EN record
volume_up
{rzeczownik}

record (też: high score)
This was a pure O2 static apnea record that Guinness had set the world record at 13 minutes.
To był rekord w statycznym bezdechu tlenowym, dla którego Guinness odnotował światowy rekord na 13 minut.
Your verification DNS record has the wrong TXT.
Twój weryfikacyjny rekord DNS zawiera nieprawidłowy rekord TXT.
And one day, a vessel not unlike this will probably break the world speed record.
I pewnego dnia, łódź całkiem jak ta prawdopodobnie pobije światowy rekord prędkości.
record (też: entry, notation, recording, score)
The record of TORISEL's designation as an orphan medicine is available here.
Zapis oznaczenia preparatu TORISEL jako leku sierocego jest dostępny tutaj.
The record of Myozyme's designation as an orphan medicine can be found here.
2/ 3 Zapis oznaczenia preparatu Myozyme jako leku sierocego znajduje się tutaj.
The record of Carbaglu's designation as an orphan medicine is available here.
Zapis oznaczenia preparatu Carbaglu jako sierocego produktu leczniczego znajduje się tutaj.
record (też: dial, disc, slab, disk)
I was a big record collector -- the records didn't make it.
Byłem też zapalonym kolekcjonerem płyt - płyty niestety nie przetrwały.
Libraries' interests are not harmed since libraries do not pay royalties to performers or record producers.
Nie ucierpią także interesy bibliotek, ponieważ biblioteki nie płacą tantiem wykonawcom ani producentom płyt.
And a record executive walked up to me and invited me to Nashville, Tennessee to make a record.
Podszedł do mnie właściciel firmy fonograficznej Podszedł do mnie właściciel firmy fonograficznej ~~~ i zaoferował nagranie płyty w Nashville, Tenessee.
First of all, we invented ways of recording -- first writing, then audio recording and now video recording as well.
Po pierwsze, wynaleźliśmy różne sposoby zapisu: najpierw pismo, później nagrania dźwiękowe, a potem nagrania wideo.
. - Keeping a record of all debates and making them available to the public could help Euro-scepticism.
na piśmie. - Sporządzanie zapisów ze wszystkich debat i zapewnienie do nich publicznego dostępu może wpływać na wzrost poziomu eurosceptycyzmu.
He sent me a letter, which is clearly on the record, asking for help and support from Europe in the form of integration measures.
Burmistrz wysłał do mnie pismo, które zostało oczywiście wpisane do protokołu, z prośbą o pomoc i wsparcie ze strony Europy w tworzeniu środków mających na celu integrację.
record (też: evidence)
In 2008, Parliament had called for these records to be merged so as to facilitate record-keeping.
W 2008 roku Parlament zaapelował o połączenie tych rejestrów w celu ułatwienia ewidencji.
Now that may be Basel II, that may be fiscal records, that may be many things.
Dziś mogą to być regulacje Bazylei II, może to być ewidencja finansowa, może to być wiele rzeczy.
A priority - as the Commissioner has already said - is to ease the burden associated with record-keeping.
Priorytetem jest - tak jak pan komisarz już wspomniał - ograniczenie obciążenia związanego z prowadzeniem ewidencji.
record (też: footage, recording)
The next recording you're going to hear was made of the same humpback song 50 miles away.
Następne nagranie zrobione było tej samej piosence z 80 km.
We made a new recording of him playing in the Shrine Auditorium in September.
Zrobiliśmy jego nowe nagranie, gdy grał w Shrine Auditorium we wrześniu.
Więc to jedyne nagranie.
record (też: entry, inscription, item)
Application forms for entries in the business register can be sent to the relevant commune office by recorded delivery.
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być przesłany na adres właściwego urzędu gminy listem poleconym.
Thus, any sanction decision can be disputed and the recording of sanctions in the electronic register will be made only after a final decision in this respect.
Tym samym, wszelkie decyzje w sprawach sankcji podlegają odwołaniu, a wpis sankcji do rejestru elektronicznego może nastąpić dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji w tym względzie.
record (też: tally)
We need a first step, an exact record of the demographic situation in the European Union.
