"reconnaissance" po polsku

EN

"reconnaissance" - polskie tłumaczenie

EN reconnaissance
volume_up
{rzeczownik}

reconnaissance (też: exploration)

Synonimy (angielski) dla "reconnaissance":

reconnaissance

Przykłady użycia - "reconnaissance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe have the Helios reconnaissance satellites, the German SAR Lupe ones and the Italian Cosmo-Skymed.
Dysponujemy satelitami zwiadowczymi Helios, niemieckimi SAR Lupe i włoskimi Cosmo-Skymed.
EnglishWe have deficits in reconnaissance and navigation.
Nie mamy odpowiednich środków do prowadzenia zwiadu i nawigacji.
EnglishWe also need to strengthen the means and measures at our disposal, including Frontex, Europol and maritime reconnaissance.
Musimy również wzmocnić zasoby i zaplecze, którymi dysponujemy, w tym Frontex, Europol i patrole morskie.
EnglishI will start with reconnaissance.
EnglishSpain has also reacted by planning to send a reconnaissance plane, in other words, an unarmed plane to dissuade armed pirates.
Hiszpania także zareagowała, planując wysłać samolot zwiadowczy, innymi słowy, samolot nieuzbrojony, aby odwieść uzbrojonych piratów od ich zamiarów.
EnglishIt is vital to ensure that the imagery received from these reconnaissance satellites is actually available to our satellite centre in Torrejón.
Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie faktycznej dostępności obrazów otrzymywanych z tych satelitów zwiadowczych dla naszego centrum w Torrejón.
EnglishThese new measures will facilitate the reconnaissance and prosecution of trafficking cases and will encourage victims to cooperate with the authorities.
Nowe środki ułatwią rozpoznawanie i ściganie przypadków handlu ludźmi, zachęcając jednocześnie pokrzywdzonych do współpracy z władzami.
EnglishHere we keep finding weaknesses in the area of space, satellite-based reconnaissance, satellite-based telecommunications and satellite-based navigation.
W tym przypadku nadal odnotowujemy słabe punkty w obszarze przestrzeni kosmicznej, zwiadu satelitarnego, satelitarnej telekomunikacji i nawigacji.
EnglishDuring that time there have been many, many provocations, including unmanned reconnaissance flights, one-sided peace, and an increase in so-called peacekeepers.
W tym czasie miało miejsce bardzo dużo prowokacji, włącznie z bezzałogowymi lotami zwiadowczymi, jednostronnym pokojem i zwiększeniem tzw. sił pokojowych.