EN regard
volume_up
{rzeczownik}

regard (też: consideration, sake)
There will be absolute reciprocity with regard to the United States.
W tym względzie zapewniona zostanie pełna wzajemność ze Stanami Zjednoczonymi.
The debate was also on governance, as a fundamental element in that regard.
Debata dotyczyła nadzoru jako jednego z podstawowych elementów w tym względzie.
The Commission's role in this regard is mainly supportive, but nevertheless important.
Rola Komisji w tym względzie jest głównie wspomagająca, niemniej jednak ważna.
regard (też: respect)
The solution is greater respect and regard for those farms, which we still have in Europe - in Poland and in other countries - which are based on feed they produce themselves.
Wyjściem jest większy szacunek i respekt do takich gospodarstw, jakie mamy jeszcze w Europie, w Polsce i w innych krajach - opartych na własnej produkcji pasz.

Przykłady użycia - "regard" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA political solution with regard to the piracy off the Somalian coast (debate)
W kierunku rozwiązania politycznego kwestii piractwa u wybrzeży Somalii (debata)
EnglishThis is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.
Wyraźnie widać to teraz na przykładzie nanomateriałów i pól elektromagnetycznych.
EnglishYou know the regard in which Commissioner Michel holds the Great Lakes region.
Wiedzą państwo, jaką wagę przywiązuje komisarz Michel do regionu Wielkich Jezior.
EnglishWith regard to the second report, Amendment 67 was proposed by the Socialist Group.
Jeśli chodzi o drugie sprawozdanie, Grupa Socjalistów zaproponowała poprawkę 67.
EnglishI thank the rapporteur for his cooperation with regard to my proposed amendments.
Dziękuję sprawozdawcy za współpracę w zakresie proponowanych przeze mnie poprawek.
EnglishIt is true that we have to do more with regard to the employment of older workers.
Przyznaję, że wiele pozostaje do zrobienia w kwestii zatrudnienia osób starszych.
EnglishYou mentioned one particular matter with regard to which you have our full support.
Wspomniał Pan o pewnej szczególnej sprawie, w której ma Pan nasze pełne poparcie.
EnglishIt is crucial that the Member States act collectively with regard to this matter.
Ważne jest, aby państwa członkowskie w tej kwestii postępowały jednomyślnie.
EnglishThe United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.
Pod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania.
EnglishIn addition, the Treaty of Lisbon will provide us with new weapons in this regard.
Ponadto traktat lizboński dostarczy nam nowych instrumentów w tej dziedzinie.
EnglishIn this regard, Parliament, in particular, will continue to have an important role.
W tym kontekście w szczególności Parlament będzie nadal odgrywał istotną rolę.
EnglishWith regard to the results, I can say, firstly, that we have trodden a new path.
Jeśli chodzi o rezultaty, mogę powiedzieć, po pierwsze, że przetarliśmy nową ścieżkę.
EnglishI hope that the President of the Commission responds to my letter in this regard.
Mam nadzieję, że przewodniczący Komisji odpowie na moje pismo w tej sprawie.
EnglishThe situation is different with regard to technological disasters, for example.
Inaczej sytuacja się przedstawia na przykład w przypadku katastrof technologicznych.
EnglishMy second point is that there are major problems with regard to environmental issues.
Moja druga uwaga dotyczy dużych problemów w sprawach związanych ze środowiskiem.
EnglishIn this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
Pani Poseł Schaake! Chcę tu omówić dwa szczególne punkty Pani sprawozdania.
EnglishLimited data are available with regard to overdose of rosiglitazone in humans.
Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania rozyglitazonu u ludzi.
EnglishThe issue with regard to the International Criminal Court is a matter for another day.
Sprawa dotycząca Międzynarodowego Trybunału Karnego to temat na osobną dyskusję.
EnglishOnce again nothing happened in Toledo with regard to practical cooperation.
Po raz kolejny nic nie zdarzyło się w Toledo pod względem współpracy praktycznej.
EnglishWith regard to the gentlemen's agreement I would like to thank Mr López Garrido.
Jeśli chodzi o dobrowolną umowę, chcę podziękować panu Lópezowi Garridzie.