"to remind" po polsku

EN

"to remind" - polskie tłumaczenie

EN to remind
volume_up
[reminded|reminded] {czasownik}

The European Parliament has a responsibility to remind China of the public promises it made.
Parlament Europejski ma obowiązek przypomnieć Chinom o złożonych obietnicach.
We should indeed remind the Council of its responsibility in this.
Powinniśmy naprawdę przypomnieć Radzie o jej odpowiedzialności w tym zakresie.
We should remind the Council to keep to this mandate in its negotiations with the US.
Powinniśmy przypomnieć Radzie, by trzymała się tego mandatu w negocjacjach z USA.
volume_up
wspomnieć {czas. dk}
In this regard, I only need remind you of the debate on passenger name records, for example.
W tym zakresie wystarczy wspomnieć przykładowo debatę na temat danych dotyczących rezerwacji pasażera.
Incidentally, may I remind my fellow Members that all minority groups in Kosovo actively support independence?
Przy okazji chciałbym wspomnieć, że wszystkie mniejszości w Kosowie zdecydowanie popierają niepodległość.
The main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
O najważniejszych rezultatach już wspomniano i nie muszę o nich przypominać.
Do I need to remind you of the potential consequences of perjury?
Czy muszę pani przypominać o konsekwencjach krzywoprzysięstwa?
I hardly need remind colleagues here of China's approach to human rights.
Nie muszę tutaj przypominać koleżankom i kolegom o podejściu Chin do praw człowieka.
The pack will remind them of how Tasigna should be used safely in patients.
Pakiet informacyjny będzie przypominać o tym, jak bezpiecznie stosować preparat Tasigna.
While I have the floor I should like to remind the House once again of the need for court rulings to be properly implemented and the Mujahideen removed from the list of terrorist organisations.
I przy okazji chciałbym się po raz kolejny upomnieć o pilne wykonanie wyroków sądowych i wykreślenie mudżahedinów ludowych z listy organizacji terrorystycznych.

Przykłady użycia - "to remind" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
EnglishBut there were times when I wanted to remind both sides that this was fiction.
Były jednak też czasy, kiedy oby stronom chciałąm wyjaśnić, że to tylko fikcja.
EnglishThese substances, we must remind ourselves, also have a global-warming potential.
Musimy pamiętać, że substancje te mogą też przyczyniać się do globalnego ocieplenia.
EnglishRemind them of something we were taught, namely: 'do not talk to strangers.'
Przypomnijcie im to, czego nas uczono, a mianowicie "nie rozmawiajmy z obcymi”.
EnglishSo really, we're going to remind ourselves that decision is the ultimate power.
Więc tak naprawdę musimy sobie uzmysłowić, że decyzja jest największą siłą.
EnglishNow, while preparing for the tour, I had to remind the guys to be culturally sensitive.
Przygotowując się do trasy uczuliłem chłopaków na bycie wyrozumiałych kulturowo.
EnglishThis is unacceptable and I should remind you that it is already having an impact.
To niedopuszczalne, i przypominam Państwu, że widoczne są już tego skutki.
EnglishLastly, let me remind you that the European Union sent an election observation mission.
Na koniec przypomnę państwu, że Unia Europejska wysłała na wybory misję obserwacyjną.
EnglishMark your calendar with the stickers provided to remind you of the date for your next dose.
Wkleić nalepki do kalendarza, aby pamiętać o dacie przyjęcia następnej dawki leku.
EnglishThis checklist will remind prescribers how to use the medicine safely.
Będą to informacje przypominające lekarzom, w jaki sposób bezpiecznie stosować lek.
EnglishLet the Members of this House remind each other that the greatest of all is love.
Niech posłowie w tej Izbie przypomną sobie nawzajem, że miłość jest najważniejszą wartością.
EnglishI would remind you that the opt-out was accepted in 1993, but as a clear exception.
Przypominam państwu, że opt-out został zaakceptowany w 1993 roku, ale jako wyraźny wyjątek.
EnglishI would remind you that asylum is a moral duty for the more fortunate countries.
Przypominam, że udzielanie azylu to moralna powinność bardziej krajów będących w lepszej sytuacji.
EnglishI would remind the House that the Turks first seized this province from Serbia in the Middle Ages.
Przypomnę, że w średniowieczu Turcy po raz pierwszy odebrali tę prowincję Serbii.
EnglishI would like to remind those who have forgotten that the Tibetan uprising began on 10 March.
Tym, którzy nie pamiętają przypominam, iż powstanie tybetańskie rozpoczęło się 10 marca.
EnglishI'm instead just going to remind you of the point that BMI teaches us.
ale nie chcę łamać pierwszego przykazania TED, zakazującego reklamy.
English(FR) I would remind you again that the House is the sovereign authority here.
(FR) Jeszcze raz przypominam, że Izba jest niezależną władzą.
EnglishBefore the Games, let me remind you of the Tibetans' plight.
Zanim rozpoczną się igrzyska, pozwólcie abym przypomniał wam sytuację Tybetańczyków.
EnglishLet me remind you that it is the largest-scale mission ever deployed.
Proszę pozwolić, że przypomnę, iż misja ta prowadzona jest na niespotykaną nigdy dotąd skalę.
EnglishIt was crucial to remind Member States of their moral duty and commitment.
Niezbędne było przypomnienie państwom członkowskim o ich moralnych powinnościach i zobowiązaniach.