"repair" po polsku

EN

"repair" - polskie tłumaczenie

volume_up
repair {rzecz.}
volume_up
repair {przym.}

EN repair
volume_up
{rzeczownik}

repair (też: amendment, overhaul)
Finally, the rehabilitation: damage repair, replanting and everything related to this.
Wreszcie kwestia rekultywacji: naprawa zniszczeń, ponowne zasadzenia i wszystko, co jest z tym związane.
So it took about three months to find that error and repair it.
Poszukiwania i naprawa tego błędu zajęły jakieś 3 miesiące.
A micronucleus study and a DNA repair study in rats were also negative.
Wyniki badań mikrojądrowych i naprawy DNA u szczurów także były negatywne.
repair (też: refurbishment, renewal)
Moreover, renovation, repair, maintenance of cultural heritage and historical monuments is also covered by the current Commission proposal which is under consideration.
Co więcej, obecnie rozważany wniosek Komisji obejmuje także renowację, naprawę i konserwację dziedzictwa kulturowego i pomników.
repair
They're increasingly thought of as the fifth 'R' -- reduce, reuse, recycle, repair and redistribute -- because they stretch the life cycle of a product and thereby reduce waste.
Mówi się o nich, że są piątym "R" -- redukcja, ponowne użycie, recykling, reperacja i redystrybucja -- ponieważ wydłużają cykl życiowy produktu i przez to redukują ilość odpadów.

Przykłady użycia - "repair" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA micronucleus study and a DNA repair study in rats were also negative.
Wyniki badań mikrojądrowych i naprawy DNA u szczurów także były negatywne.
EnglishStories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity.
Opowieści potrafią pozbawić ludzkiej godności. ~~~ Potrafią również ją jednak uleczyć.
EnglishUse of Osigraft does not guarantee repair; additional surgeries may be required.
Zastosowanie leku Osigraft nie zapewnia zrostu; mogą być potrzebne dodatkowe zabiegi chirurgiczne.
EnglishIt provides for the use and recognition of each other's repair and maintenance facilities.
Umowa przewiduje wspólne użytkowanie zakładów naprawczych i obiektów obsługi technicznej.
EnglishThis will result in better-quality repair services and lower prices.
Zaowocuje to lepszej jakości usługami naprawczymi oraz niższymi cenami.
EnglishUse of Osigraft does not guarantee repair; additional surgeries may be required.
Zastosowanie preparatu Osigraft nie zapewnia zrostu, mogą być potrzebne dodatkowe zabiegi chirurgiczne.
EnglishOut of the spoil won in battles did they dedicate to repair the house of Jehovah.
Bo z wojen i z łupów poświęcali na poprawę domu Pańskiego;
EnglishOsigraft is used to repair fractures (breaks) of the tibia (shin bone).
Preparat Osigraft jest stosowany w zabiegach naprawy złamań kości piszczelowej (kości podudzia).
EnglishRepair is under way, but the problem will take some time to resolve.
Poprawki są w trakcie przygotowywania, ale trochę potrwa, zanim uda się rozwiązać ten problem.
EnglishHe's actually in television repair, which is why people know him.
Właściwie jest telewizyjnym technikiem, dlatego ludzie go znają.
English· adaptation of the Third and Fourth Community Support Framework programmes to repair the damage;
· adaptacja programów trzecich i czwartych ram wsparcia wspólnotowego w celu naprawy zniszczeń;
EnglishIt also covers the maintenance and repair of installations and equipment for handicapped persons.
Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.
EnglishFirm action is needed to make sure this fish stock is not depleted beyond repair.
Potrzebne są zdecydowane działania w celu zapewnienia, że zasoby rybne nie zostaną nieodwracalnie zdziesiątkowane.
EnglishHowever, use of Osigraft does not guarantee repair; additional surgery may be required.
Jednakże zastosowanie preparatu Osigraft nie gwarantuje naprawy i może być konieczny dodatkowy zabieg chirurgiczny.
EnglishDNA polymerase epsilon lacks the ability to eliminate gemcitabine and to repair the growing DNA strands.
Polimeraza epsilon DNA nie jest zdolna do usunięcia gemcytabiny i naprawy wydłużającej się nici DNA.
EnglishWhy should the least well off, the workers, be carrying the cost of this recession and the need to repair it?
Dlaczego najubożsi, pracownicy, mają ponosić koszty tej recesji i konieczności jej naprawienia?
EnglishBut what's unique about it is that it's doing DNA repair below freezing.
żyje i rozwija się już od pół miliona lat.
EnglishI also think it is positive that access to repair information is also being generally guaranteed.
Sądzę również, że dobrym postanowieniem jest ogólne zagwarantowanie dostępu do informacji dotyczących napraw.
EnglishWhen implanted, eptotermin alfa stimulates the formation of new bone, helping to repair the broken bone.
Po wszczepieniu, eptotermina alfa stymuluje tworzenie nowej kości, wspomagając naprawę pękniętej kości.
EnglishHe must repair or replace your printer or give you a refund if repairs or replacement are impossible.
To sprzedawca musi skontaktować się z firmą świadczącą usługi pocztowe i dowieść, że produkt został dostarczony.