"to remind" po polsku

EN

"to remind" - polskie tłumaczenie

EN to remind
volume_up
[reminded|reminded] {czasownik}

The European Parliament has a responsibility to remind China of the public promises it made.
Parlament Europejski ma obowiązek przypomnieć Chinom o złożonych obietnicach.
We should indeed remind the Council of its responsibility in this.
Powinniśmy naprawdę przypomnieć Radzie o jej odpowiedzialności w tym zakresie.
We should remind the Council to keep to this mandate in its negotiations with the US.
Powinniśmy przypomnieć Radzie, by trzymała się tego mandatu w negocjacjach z USA.
volume_up
wspomnieć {czas. dk}
In this regard, I only need remind you of the debate on passenger name records, for example.
W tym zakresie wystarczy wspomnieć przykładowo debatę na temat danych dotyczących rezerwacji pasażera.
Incidentally, may I remind my fellow Members that all minority groups in Kosovo actively support independence?
Przy okazji chciałbym wspomnieć, że wszystkie mniejszości w Kosowie zdecydowanie popierają niepodległość.
The main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
O najważniejszych rezultatach już wspomniano i nie muszę o nich przypominać.
Do I need to remind you of the potential consequences of perjury?
Czy muszę pani przypominać o konsekwencjach krzywoprzysięstwa?
I hardly need remind colleagues here of China's approach to human rights.
Nie muszę tutaj przypominać koleżankom i kolegom o podejściu Chin do praw człowieka.
The pack will remind them of how Tasigna should be used safely in patients.
Pakiet informacyjny będzie przypominać o tym, jak bezpiecznie stosować preparat Tasigna.
While I have the floor I should like to remind the House once again of the need for court rulings to be properly implemented and the Mujahideen removed from the list of terrorist organisations.
I przy okazji chciałbym się po raz kolejny upomnieć o pilne wykonanie wyroków sądowych i wykreślenie mudżahedinów ludowych z listy organizacji terrorystycznych.

Przykłady użycia - "to remind" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut there were times when I wanted to remind both sides that this was fiction.
Były jednak też czasy, kiedy oby stronom chciałąm wyjaśnić, że to tylko fikcja.
EnglishThese substances, we must remind ourselves, also have a global-warming potential.
Musimy pamiętać, że substancje te mogą też przyczyniać się do globalnego ocieplenia.
EnglishSo really, we're going to remind ourselves that decision is the ultimate power.
Więc tak naprawdę musimy sobie uzmysłowić, że decyzja jest największą siłą.
EnglishNow, while preparing for the tour, I had to remind the guys to be culturally sensitive.
Przygotowując się do trasy uczuliłem chłopaków na bycie wyrozumiałych kulturowo.
EnglishMark your calendar with the stickers provided to remind you of the date for your next dose.
Wkleić nalepki do kalendarza, aby pamiętać o dacie przyjęcia następnej dawki leku.
EnglishLet the Members of this House remind each other that the greatest of all is love.
Niech posłowie w tej Izbie przypomną sobie nawzajem, że miłość jest najważniejszą wartością.
EnglishI'm instead just going to remind you of the point that BMI teaches us.
ale nie chcę łamać pierwszego przykazania TED, zakazującego reklamy.
EnglishI would also remind him, as a good democrat, to remember that the people are, of course, always right.
Jako dobry demokrata przypomniałbym panu również, że ludzie mają oczywiście zawsze rację.
EnglishMrs Douay was right to remind us that, of course, mobility must be considered as a whole.
Pani posłanka Douay miała rację przypominając nam o tym, że mobilność powinna być postrzegana całościowo.
EnglishI think it is important to remind ourselves about this, from where we are now.
Myślę, że dzisiaj nie wolno nam o tym zapomnieć.
EnglishHowever, failure to remind will certainly be understood by the Russian authorities as indulgence.
Jeśli jednak przestaniemy o tym mówić, władze rosyjskie uznają, że jesteśmy wobec nich pobłażliwi.
EnglishAt the same time, we have to remind ourselves that China itself has given promises to improve the human rights situation.
Jednocześnie musimy pamiętać, że Chiny obiecały poprawić sytuację praw człowieka.
EnglishAt the same time, I think we have to remind ourselves that the circumstances we are living in are truly exceptional.
Jednocześnie uważam, że musimy pamiętać, iż żyjemy w prawdziwie wyjątkowych warunkach.
EnglishSo doing things like this -- you know, remind people about Ban -- is kind of why were interested in it.
Więc udział w takich przedsięwzięciach - wiesz, zwracanie uwagi ludzi na Ban - jest dla nas ciekawy.
EnglishYou know, you remind me of myself when I was your age.
Wiesz, przypminasz mi samego siebie, kiedy byłem w Twoim wieku.
EnglishLet's remind ourselves that cells are not an abstract concept.
Przypomnijmy sobie, że komórki nie są abstrakcją.
EnglishLet us remind ourselves that neither Europe nor the international community has ever understood it as such.
Przypomnijmy sobie, że ani Europa, ani społeczność międzynarodowa nigdy tego w ten sposób nie postrzegały.
EnglishMadam President, I should like to remind critics of this report that it is not a report on Russia.
Pani przewodnicząca! Krytykom tego sprawozdania chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie jest sprawozdanie o Rosji.
EnglishWhen we remind people about their morality, they cheat less.
Po refleksji nad moralnością, oszukują mniej.
EnglishThere are significant challenges, and honourable Members are right to remind us of those significant challenges.
Mamy oczywiście przed sobą poważne wyzwania i szanowni państwo posłowie mają rację przypominając o nich.