EN remedy
volume_up
{rzeczownik}

remedy (też: cure, medicine)
We cannot allow the remedy to be worse than the disease.
Nie możemy pozwolić, by lekarstwo stało się gorsze od choroby.
To jest najlepsze lekarstwo przeciwko ekstremizmowi.
Nevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
Niemniej węgierscy demokraci nie oczekują, że lekarstwo przyjdzie z za granicy.
remedy
No - it means, in fact, that MEPs do not really believe the European Central Bank can be a solution, a remedy, to the crisis, or that it can be a lifebelt.
Nie - oznacza to, że tak naprawdę europosłowie nie za bardzo wierzą, że Europejski Bank Centralny może być receptą, remedium, na kryzys, że może być kołem ratunkowym.
(FR) Mr President, first of all, I would like to report an alarming fact and propose what might be a remedy for it.
Przede wszystkim chcę przytoczyć pewien alarmujący fakt i zaproponować środek zaradczy.
They enable Member States to optimise EU investments as an effective remedy against the ongoing economic crisis.
Umożliwiają państwom członkowskim optymalizację inwestycji UE, co stanowi skuteczny środek zaradczy w walce z bieżącym kryzysem gospodarczym.
I would like to end by saying that overtaxation is not a remedy for an ailing economy.
Podsumowując, chciałbym powiedzieć, że nadmierne opodatkowanie nie jest rozwiązaniem dla niewydolnej gospodarki.
A minimum income for citizens is a remedy, not a solution.
Dochód minimalny jest dla obywateli środkiem zaradczym, a nie rozwiązaniem.
With roaming we have provided a remedy for a symptom resulting from the lack of a single European telecoms market.
Dzięki roamingowi znaleźliśmy rozwiązanie dla symptomu powstałego na skutek braku jednolitego europejskiego rynku telekomunikacyjnego.

Synonimy (angielski) dla "remedy":

remedy

Przykłady użycia - "remedy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe will seek to remedy this when we examine the Telecommunications Regulatory Package.
Będziemy starali się im zaradzić po przeanalizowaniu pakietu telekomunikacyjnego.
EnglishI therefore urge the Joint Undertaking to rapidly remedy this grave deficiency.
Wzywam zatem wspólne przedsiębiorstwo do szybkiego rozwiązania tego poważnego problemu.
EnglishThis weapon must be used when there is no other way to remedy violation of the law.
Tej broni należy używać, kiedy nie ma innego sposobu na to, by zaradzić naruszaniu prawa.
EnglishIt is necessary to identify where and what we can improve and to remedy these differences.
Potrzebujemy określić, co i gdzie możemy ulepszyć i jak zniwelować te różnice.
EnglishPerhaps you will still have the chance to remedy this situation in the near future.
Być może wciąż będzie pani miała szansę zaradzenia temu problemowi w najbliższej przyszłości.
EnglishFor this reason, I ask the Commission to remedy this irregular situation.
Z tego powodu proszę Komisję o naprawienie tej nieprzepisowej sytuacji.
EnglishThis remedy will be no more effective tomorrow than it was yesterday.
Ten środek nie będzie ani trochę bardziej skuteczny jutro niż był wczoraj.
EnglishI believe that we cannot adopt a negative or positive opinion a priori on any remedy.
Uważam, że nie możemy z góry przyjąć negatywnej ani pozytywnej opinii w sprawie żadnego środka.
EnglishThey are not an overnight cure, but they will help to remedy the underlying sickness.
Nie są one lekiem, natychmiast stawiającym na nogi, ale pomogą wyleczyć z toczącej się choroby.
EnglishFrom now on let us think about what can be done to remedy this situation.
Od teraz myślmy o tym, co można zrobić, by zaradzić tej sytuacji.
EnglishPolitical decisions are necessary in order to remedy the situation.
Niezbędne są decyzje polityczne, które pomogą uzdrowić obecną sytuację.
EnglishWe are talking neither about an economic remedy nor about a bureaucratic remedy.
Nie mówimy tu o środku gospodarczym ani o biurokratycznym.
EnglishThat was the traditional remedy for controlling non-existent inflation.
Taki był tradycyjny sposób kontrolowania nieistniejącej inflacji.
EnglishTherefore shall his calamity come suddenly; On a sudden shall he be broken, and that without remedy.
Przetoż prędko przyjdzie upadek jego; nagle skruszony będzie bez uleczenia.
EnglishA minimum income for citizens is a remedy, not a solution.
Dochód minimalny jest dla obywateli środkiem zaradczym, a nie rozwiązaniem.
EnglishNTDTV has not been informed whether efforts are being made to remedy the technical faults.
NTDTV nie poinformowano, czy podejmowane są działania zmierzające do naprawy usterek technicznych.
EnglishWe will soon be discussing how we can remedy this situation.
Wkrótce będziemy dyskutować o tym, jak znaleźć wyjście z tej sytuacji.
EnglishI hope that the new RAPEX China system will help remedy this.
Mam nadzieję, że nowy system RAPEX Chiny pomoże zmienić tę sytuację.
EnglishWe need to remedy a few things.
To sytuacja nie do przyjęcia i musimy podjąć działania naprawcze.
EnglishAnd in fact, the remedy for wounded and mutilated urbanism is good urbanism, good buildings.
A w rzeczywistości, lekarstwem na chorą i popsutą urbanistykę jest dobra urbanistyka, dobre budynki.