"to reckon" po polsku

EN

"to reckon" - polskie tłumaczenie

EN to reckon
volume_up
[reckoned|reckoned] {czasownik}

We reckon that we are a bit over halfway to our goal: zero impact, zero footprint.
Uważamy, że przebyliśmy trochę ponad połowę drogi do naszego celu - zero negatywnego wpływu.
He reckons the best way to get that message across is to use the enormously popular medium of music videos.
Uważa, że najlepszym przekaźnikiem są szalenie popularne klipy muzyczne.
to reckon (też: to work out)
It is in the frontline of the war against terrorism, costing it so far, it is reckoned, USD 40 billion.
Znajduje się też na linii frontu wojny z terroryzmem, co kosztowało go - według obliczeń - 40 miliardów dolarów.
Would you reckon you need to sing for your tea, I think?
Sądzicie, że potrzebujecie śpiewać przy herbacie?
Interviewer: You designed this, yes, this simulated bridge, and this, you reckon, mimics the action of the real bridge?
Reporter: Zaprojektowałeś ten symulator i sądzisz, że imituje on zachowanie prawdziwego mostu?
to reckon
The Holocaust Museum in Washington DC reckons that it is approximately a quarter of a million.
Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie szacuje ją na około ćwierć miliona.
As a result, the Association of British Insurers reckons damages could be up to EUR 5 billion.
Stowarzyszenie Brytyjskich Towarzystw Ubezpieczeniowych szacuje szkody wywołane tymi opadami na do 5 miliardów euro.
The ILO itself reckons that 212 million people worldwide were unemployed in 2009, a 34 million increase from 2007.
Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że w 2009 roku bez pracy pozostawało na świecie 212 milionów ludzi, co stanowi wzrost o 34 miliony w porównaniu z rokiem 2007.

Przykłady użycia - "to reckon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTherefore, what do you reckon Parliament and other EU institutions should push for?
Dlatego na co pani zdaniem Parlament i inne instytucje UE powinny naciskać?
EnglishWe reckon that we are a bit over halfway to our goal: zero impact, zero footprint.
Uważamy, że przebyliśmy trochę ponad połowę drogi do naszego celu - zero negatywnego wpływu.
EnglishFor I reckon that I am not a whit behind the very chiefest apostles.
Boć mam za to, żem nie był w niczem podlejszy, niżeli oni bardzo wielcy Apostołowie.
EnglishAnd when he had begun to reckon, one was brought unto him, that owed him ten thousand talents.
A gdy się począł rachować, stawiono mu jednego, który był winien dziesięć tysięcy talentów.
EnglishOnly then can we reckon on success in fiscal policy.
Dopiero gdy go wprowadzimy, będziemy mogli liczyć na sukces polityki fiskalnej.
EnglishEven so reckon ye also yourselves to be dead unto sin, but alive unto God in Christ Jesus.
Tak też i wy rozumiejcie, żeście wy umarłymi grzechowi, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
English" and I reckon when the bottle's empty, the round is done. "
" więc kiedy butelka jest pusta, runda się kończy. "
EnglishAnd after he is cleansed, they shall reckon unto him seven days.
A po oczyszczeniu jego, (siedm dni naliczą mu.
EnglishBlessed is the man to whom, the Lord will not reckon sin.
Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie przyczyta.
EnglishInterviewer: You designed this, yes, this simulated bridge, and this, you reckon, mimics the action of the real bridge?
Reporter: Zaprojektowałeś ten symulator i sądzisz, że imituje on zachowanie prawdziwego mostu?
EnglishWould you reckon you need to sing for your tea, I think?
Sądzicie, że potrzebujecie śpiewać przy herbacie?
EnglishIn fact, they even reckon that it might fall to its lowest level compared with the last decade.
Eksperci przyznają wręcz, że może nastąpić dalszy spadek do najniższego poziomu w porównaniu z ostatnim dziesięcioleciem.
EnglishHow much do you reckon a railway line's worth?
Jak pan przypuszcza, ile linia kolejowa może być warta?
EnglishI reckon that would be Kings Mountain." ~~~ "Good.
Sądzę, że mogą to być Kings Mountain." "Dobrze.
English"No, I reckon I don't."
EnglishWe have given an important place to innovative methods, so we have to reckon with the risk and possibility of mistakes being made.
Stawiając na nowatorskie rozwiązania, musimy liczyć się z ryzykiem i możliwością występowania błędów.
EnglishHow long do you reckon we're going to be?
EnglishLet such a one reckon this, that, what we are in word by letters when we are absent, such [are we] also in deed when we are present.
To niechaj myśli taki, iż jakimiśmy w mowie przez listy, nie będąc obecnymi, takimiż będziemy i w uczynku, będąc obecnymi.
EnglishIn adopting the regulation we had assumed that we would have to reckon on the registration of approximately 200 000 chemical substances.
Przyjmując rozporządzenie, założyliśmy, że będziemy musieli liczyć się z rejestracją około 200 tysięcy substancji chemicznych.
EnglishFor I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us-ward.