EN references
volume_up
{liczba mnoga}

volume_up
referencje {niemęskoos.}
Referencje na żądanie od ...
I can supply references from…if required.
Referencje na żądanie.
Oto moje referencje.

Przykłady użycia - "references" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishreferences to the Treaty of Lisbon strengthening EU action in criminal matters,
odwołań do traktatu lizbońskiego wzmacniającego działania UE w sprawach karnych,
EnglishReferences
Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?
EnglishMr President, there are a number of references in this report to the WTO.
Panie przewodniczący! Przedmiotowe sprawozdanie kilkakrotnie odwołuje się do WTO.
EnglishLastly, there have been references throughout the debate to the Lisbon Treaty.
Wreszcie w trakcie całej debaty odnosiliśmy się do traktatu lizbońskiego.
EnglishWhen you delete a range name, any references to this name will no longer be updated.
Po usunięciu nazwy zakresu wszystkie odniesienia do niej przestaną być aktualizowane.
EnglishI no longer know what the texts, references, footnotes and traps mean.
Nie wiem już, jak mam rozumieć ten tekst i jego odniesienia, przypisy i pułapki.
EnglishThe references in this resolution to the Lisbon Treaty are highly detrimental.
Odniesienia do traktatu lizbońskiego zawarte w przedmiotowej rezolucji są bardzo szkodliwe.
EnglishOn the other hand, we regret that the resolution contains references to the Lisbon Treaty.
Ubolewamy jednak, że w rezolucji znalazły się odniesienia do traktatu lizbońskiego.
EnglishAnd whatever he makes somehow references nesting and space and personal property.
Wszystko, co robi odnosi się do budowania własnego gniazdka, przestrzeni i własności prywatnej.
EnglishThe inclusion of references to political foundations is also positive.
Pozytywnym aspektem jest także wprowadzenie zapisów dotyczących fundacji politycznych.
English(DE) Therefore, all references in official documents to Rule 47 have to be deleted.
(DE) Dlatego też konieczne jest usunięcie z oficjalnych dokumentów wszystkich odniesień do art.
EnglishThis is about the joined cases of Volker and Hartmut Eifert, under references C 92/09 and C 93/09.
Chodzi o połączone sprawy Volker i Hartmut Eifert, sygnatury 92/09 oraz C 93/09.
EnglishThe new model is much more like this, and we've already seen a couple of references to this.
Nowy model wygląda raczej tak -- widzieliśmy już kilka nawiązań do tego.
EnglishThe repeated references to reproductive rights denote support for generalised abortion.
Wielokrotnie przywoływane prawa reprodukcyjne oznaczają poparcie dla upowszechnienia aborcji.
EnglishIn the 'catch-the-eye' procedure there were several references to scrappage incentives.
Podczas procedury pytań z sali znalazło się kilka odniesień do zachęt związanych ze złomowaniem.
EnglishThere are several references in your report to tax avoidance.
W sprawozdaniu zawartych jest kilka odniesień do kwestii unikania płacenia podatków.
EnglishNo neat packages of faith, with Bible references to prove them.
Żadnych ładnych pakunków wiary, potwierdzonych odniesieniami do Biblii.
EnglishThe only references - which anyhow are already in the Commission's proposal - concern the Roma population.
Jedyne odnośniki, które i tak znalazły się już we wniosku Komisji, dotyczą Romów.
EnglishThere have been several references to the freedom of religion and the persecution of Christians.
Wiele osób mówiło o wolności religii i prześladowaniach chrześcijan.
EnglishFinally, Mr President, I would like to say that I welcome the references to the Lisbon Treaty.
Na koniec chciałabym powiedzieć, że z zadowoleniem przyjęłam odniesienia do Traktatu z Lizbony.