EN to remember
volume_up
[remembered|remembered] {czasownik}

It's OK to remember to forget, or forget to remember what happened.
Możesz pamiętać, żeby zapomnieć, albo zapomnieć pamiętać.
In addition, we must remember that individual citizens are not owned by states.
Ponadto musimy pamiętać, że pojedynczy obywatele nie są własnością państw.
We must remember the extraordinary strength of the earthquake and of the tsunami.
Musimy pamiętać o niezwykłej sile trzęsienia ziemi i tsunami.
I think we should remember briefly how we come to be here.
Myślę, że powinniśmy przypomnieć sobie pokrótce jak doszliśmy do tego miejsca.
Just remember what Lamfalussy, Gramlich, Volcker and Buffett said years ago.
Proszę sobie tylko przypomnieć, co wiele lat temu powiedzieli panowie Lamfalussy, Gramlich, Volcker i Buffett.
It was very easy to remember seeing dogs, not so easy to remember pigs.
przywołaliście w pamięci widziane psy i świnie na smyczach łatwo było przypomnieć sobie psy, nie tak łatwo było przypomnieć sobie świnie.
However, it's hard sometimes to remember the extent of that urbanization.
Jednakże, trudno czasem zapamiętać rozmiar tejże urbanizacji.
This may help you remember when to change your patch.
Pomoże to zapamiętać, kiedy należy zmienić system transdermalny na nowy.
That guides you back to the location that you want to remember.
To prowadzi nas z powrotem do lokalizacji, którą chcemy zapamiętać.
to remember
I think we should remember briefly how we come to be here.
Myślę, że powinniśmy przypomnieć sobie pokrótce jak doszliśmy do tego miejsca.
It was very easy to remember seeing dogs, not so easy to remember pigs.
przywołaliście w pamięci widziane psy i świnie na smyczach łatwo było przypomnieć sobie psy, nie tak łatwo było przypomnieć sobie świnie.
It does not take much historical awareness to remember what was said about black people in the last century.
Nie potrzeba wielkiej politycznej wiedzy, aby przypomnieć sobie, co mówiono o czarnych ludziach w ubiegłym wieku.
to remember (też: to mention, to recall, to remind, to speak)
volume_up
wspomnieć {czas. dk}
The aptitude for multilingualism should be remembered, for example.
Należy tu wspomnieć na przykład o predyspozycjach do wielojęzyczności.
And when Jehovah shall have dealt well with my lord, then remember thy handmaid.
Gdy tedy dobrze uczyni Pan panu memu, wspomnisz na służebnicę twoję.
Remember the word unto thy servant, Because thou hast made me to hope.
Wspomnij na słowo wyrzeczone do sługi twego, któremeś mię ubezpieczył.
to remember (też: to memorialize)
volume_up
upamiętniać {czas. ndk}
to remember
The experience of the painful negotiations, and the frustrating failure of Parliament, at the end of last year should likewise be remembered as a warning.
Doświadczenia z bolesnych negocjacji i frustrującej porażki Parlamentu na koniec ubiegłego roku trzeba zachować w pamięci jako ostrzeżenie.
I believe we should think of the tensions of the socialist era as an intermission that should be remembered, but they do not constitute a constant factor.
Uważam, że napięcia występujące w epoce socjalizmu trzeba traktować jako pewną przerwę w tej wymianie, którą należy zachować w pamięci, lecz nie występują one stale.
to remember
Let us remember that this step is fully in accordance with EU law and no one should dispute it.
Proszę nie zapominać, że ten krok jest w pełni zgodny z prawem UE i nikt nie powinien tego kwestionować.
Proszę też o tym nie zapominać.
Finally, we must remember that rebuilding Lebanon is just as much in our interest as Europeans as it is in the interests of the people of Lebanon.
Proszę przy tym nie zapominać, że odbudowa Libanu leży tak samo w interesie samych Libańczyków, jak i nas - Europejczyków.

Przykłady użycia - "to remember" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo help you remember, write down the date you opened it in the space on the box.
W celu zapamiętania daty otwarcia butelki, należy zanotować ją na opakowaniu.
EnglishI can remember in 1993 the visit of the then newly elected President Albert Zafy.
Pamiętam w 1993 roku wizytę nowowybranego wówczas prezydenta Alberta Zafy'ego.
EnglishThey remember not his hand, Nor the day when he redeemed them from the adversary;
Nie pamiętali na rękę jego, i na on dzień, w który ich wybawił z utrapienia;
EnglishLet us remember that the 'no' people have achieved nothing in this Europe.
Pamiętajmy, że ludzie, którzy się sprzeciwiają, nie osiągnęli nic w tej Europie.
EnglishRemember the 40 dots on the nighttime map that show the hubs of the global economy?
Pamiętajcie o 40 punktach na nocnej mapie pokazujących centra światowej gospodarki.
EnglishWe should remember BSE and the results of adding meat and bone meal to animal feeds.
Pamiętajmy o chorobie BSE i skutkach dodawania do pasz mączki mięsno-kostnej.
EnglishFifthly and finally, let us remember that good diplomacy is built up over many years.
Wreszcie po piąte, pamiętajmy, że dobrą dyplomację kształtuje się przez wiele lat.
EnglishRemember this, and show yourselves men; bring it again to mind, O ye transgressors.
Pamiętajcież na to, a wstydźcie się; przypuśćcie to do serca, o przestępnicy
EnglishCan I just say in all of this particular debate, let us just remember one small thing.
Pozwolę sobie powiedzieć tak: zapamiętajmy z całej tej debaty jedną małą rzecz.
EnglishI remember that we sat together on Article 13 hearings all that time ago.
Pamiętam, że w tym okresie razem brałyśmy udział w posiedzeniach dotyczących art.
EnglishAnd I remember looking at the guys thinking, "What do I take from this journey?"
I pamiętam gdy patrzyłem na chłopaków myśląc, "Co wyniosę z tej podróży?
EnglishRemember that I mentioned before the children who lose their fingertips.
Pamiętajcie, że wcześniej poruszyłem temat dzieci, które tracą koniuszki palców.
EnglishRemember, all the riches of the world will be yours in return for this promise...
Pamiętaj, wszystkie skarby świata będą twoje w zamian za tę przysięgę...
EnglishI figured she had a boyfriend... or she was drunk that night and she didn't remember.
Pomyślałem sobie, że ona ma chłopaka... i że tej nocy była pijana i nic nie pamięta.
EnglishFor thou shalt forget thy misery; Thou shalt remember it as waters that are passed away,
Albowiem zapomnisz kłopotu, a jako wody, które pominęły, wspominać go będziesz.
EnglishThe episode of "Star Trek" for me was James Daly played Methuselah -- remember this one?
Chodzi mi konkretnie o odcinek "Nieśmiertelny" z Jamesem Daly'm, pamiętacie to?
EnglishAnd we should remember who employed the sharecroppers: the Democrats, right?
A nie możemy zapominać, kto zatrudnił dzierżawców -- Demokraci, zgadza się?
EnglishAnd this is an interesting icon that happened -- you remember these: fallout shelters.
Widzimy tutaj znany wszystkim obrazek -- zapewne pamiętacie schrony przeciwatomowe.
EnglishWhen I'm on my deathbed, I'm going to remember one story more than any other.
Kiedy będę już na łożu śmierci, jedną historię zapamiętam lepiej niż inne.
EnglishIt is truly important to remember that we were created as men and women.
Ważne, abyśmy nie zapominali, że zostaliśmy stworzeni jako kobiety i mężczyźni.