Konieczny jest ten pierwszy krok, dokładny rejestr sytuacji demograficznej w Unii Europejskiej.
We hope this section of your account will serve as a useful record of all your online purchases.
Mamy nadzieję, że ta sekcja konta będzie służyć jako przydatny rejestr wszystkich Twoich zakupów online.
However, the centralised record of available technical equipment, as you know, is just a virtual record.
Jednakże, jak państwo wiedzą, centralny rejestr dostępnego wyposażenia technicznego jest tylko rejestrem wirtualnym.

Przykłady użycia - "record" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe record of Yondelis's designation as an orphan medicine is available here.
Informacja na temat oznaczenia Yondelis jako leku sierocego dostępna jest tutaj.
EnglishThat's -- You don't want to run a business with that kind of a safety record.
To jest -- nie chcecie prowadzić interesów przy takich wynikach bezpieczeństwa.
EnglishHis own record of managing the UK economy is one of negligence and catastrophe.
Jego dorobek w zarządzaniu gospodarką Wielkiej Brytanii to zaniedbanie i katastrofa.
EnglishIt is simply a question of whether we have a written record or an audiovisual record.
To po prostu kwestia tego, czy dysponujemy zapisem pisemnym, czy audiowizualnym.
EnglishIt wasn't the resume of breaking this record here, it was more like, who had I become?
Nie chodziło o podsumowanie pobitych rekordów lecz raczej o to, kim się stałam.
EnglishThe record of INCRELEX's designation as an orphan medicine is available here.
Jakie działania podjęto w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania preparatu INCRELEX?
EnglishOnly those who have an unblemished criminal record are allowed to work with children.
Do pracy z dziećmi należy dopuszczać tylko osoby o nieskazitelnej kartotece.
EnglishLet me share with you for a moment a few thoughts on the track record of the euro.
Teraz podzielę się z Państwem kilkoma spostrzeżenia dotyczącymi doświadczeń strefy euro.
EnglishWe're the first in the world to record babies in an MEG machine while they are learning.
Jako pierwsi na świecie nagraliśmy dzieci na maszynie MEG podczas uczenia się.
EnglishPresident Putin is on record as saying 'The Commission should be under no illusions.
Prezydent Putin publicznie oświadczył, że "Komisja nie powinna się łudzić.
EnglishThe fuel price is high, yet the price of fish is low, at a record low, in fact.
Ceny paliw są wysokie, natomiast ceny ryb są niskie, a w gruncie rzeczy rekordowo niskie.
EnglishThe record of Prialt's designation as an orphan medicine is available here.
Dokumentacja przyznania preparatowi Prialt statusu leku sierocego jest dostępna tutaj.
EnglishBut then at the very end is where we have the instrumental record in black.
Ale potem, na samym końcu mamy zaznaczone na czarno zapisy z instrumentów.
EnglishTo place that appropriately on record, I am submitting this explanation of vote.
Aby zostało to oficjalnie odnotowane, przedkładam wyjaśnienie dotyczące sposobu głosowania.
EnglishThe record of Savene's designation as an orphan medicine is available here
Dokumentacja przyznania preparatowi Savene statusu leku sierocego jest dostępna tutaj.
EnglishToday, 95% of what is distributed comes from the four big record companies.
Obecnie 95% wydawanych nagrań pochodzi od czterech dużych firm płytowych.
EnglishHowever I would like the record to show that I was here at the plenary.
Jednakże chciałbym, aby w protokole zaznaczono, że byłem obecny na sesji plenarnej.
EnglishWe would just like to record that these elections are being organised.
Chcielibyśmy po prostu zobaczyć, że te wybory będą rzeczywiście zorganizowane.
EnglishIt is an opportunity for the country to improve its poor record in this area.
To okazja dla tego kraju, by poprawić słabe notowania w tej dziedzinie.
EnglishIn my opinion, the Commission's record on social policy tells a sorry tale.
Uważam, że zapiski Komisji w sprawie polityki społecznej są niedorzeczne.