EN

to replace [replaced|replaced] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to replace (też: to help out)
to replace
It is right to refine, reduce and replace animal testing wherever possible.
Słusznie staramy się udoskonalać, ograniczać i zastępować wykorzystanie zwierząt tam, gdzie to tylko możliwe.
On this point also, the EU must offer added value and not try to replace what already exists.
Unia Europejska musi zaoferować wartość dodaną i starać się nie zastępować istniejących już instytucji.
However, this should not replace the bilateral agreements under the FLEGT programme - indeed quite the reverse.
Nie powinno to jednakże zastępować umów dwustronnych w ramach programu FLEGT - a wręcz odwrotnie.
to replace (też: to change)
The Insulin Release Unit (IRU) should be replaced once every 2 weeks. ed
Głowicę rozpylającą należy wymieniać co 2 tygodnie. y cz
Medicated drinking water should be replaced every 24 hours.
Wymieniać wodę do picia zawierającą lek co 24 godz.
The insulin inhaler should be replaced annually. ic
Inhalator insulinowy należy wymieniać co rok. z be
to replace (też: to call)
Remove needle and replace with a new needle attaching it on straight.
Zdjąć igłę i wymienić na nową, zakładając ją prosto.
Replace the inhaler when the counter reads 000.
Wymienić inhalator, jeśli licznik wskazuje 000.
If you have errors, you can replace a part.
Jeśli występują błędy, można wymienić część.
to replace
2. IT
Opportunities for expression, finding out information and social contacts are often replaced by the direct opposite of these.
Często możliwość wypowiedzenia się, znalezienia informacji czy kontaktów społecznych zamienia się w swoje bezpośrednie przeciwieństwo.

Przykłady użycia - "to replace" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you’re working in Internet Explorer or Firefox, replace Alt with Alt+Shift.
Jeśli pracujesz w Internet Explorerze lub Firefoksie, zastąp Alt kombinacją Alt+Shift.
EnglishReplace the 18-gauge needle with a 25-gauge needle for subcutaneous injection.
Zmienić igłę nr 18 na igłę nr 25 przeznaczoną do wstrzyknięć podskórnych.
EnglishIn no way does the partnership replace the biregional EU-Mercosur negotiations.
Partnerstwo w żaden sposób nie zastępuje dwustronnych negocjacji między UE a Mercosurem.
EnglishThis can replace the natural enzyme which is lacking in MPS I disease.
Umożliwia uzupełnienie niedoboru naturalnego enzymu u pacjentów z chorobą MPS I.
EnglishAgain, we just take these lines and recursively replace them with the whole shape.
Znów bierzemy te odcinki i rekurencyjnie zastępujemy je całym kształtem.
EnglishThe second is to replace a whole generation of wage-earners who are now retiring.
Po drugie musimy zastąpić całe pokolenie pracowników, którzy odchodzą teraz na emeryturę.
EnglishThis document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.
Niniejszy dokument nie zastąpi osobistej rozmowy z lekarzem weterynarii.
EnglishThis document cannot replace a face-to-face discussion with your veterinarian.
Dokument ten nie może zastąpić bezpośredniej konsultacji z weterynarzem.
EnglishNow of course, if you lose a lot of colonies, beekeepers can replace them very quickly.
Oczywiście, przy stracie wielu kolonii, pszczelarze mogą je szybko zastąpić.
EnglishNothing can replace respect and social culture, and legislation will not be enough either.
Nic nie zastąpi szacunku i kultury społecznej. Prawo też będzie niewystarczające.
EnglishThis does not replace the minimum two-year guarantee, which you still have.
Nie zastępuje ona jednak co najmniej dwuletniej gwarancji, która zawsze Ci przysługuje.
EnglishLiquid is constantly being drained out of the eye and new liquid is made to replace this.
Płyn jest stale odprowadzany z oka i zastępowany przez wytwarzany nowy płyn.
EnglishThe others will follow at intervals and ultimately replace the existing series.
Potem stopniowo będą pojawiać się następne, zastępując obecną serię.
EnglishThe Internet can never replace time spent in dialogue between parents and children.
Internet nigdy nie zdoła zastąpić dialogu między rodzicami i dziećmi.
EnglishIt is time - to paraphrase Hugo once again - to replace cannons with round tables.
Ponownie parafrazując Hugo, czas zastąpić działa okrągłymi stołami.
EnglishWe need aircraft, as we cannot replace flying with another solution.
Potrzebujemy samolotów, ponieważ nie mamy rozwiązania alternatywnego wobec latania.
EnglishCarefully replace the outer injection needle cap (See Diagram Q).
Ostrożnie nałożyć zewnętrzny kapturek igły (patrz Rycina Q). ic zn lec t uk od Pr
EnglishIn REPLACE-2, bleeding data were collected separately from adverse events.
W REPLACE- 2, dane o krwawieniach zostały wydzielone z danych o zdarzeniach niepożądanych.
EnglishThis is the role of the World Trade Organisation, which was created in 1995 to replace GATT.
Właśnie to jest zadaniem WTO, która zastała stworzona w 1995 roku aby zastąpić GATT.
EnglishThen there was the question about the treaty that should replace the Kyoto Protocol.
Następnie pojawiło się pytanie dotyczące traktatu, który powinien zastąpić protokół z Kioto.

"replace gasoline" - polskie tłumaczenie

replace gasoline
Polish
  • wymienić benzynę
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.