EN recall
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

You will recall that, during the last session a month ago, we observed a one-minute silence in memory of all those who died in the earthquake.
Jak państwo pamiętają, w czasie ostatniej sesji miesiąc temu uczciliśmy minutą ciszy pamięć wszystkich osób, które poległy w tym trzęsieniu ziemi.
When I look back at the hearing involving the members of the Court of Auditors, I recall that they promised to work closely together with Parliament.
Kiedy sięgam pamięcią wstecz do wysłuchań z udziałem przedstawicieli Trybunału Obrachunkowego, to przypominam sobie, że obiecywali oni ściśle współpracować z Parlamentem.
recall (też: annulment, retraction)
recall

Przykłady użycia - "recall" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOthers recall the controversial parliamentary speech of President Klaus.
Inni przypominają kontrowersyjne przemówienie w Parlamencie prezydenta Klausa.
EnglishIt is sufficient to recall the examples of countries like Denmark and Finland.
Wystarczy przywołanie przykładów krajów takich jak Dania i Finlandia.
EnglishWe might recall the Union's objectives on the death penalty, as enshrined in the guidelines.
Możemy powołać się na cele Unii dotyczące kary śmierci, zawarte w wytycznych.
EnglishNow I think we should stop and recall what the power relationships are.
Uważam, że powinniśmy zatrzymać się i zastanowić nad sprawą kompetencji.
EnglishAs I recall, a year ago we were all very happy - even pleased with ourselves.
O ile sobie przypominam, rok temu wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi - wręcz zadowoleni z siebie.
EnglishWe recall our solidarity with the people of Turkey in this regard.
W tym względzie ponownie wyrażamy naszą solidarność z mieszkańcami Turcji.
EnglishWe also recall the Chinese constitutional guarantees on freedom of expression.
Będziemy również przypominać o chińskich gwarancjach konstytucyjnych dotyczących wolności wypowiedzi.
EnglishWe experience the world through a sequence of patterns, and we store them, and we recall them.
Doświadczamy nasz świat poprzez sekwencję zdarzeń, gromadzimy je, by później je przywołać.
EnglishYou will be very relieved, no doubt, to hear that I cannot recall ever having agreed with you.
Na pewno z ulgą usłyszy pan, że nie przypominam sobie, żebyśmy się w czymkolwiek zgadzali.
EnglishIn a way, these events recall moments from 60 years ago.
W pewien sposób wydarzenia te przypominają wydarzenia sprzed sześćdziesięciu lat.
EnglishThe question is: can you not recall what happened in Iran?
Pytanie brzmi: czy nie przypominają Panowie sobie, co wydarzyło się w Iranie?
EnglishLet us recall what happened with the Lisbon strategy; it was an epic failure.
Przypomnijmy sobie, co się stało w przypadku strategii lizbońskiej; odniosła ona spektakularną porażkę.
EnglishI recall that the resolution that we adopted itself also gave this warning.
Przypominam również, że przyjęta przez nas rezolucja zawierała ostrzeżenie przed takim postępowaniem.
EnglishThe Environmental Liability Directive, I recall, does not cover economic damage.
Przypominam sobie, że dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko nie obejmuje strat gospodarczych.
EnglishInjury, poisoning and procedural complications Radiation recall
Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach Nawrót objawów popromiennych
EnglishWe recall the anthem being played at the Brandenburg Gate.
Przypominamy sobie, jak unijny hymn odgrywano przy Bramie Brandenburskiej.
EnglishThat was why it was necessary to recall all the meat produced in those two months.
To dlatego konieczne było wycofanie ze sprzedaży całego mięsa wyprodukowanego w ciągu tych dwóch miesięcy.
EnglishI recall the speech that Kofi Annan made to the European Parliament several years ago.
Przypominam sobie przemówienie, które Kofi Annan wygłosił przed Parlamentem Europejskim kilka lat temu.
EnglishNonetheless, I still recall some of the knowledge from that time.
Pomimo wszystko, nadal mam w głowie pewną część wiedzy, którą przyswoiłem sobie w tamtym czasie.
EnglishI would also like to recall on this occasion the advantages and disadvantages of the comprehensive network.
Pragnę również przy tej okazji przytoczyć zalety i wady sieci kompleksowej.