"to remove" po polsku

EN

"to remove" - polskie tłumaczenie

PL

EN to remove
volume_up
[removed|removed] {czasownik}

volume_up
usunąć {czas. dk}
You can either remove a listing from your Google Places account, or remove a listing from Google Maps.
Możesz usunąć wpis ze swojego konta Miejsc Google lub usunąć wpis z Map Google.
To remove individual collaborators, follow these steps:
Aby usunąć poszczególnych współpracowników, wykonaj następujące czynności:.
While maintaining pressure on the plunger, remove the syringe from the patient.
Utrzymując nacisk na tłok, usunąć strzykawkę z miejsca wstrzyknięcia.
to remove (też: to put off, to take, to take off, to doff)
volume_up
zdjąć {czas. dk}
Remove and discard the clear plastic liner covering the adhesive.
Zdjąć i wyrzucić przezroczystą osłonkę z tworzywa sztucznego pokrywającą przylepiec.
Remove the pen needle and dispose of it in accordance with local requirements.
Zdjąć igłę z pena i wyrzucić zgodnie z lokalnymi wymogami.
Remove the plastic tray from the box, peel back the paper cover, and remove the syringe.
Z pudełka należy wyjąć plastikową tackę, zdjąć papierową nakrywkę i wyjąć strzykawkę.
to remove (też: to transport away)
to remove (też: to entice, to lure out)
to remove (też: to undo)
to remove (też: to abolish, to annul, to delete)
volume_up
skasować {czas. dk}
Remember to fully remove the ad and unload the IMA SDK when the ads are finished and the game is ready to play.
Pamiętaj, aby po zakończeniu wyświetlania reklamy, gdy gra jest już gotowa do uruchomienia, całkowicie usunąć reklamę i skasować z pamięci pakiet IMA SDK.
to remove (też: to undo)
volume_up
odczyniać {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to remove" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn Japan, it's a wonderful thing to remove the clementine peel just in one piece.
W Japonii czymś wspaniałym jest obranie mandarynki i zachowanie skórki w całości.
EnglishThere is also a need to overcome these people's inhibitions and remove barriers.
Istnieje także potrzeba przezwyciężenie tych hamulców i wyeliminowanie barier.
EnglishThe second reason is that there is a WTO decision and we have to remove surpluses.
Drugą przyczynę stanowi decyzja WTO, na mocy której musimy pozbyć się nadwyżek.
EnglishThis is not an oral amendment, for we do not wish to add or remove any words.
To nie jest poprawka ustna i dlatego nie chcemy skreślać ani dodawać żadnych słów.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
Jeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.
EnglishShe has not been elected, and the people do not have the power to remove her.
Ona nie została wybrana, a obywatele nie są władni odwołać jej ze stanowiska.
EnglishThey are expected to remove toxic substances without any protection for themselves.
Wymaga się od nich usuwania substancji toksycznych bez jakiejkolwiek ochrony.
EnglishThe most effective method to remove lactate and metformin is haemodialysis.
Najbardziej skuteczną metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.
EnglishDo not remove the capsule from its blister until you are ready to take it.
Nie wyjmować kapsułki z blistra wcześniej, niż bezpośrednio przed jej przyjęciem.
EnglishA small amount of baby oil may also be used to remove any excess residue.
Powinno to ułatwi usuni cie resztek pozostaj cych na skórze po usuni ciu plastra.
EnglishTo remove air bubbles from the syringe, hold the syringe with the needle pointing up.
Upewnić się, czy w obecnym położeniu końcówka igły jest zanurzona w roztworze leku.
English'Remove the plank from your own eye before the mote from your neighbour's.'
"Widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz”.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
Jeśli w strzykawce pojawi się krew, należy wyjąć igłę i wykonać wkłucie w innym miejscu.
EnglishThe most effective method to remove lactate and metformin is haemodialysis.
Najskuteczniejszą metodą usunięcia mleczanów i metforminy jest hemodializa.
EnglishRemove the vial with the vial adapter from the pre-filled syringe before injection.
Przed wstrzyknięciem należy odłączyć fiolkę z łącznikiem fiolki od ampułko- strzykawki.
EnglishRemove the needle from the vial and check for air bubbles in the syringe.
Wyjąć igłę z fiolki i sprawdzić, czy w strzykawce nie ma bąbelków powietrza.
EnglishRemove the syringe from the wrapping without touching the tip of the syringe.
Wyjąć z opakowania strzykawkę nie dotykając palcami końcówki strzykawki.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and re-insert it in another place.
Jeśli w strzykawce widać krew, należy wyjąć igłę i wbić ją w inne miejsce.
EnglishI would also like to thank all those who helped to remove this obstacle.
Chciałbym również podziękować wszystkim, którzy pomogli w usunięciu tej przeszkody.
EnglishRemove the volume of drug equal to the calculated loading dose (Step 1) from the vial.
Z fiolki należy pobrać lek w objętości równej wyliczonej dawce uderzeniowej (etap 1).