"request" po polsku

EN

"request" - polskie tłumaczenie

EN request
volume_up
{rzeczownik}

request (też: application, claim)
The second of these is made on behalf of the Conference of Presidents at its request.
O drugiej z nich będę mówił w imieniu Konferencji Przewodniczących, zgodnie z jej prośbą.
My first request to the European Commission is connected with this.
Moja pierwsza prośba do Komisji Europejskiej jest z tym związana.
One final request is to involve this sector in social dialogue.
Na koniec prośba o włączenie tego sektora do dialogu społecznego.
I apologise for giving you all this information verbally, but obviously we can supplement this if necessary in writing, Mrs Ţicău, if you request it.
Przepraszam za ustne podanie tych informacji; oczywiście w razie konieczności, na życzenie pani poseł Ţicău, możemy uzupełnić je na piśmie.
Additionally, the CHMP requested, that the Applicant/ MAH should give a more detailed instruction in Section 4.2 as to how the treatment effect should be monitored and evaluated.
Ponadto CHMP zwrócił się do wnioskodawcy/ podmiotu odpowiedzialnego o podanie w punkcie 4. 2 bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących odpowiedniego monitorowania i oceny efektu terapeutycznego.

Synonimy (angielski) dla "request":

request

Przykłady użycia - "request" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishRequest for consultation on the immunity and privileges of Antonio Di Pietro (
Wniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (
EnglishWe continue to request the release of all those being detained on political grounds.
Wciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.
EnglishI request that the order of voting on the amendments be amended under Rule 155(2).
Wnioskuję o zmianę porządku głosowania nad poprawkami na podstawie artykułu 155 ust.
EnglishThe other political groups have not supported our request for postponement.
Inne ugrupowania polityczne nie poparły naszego wniosku o przesunięcie terminu.
EnglishThat was an important request by the Socialist Group in the European Parliament.
Zrobiliśmy to na wniosek Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim.
EnglishMy committee agreed that the request for urgent procedure should be approved.
Moja komisja zgodziła się, że należy uznać wniosek o debatę w trybie pilnym.
EnglishI will pass on this request, then, Mr Cashman, and the results will be made known.
Panie pośle Cashman! Przekażę pana prośbę i powiadomię pana o rezultatach.
EnglishThe European Ministers for Sport repeated the request to the Commission in Biarritz.
W Biarritz europejscy ministrowie sportu ponowili ten skierowany do Komisji wniosek.
EnglishThere is no prospect of an opening up in 2014, as per Parliament's request.
Nie ma perspektyw na otwarcie w 2014 roku, jak życzyłby tego sobie Parlament.
EnglishRequest for the waiver of parliamentary immunity (developments): see Minutes
Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego (ciąg dalszy): Patrz protokól
EnglishThis is an all-party request that we are making to the Council this evening.
Jest to żądanie wszystkich partii, które adresujemy dzisiejszego popołudnia do Rady.
EnglishIf it has not, can you explain why no such request has been filed by Greece?
Jeżeli nie, czy może Pan wyjaśnić, dlaczego Grecja nie złożyła tego wniosku?
EnglishThis is why the Council had to study your request in a horizontal manner.
Z tego też powodu Rada musiała przeanalizować Państwa prośbę w sposób przekrojowy.
EnglishIn this case you need to request removal of the other URLs in question.
W takim przypadku musisz poprosić o usunięcie pozostałych adresów URL tego typu.
EnglishThe request for a 5% increase in the next budget is therefore just and necessary.
Dlatego wniosek o 5-procentowy wzrost w przyszłym budżecie jest uzasadniony i konieczny.
EnglishI request the support of the Commission and of my fellow Members to this end.
Apeluję o wsparcie ze strony Komisji i moich koleżanek i kolegów posłów w tym zakresie.
EnglishThis gesture is the EU's response to the request for assistance made by Romania.
Gest ten jest odpowiedzią UE na wniosek o pomoc złożony przez Rumunię.
EnglishYou Social Democrats want to force people to request prior authorisation.
Wy, socjaldemokraci, chcecie zmusić ludzi do zwracania się o uprzednią zgodę.
EnglishI request the competent Commissioners to propose a work plan in this respect urgently.
Proszę odpowiednich komisarzy o szybkie zaproponowanie planu działań w tym zakresie.
EnglishThe request for equal treatment for the outermost regions must be heard.
Trzeba wreszcie usłyszeć wołanie o równoprawne traktowanie regionów peryferyjnych.