EN replacement
volume_up
{rzeczownik}

replacement (też: fill-in, substitute)
umowa o pracę na zastępstwo
umowa na zastępstwo
The Court of Justice shall arrange for replacement of the Registrar on occasions when he is prevented from attending the Court of Justice.
Trybunał Sprawiedliwości uzgadnia zastępstwo dla sekretarza, gdy ten nie może uczestniczyć w posiedzeniach Trybunału Sprawiedliwości.
replacement (też: alternative)
I would like to call attention to algae oil, which can be converted to a fuel as a replacement for fossil fuel oil.
Chciałabym zwrócić uwagę na olej z alg, który może zostać przekształcony w paliwo, będące alternatywą dla oleju z paliw kopalnych.
replacement (też: alternative, substitute)

Przykłady użycia - "replacement" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf 3 mg blisters are unavailable, use only two 1 mg blisters as replacement. lo o
Jeśli dawka 3 mg jest niedostępna, ia należy zastąpić ją dwiema dawkami 1 mg. en ol
EnglishOur objective is the replacement, reduction and refinement of animal testing.
Naszym celem jest zastąpienie, ograniczenie i udoskonalenie badań na zwierzętach.
EnglishNo causal relationship with enzyme replacement therapy has been established.
Nie stwierdzono żadnego związku przyczynowego z enzymatyczną terapią zastępczą.
EnglishReplacement of endogenous growth hormone in adults with growth hormone deficiency of
Uzupełnienie endogennego hormonu wzrostu u dorosłych z niedoborami hormonu wzrostu
EnglishSuch replacement organs do not present rejection problems for the recipient.
Takie narządy zastępcze nie powodują u biorców problemów z odrzuceniem przeszczepu.
EnglishThis replacement of healthy cells also happens in the blood stream and other organs.
Zastępowanie zdrowych komórek ma miejsce także we krwi krążącej i w innych narządach.
EnglishThe replacement eptotermin alfa acts in same way as naturally produced BMP-7.
Zastępcza eptotermina alfa działa w taki sam sposób, jak naturalnie wytwarzane BMP- 7.
EnglishIf 3 mg blisters are unavailable, use only two 1 mg blisters as replacement.
Jeśli dawka 3 mg jest niedostępna, należy zastąpić ją dwiema dawkami 1 mg.
EnglishTherefore your doctor may prescribe a medicinal product for volume replacement (infusion).
Z tego powodu lekarz może przepisać lek na uzupełnienie objętości krwi (infuzję).
EnglishUsually, the replacement therapy with ADVATE is a life-long treatment.
Zazwyczaj terapię zastępczą z użyciem leku ADVATE stosuje się przez całe życie.
EnglishWhere is the replacement for the Kyoto Protocol that was absolutely necessary a year ago?
A gdzie następca protokołu z Kioto, który był bezwzględnie potrzebny rok temu?
EnglishOne example is the replacement of the term 'risk area' with 'priority area'.
Jednym przykładem jest zamiana terminu "obszar ryzyka” na termin "obszar priorytetowy”.
EnglishThis appropriation is intended to cover the replacement of worn-out and obsolete furniture.
49, 352. 50 Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.
EnglishThe usual treatment for type 1 Gaucher disease is enzyme replacement therapy.
Zwykle stosowanym leczeniem w chorobie Gauchera typu I jest enzymatyczna terapia zastępcza.
EnglishThe replacement TNFα acts in same way as the naturally produced protein.
Zastępczy TNFα działa w taki sam sposób, jak naturalnie wytwarzane białko.
EnglishMixtard is a replacement insulin which is identical to the insulin made by the pancreas.
Mixtard jest insuliną zastępczą, która jest identyczna z tą produkowaną przez trzustkę.
EnglishIn actual fact, the replacement of these substances is long overdue.
W rzeczywistości zastąpienie tych substancji jest już zdecydowanie spóźnione.
EnglishIn order to guarantee a simple replacement of generations, this figure must exceed 2.15.
Aby zagwarantować prostą zastępowalność pokoleń wskaźnik ten musiałby przekraczać 2,15.
EnglishWe propose the replacement of the death penalty with the deprivation of liberty.
Proponujemy, aby zastąpić karę śmierci karą pozbawienia wolności.
EnglishPatients should consider getting a replacement when the counter shows the number 020.
Należy rozważyć wymianę inhalatora, jeżeli licznik wskazuje numer 020.