EN to remember
volume_up
[remembered|remembered] {czasownik}

It's OK to remember to forget, or forget to remember what happened.
Możesz pamiętać, żeby zapomnieć, albo zapomnieć pamiętać.
In addition, we must remember that individual citizens are not owned by states.
Ponadto musimy pamiętać, że pojedynczy obywatele nie są własnością państw.
We must remember the extraordinary strength of the earthquake and of the tsunami.
Musimy pamiętać o niezwykłej sile trzęsienia ziemi i tsunami.
I think we should remember briefly how we come to be here.
Myślę, że powinniśmy przypomnieć sobie pokrótce jak doszliśmy do tego miejsca.
Just remember what Lamfalussy, Gramlich, Volcker and Buffett said years ago.
Proszę sobie tylko przypomnieć, co wiele lat temu powiedzieli panowie Lamfalussy, Gramlich, Volcker i Buffett.
It was very easy to remember seeing dogs, not so easy to remember pigs.
przywołaliście w pamięci widziane psy i świnie na smyczach łatwo było przypomnieć sobie psy, nie tak łatwo było przypomnieć sobie świnie.
However, it's hard sometimes to remember the extent of that urbanization.
Jednakże, trudno czasem zapamiętać rozmiar tejże urbanizacji.
This may help you remember when to change your patch.
Pomoże to zapamiętać, kiedy należy zmienić system transdermalny na nowy.
That guides you back to the location that you want to remember.
To prowadzi nas z powrotem do lokalizacji, którą chcemy zapamiętać.
to remember
I think we should remember briefly how we come to be here.
Myślę, że powinniśmy przypomnieć sobie pokrótce jak doszliśmy do tego miejsca.
It was very easy to remember seeing dogs, not so easy to remember pigs.
przywołaliście w pamięci widziane psy i świnie na smyczach łatwo było przypomnieć sobie psy, nie tak łatwo było przypomnieć sobie świnie.
It does not take much historical awareness to remember what was said about black people in the last century.
Nie potrzeba wielkiej politycznej wiedzy, aby przypomnieć sobie, co mówiono o czarnych ludziach w ubiegłym wieku.
to remember (też: to mention, to recall, to remind, to speak)
volume_up
wspomnieć {czas. dk}
The aptitude for multilingualism should be remembered, for example.
Należy tu wspomnieć na przykład o predyspozycjach do wielojęzyczności.
And when Jehovah shall have dealt well with my lord, then remember thy handmaid.
Gdy tedy dobrze uczyni Pan panu memu, wspomnisz na służebnicę twoję.
Remember the word unto thy servant, Because thou hast made me to hope.
Wspomnij na słowo wyrzeczone do sługi twego, któremeś mię ubezpieczył.
to remember (też: to memorialize)
volume_up
upamiętniać {czas. ndk}
to remember
The experience of the painful negotiations, and the frustrating failure of Parliament, at the end of last year should likewise be remembered as a warning.
Doświadczenia z bolesnych negocjacji i frustrującej porażki Parlamentu na koniec ubiegłego roku trzeba zachować w pamięci jako ostrzeżenie.
I believe we should think of the tensions of the socialist era as an intermission that should be remembered, but they do not constitute a constant factor.
Uważam, że napięcia występujące w epoce socjalizmu trzeba traktować jako pewną przerwę w tej wymianie, którą należy zachować w pamięci, lecz nie występują one stale.
to remember
Let us remember that this step is fully in accordance with EU law and no one should dispute it.
Proszę nie zapominać, że ten krok jest w pełni zgodny z prawem UE i nikt nie powinien tego kwestionować.
Proszę też o tym nie zapominać.
Finally, we must remember that rebuilding Lebanon is just as much in our interest as Europeans as it is in the interests of the people of Lebanon.
Proszę przy tym nie zapominać, że odbudowa Libanu leży tak samo w interesie samych Libańczyków, jak i nas - Europejczyków.

Przykłady użycia - "to remember" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey remember not his hand, Nor the day when he redeemed them from the adversary;
Nie pamiętali na rękę jego, i na on dzień, w który ich wybawił z utrapienia;
EnglishRemember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.
Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy
EnglishCan I just say in all of this particular debate, let us just remember one small thing.
Pozwolę sobie powiedzieć tak: zapamiętajmy z całej tej debaty jedną małą rzecz.
EnglishFor thou shalt forget thy misery; Thou shalt remember it as waters that are passed away,
Albowiem zapomnisz kłopotu, a jako wody, które pominęły, wspominać go będziesz.
EnglishAnd we should remember who employed the sharecroppers: the Democrats, right?
A nie możemy zapominać, kto zatrudnił dzierżawców -- Demokraci, zgadza się?
EnglishIt is truly important to remember that we were created as men and women.
Ważne, abyśmy nie zapominali, że zostaliśmy stworzeni jako kobiety i mężczyźni.
EnglishMany factors influence people's ability to remember things and learn something new.
Wiele czynników wpływa na zdolność ludzi do zapamiętywania i uczenia się nowych rzeczy.
EnglishRemember, 2001, we had less than two hours radio contact with the outside world.
Prowadziłem bloga z mojego namiotu, Pisałem coś w rodzaju pamiętnika.
EnglishI don't remember the rape part of it so much as much as the anger part of it.
Tak, ośmiu mężczyzn mnie splugawiło, zgwałciło, ale to nie dotarło do mojej świadomości.
EnglishRemember when this blue box was all alone, leading the world, living its own life.
Kiedyś to niebieskie pudełko było całkiem samotne, przewodziło światu, żyło własnym życiem.
EnglishAnd so we have these strategies to remember, and one of them was mentioned yesterday.
I do tego służą te specjalne metody zapamiętywania, które zostały zaprezentowane wczoraj.
EnglishEven if a URL appears identical, remember that URLs are case sensitive.
Nawet jeśli adresy URL wyglądają identycznie, jest w nich rozróżniana wielkość liter.
EnglishRemember that in the majority of universes, you don't even exist in the first place.
(Śmiech) Jeśli myślisz: "Chcę z tym wszystkim skończyć", nie rób tego.
Englishthat ye may remember and do all my commandments, and be holy unto your God.
Ale żebyście pamiętali i czynili wszystkie przykazania moje, a byli świętymi Bogu waszemu.
EnglishHe is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,
Nie maszci go tu, ale wstał: wspomnijcie, jako wam powiadał, gdy jeszcze był w Galilei,
EnglishIf you miss a tablet then you should take it as soon as you remember.
W przypadku pominięcia tabletki należy ją przyjąć możliwie jak najszybciej.
EnglishRemember his marvellous works that he hath done, His wonders, and the judgments of his mouth,
Wspominajcie dziwne sprawy jego, które czynił, i cuda jego, i sądy ust jego.
EnglishRemember what Amalek did unto thee by the way as ye came forth out of Egypt;
Pomnij na to, coć uczynił Amalek w drodze, kiedyście szli z Egiptu;
EnglishI do not remember the communists being so virulent after 1986's Chernobyl disaster.
Nie przypominam sobie, by komuniści byli tak zjadliwi po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku.
EnglishYou remember to talk all five culture stages. ~~~ Because we've got people in all five, around us.
Będziecie mówić językami 5 etapów, bo ludzie wokół należą do wszystkich pięciu.