"relapse" po polsku

EN

"relapse" - polskie tłumaczenie

EN

relapse {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
(Laughter) I don't feel I can afford a relapse.
Śmiech Myślę że nie stać mnie na nawrót choroby.
failed to respond or relapsed following treatment with conventional chemotherapy
Pacjenci z B- CLL (oraz PLL), u których nie zaobserwowano odpowiedzi lub, u których nastąpił nawrót choroby po
Failure to prior therapy was defined as relapse or non-response (HCV-RNA positive at the end of a minimum of 12 weeks of treatment).
Niepowodzenie wcześniejszego leczenia było definiowane jako nawrót choroby lub brak odpowiedzi na leczenie (dodatni wynik oznaczenia HCV- RNA pod koniec trwającej przynajmniej 12 tygodni terapii).
2. Medycyna

Przykłady użycia - "relapse" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe risk of disease progression was reduced by 46 % and the risk of relapse by 51 %.
Ryzyko progresji choroby zostało zmniejszone o 46 %, a ryzyko nawrotu o 51 %.
EnglishHowever, these tasks are still much more appealing than a relapse into conflict.
Jednak zadania te są wciąż dużo atrakcyjniejsze niż powrót do konfliktu.
EnglishHowever, he is far from making a full recovery and he could have a relapse at any time.
Jednakże daleki jest od pełnego wyzdrowienia, a choroba może nawrócić w każdej chwili.
EnglishMS also tends to flare up from time to time: this is called a relapse.
W przebiegu SR od czasu do czasu występuje nasilenie objawów, zwane nawrotem choroby.
EnglishNeurological evaluations were performed every 12 weeks and at times of suspected relapse.
Oceny neurologiczne były wykonywane co 12 tygodni oraz w przypadku podejrzewania nawrotu.
EnglishWhen the symptoms flare up, it is called a relapse (also known as an exacerbation or an attack).
Pojawienie się objawów nazywa się nawrotem (zwanym także zaostrzeniem lub atakiem).
EnglishThe maintenance of antidepressant efficacy was demonstrated in a relapse prevention study.
Utrzymywanie się skuteczności przeciwdepresyjnej wykazano w badaniu zapobiegania nawrotom.
Englishprevention of relapse of peptic ulcers in patients with H. pylori associated ulcers
zapobieganie nawrotom wrzodów trawiennych u pacjentów z chorobą wrzodową związaną z zakażeniem H. pylori
EnglishIt was also shown that there was a one-third reduction in annual relapse rate.
Badanie wykazało również zmniejszenie o jedną trzecią częstości występowania nawrotów choroby w ciągu roku.
EnglishPatients should be monitored following termination of treatment because of the potential for relapse.
Pacjentów należy monitorować po zakończeniu leczenia z powodu ryzyka nawrotu uzależnienia.
EnglishThe symptoms of PML may be similar to an MS relapse (e. g. weakness or visual changes).
Objawy PML mogą być podobne do nawrotu stwardnienia rozsianego (np. osłabienie lub zaburzenia widzenia).
EnglishRelapse of Virological Response at the End of Treatment for Rapid Virological Response Population
Nawroty na koniec okresu leczenia u pacjentów, którzy uzyskali szybką odpowiedź wirusologiczną
EnglishCombination therapy also decreased the relapse rate.
Leczenie skojarzone spowodowało również zmniejszenie wskaźnika nawrotu.
EnglishThe median time to relapse was 26 days with a dose of 6 mg.
Po podaniu dawki 6 mg mediana czasu do nawrotu wynosiła 26 dni.
EnglishIn patients with a high risk of relapse, dose tapering may be considered (see section 4.4).
U pacjentów z dużym ryzykiem powrotu do nałogu można rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki (patrz punkt 4. 4).
EnglishThe damage to the CNS can occur within an MS attack (relapse).
Uszkodzenie OUN może wystąpić w trakcie ataku MS (rzut).
EnglishHowever, relapse following seroconversion can occur.
Jednakże nawrót może nastąpić po uzyskanej serokonwersji HBeAg.
EnglishIn patients aged between 12 and 18, the published studies showed that the patients had a decrease in the rate of relapse.
U pacjentów w wieku od 12 do 18 lat opublikowane badania wykazały spadek odsetka nawrotów.
EnglishFurthermore, there was a prolongation of the relapse-free interval.
EnglishIn patients aged between 12 and 18 years, the published studies showed that the patients had a decrease in the rate of relapse.
U pacjentów w wieku od 12 do 18 lat opublikowane badania wykazały spadek liczby nawrotów.