
This requirement is routinely ignored, while Europe looks the other way.
Ten warunek jest permanentnie lekceważony, a Europa zdaje się tego nie zauważać.
This was a fundamental requirement for our group.
To był zasadniczy warunek dla naszej grupy.
requirement (też: necessity, need, want)
The third requirement is to strengthen democracy by providing technical support for elections.
Trzecią potrzebą jest umocnienie demokracji poprzez oferowanie wsparcia technicznego na potrzeby wyborów.
Do you not think, Mr Barroso, that the urgent requirement today is to stabilise the situation, to reassure people?
Nie uważa pan, panie Barroso, że dziś pilnie potrzeba ustabilizować sytuację, uspokoić ludzi?
It is not the easing of requirements that is needed, but the facilitation of meeting those requirements.
Nie potrzeba nam złagodzenia wymogów, ale ułatwienia ich spełnienia.
requirement (też: demand, need, necessitation)
Minimum requirements for a qualified training centre are:
Minimalne wymaganie dla odpowiedniego ośrodka szkoleniowego obejmują:
Minimum requirements for a qualified trainer are:
Minimalne wymaganie dla wykwalifikowanego instruktora:
There is no requirement for monitoring of NovoSeven therapy.
Nie ma specjalnych wymagań, co do monitorowania leczenia preparatem NovoSeven.
requirement (też: condition, constitution)
In addition to financial fitness requirements, the Regulation calls for more emphasis on the importance of complying with safety standards, with regard to leasing too.
Oprócz wymagań dotyczących kondycji finansowej rozporządzenie to stawia wymóg kładzenia większego nacisku na spełnianie norm bezpieczeństwa, także, jeżeli chodzi o leasing.

Synonimy (angielski) dla "requirement":

requirement

Przykłady użycia - "requirement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNo pretext may be invoked to get around this crucial requirement of transparency.
Pod żadnym pretekstem nie można obejść kluczowego wymogu dotyczącego przejrzystości.
EnglishIt may occur if the insulin dose is too high in relation to the insulin requirement.
Mo e ona wyst pi, gdy dawka insuliny jest zbyt du a w stosunku do zapotrzebowania.
EnglishI think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
Myślę, że nowe rozdanie może pewnie przynieść spełnienie tego postulatu w przyszłości.
EnglishGood coordination at European level is an obvious requirement in this respect.
W tym zakresie oczywistym wymogiem jest sprawna koordynacja na szczeblu europejskim.
EnglishThe basal metabolic requirement is 40 % to 60 % of the total daily requirement.
Podstawowe zapotrzebowanie metaboliczne stanowi 40 % do 60 % całkowitej dawki dobowej.
EnglishOctreotide/ lanreotide may both decrease and increase insulin requirement.
Oktreotyd/ lanreotyd mogą zmniejszać lub zwiększać zapotrzebowanie na insulinę.
EnglishIt may occur if the insulin dose is too high in relation to the insulin requirement.
Może ona wystąpić, gdy dawka insuliny jest zbyt duża w stosunku do zapotrzebowania.
EnglishThe total financial requirement is estimated to be in the region of EUR 2 billion.
Całkowite poniesione koszty tej operacji wynosiłyby w okolicach 2 mld euro.
EnglishThe size of and the continuing requirement for this provision are reviewed annually.
Poziom tej rezerwy i zasadność jej dalszego istnienia weryfikuje się co roku.
EnglishOctreotide/ lanreotide may both decrease and increase insulin requirement.
Oktreotyd lub lanreotyd mog zmniejsza lub zwi ksza zapotrzebowanie na insulin.
EnglishOctreotide/ lanreotide may both decrease and increase insulin requirement. lo
Alkohol mo e nasila i przedłu a hipoglikemizuj ce działanie insuliny. g ne
EnglishWhat will become of Parliament's requirement of 95 g per kilometre by 2020?
Co stanie się z wymogiem Parlamentu w wysokości 95 g na kilometr do 2020 r.?
EnglishLabour MEPs are committed to a world in which there is no requirement for nuclear weapons.
Posłowie do PE z ramienia Partii Pracy są oddani idei świata bez broni jądrowej.
EnglishThe fact is that 80% of our protein crop requirement already has to be imported.
Faktem jest, że już obecnie musimy importować 80 % potrzebnych nam roślin wysokobiałkowych.
EnglishThanks to the introduction of this requirement, European law will become more transparent.
Dzięki wprowadzeniu tego wymogu prawo europejskie staje się bardziej przejrzyste.
EnglishTherefore the Danish testing requirement is considered to be unjustified.
Dlatego też duńskie wymagania dotyczące testowania zostały uznane za nieuzasadnione.
EnglishDefending each country's right to sustainable production is a future requirement.
Obrona prawa każdego z państw do zrównoważonej produkcji jest z kolei wymogiem przyszłości.
EnglishTherefore, I think a labelling requirement is not sufficient in this case.
Dlatego uważam, że w tym przypadku wymogi dotyczące etykietowania są niewystarczające.
EnglishThe individual insulin requirement is usually between 0.3 and 1.0 IU/ kg/ day.
Indywidualne zapotrzebowanie na insulin wynosi zwykle od 0, 3 do 1, 0 j. m. / kg mc. / dob.
EnglishOnly certain categories of small distributors will be exempt from this requirement.
Z tego obowiązku zwolnieni będą tylko niektórzy drobni dystrybutorzy.