"remit" po polsku

EN

"remit" - polskie tłumaczenie

volume_up
remit {rzecz.}
PL

EN remit
volume_up
{rzeczownik}

All of these issues and measures come within the remit of the European Commission.
Wszystkie te kwestie i środki znajdują się w gestii Komisji Europejskiej.
These policy areas are always part of the remit of other committees.
Te obszary polityki są zawsze w gestii innych komisji.
You mentioned that family carers come within the remit of the Member States, and I agree with that.
Wspomniał pan, że opiekunowie będący członkami rodzin leżą w gestii państw członkowskich - zgadzam się.

Synonimy (angielski) dla "remit":

remit

Przykłady użycia - "remit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAll of these issues and measures come within the remit of the European Commission.
Wszystkie te kwestie i środki znajdują się w gestii Komisji Europejskiej.
English. - (PL) The issue of taxation falls within the remit of the Member States.
na piśmie. - Kwestie podatków należą do kompetencji państw członkowskich.
EnglishMissing traders then fail to remit the VAT to the national exchequer.
Następnie "znikający podatnicy” nie odprowadzają podatku VAT do skarbu państwa.
EnglishWe must stop saying that the social dimension is not part of the European remit.
Musimy w końcu przestać twierdzić, że wymiar społeczny nie należy do kompetencji europejskich.
EnglishBrussels' remit does not cover the retirement age, for example.
Zakres kompetencji Brukseli nie obejmuje na przykład kwestii wieku emerytalnego.
EnglishThe European Union did the work within its remit, and contributed to the progress that was made.
Unia Europejska wykonała swoje zadanie i przyczyniła się do osiągniętego postępu.
EnglishI am not in favour of including criminal law within Europe's remit.
Nie jestem zwolennikiem włączenia prawa karnego do sfery kompetencji Europy.
EnglishThat includes a clearly defined remit and funding for public broadcasting.
Obejmuje to ściśle określony zakres uprawnień i wsparcie finansowe dla nadawców publicznych.
EnglishSea rescue operations have therefore to be included in its remit.
Trzeba rozszerzyć zakres obowiązków Agencji o działania ratunkowe na morzu.
EnglishNone of the people you can blame for the financial crisis are covered by the remit of these agencies.
Ich mandat nie obejmuje nikogo spośród tych, których można winić za kryzys finansowy.
EnglishThis does not allow, for example, Member States which do not have the euro to be included under its remit.
Nie mogłyby z niego korzystać na przykład państwa członkowskie spoza strefy euro.
EnglishThe energy mix still comes under the remit of the Member States.
Koszyk energetyczny wciąż należy do kompetencji państw członkowskich.
EnglishWithin its remit, EFSA also assesses environmental safety.
W ramach swoich kompetencji EFSA ocenia również bezpieczeństwo środowiska naturalnego.
EnglishIt should be purpose-limited to the organisations whose remit is to fight against terror.
Powinny być one ograniczone co do celu do organizacji, których zadaniem jest zwalczanie terroryzmu.
EnglishThis falls under your remit, and it is very important for the credibility of our institutions.
To państwa obowiązek i jest to bardzo ważne z punktu widzenia wiarygodności naszych instytucji.
EnglishThe Treaty of Lisbon has broadened the EU's remit in the area of youth.
Na mocy traktatu lizbońskiego UE otrzymała większy zakres kompetencji w obszarze związanym z młodzieżą.
EnglishThis is another matter that would be worth including in the remit of the Fundamental Rights Agency.
Jest to kolejna kwestia, jaką warto byłoby włączyć do zakresu zadań Agencji Praw Podstawowych.
EnglishThe problem of counterfeiting falls within the remit of a number of the Commission's Directorates-General.
Kwestie podróbek znajdują się w gestii kilku dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej.
EnglishSo, Marco, you have sadly gone wider than the remit, especially with this dream that you have.
Tak więc, Marco, niestety przekroczyłeś swoje kompetencje, w szczególności mówiąc o swoim marzeniu.
EnglishThe Union Minister for Foreign Affairs shall report to the Council on the implementation of this remit.
Minister spraw zagranicznych Unii składa Radzie sprawozdanie z wykonania tego upoważnienia.