EN recall
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

You will recall that, during the last session a month ago, we observed a one-minute silence in memory of all those who died in the earthquake.
Jak państwo pamiętają, w czasie ostatniej sesji miesiąc temu uczciliśmy minutą ciszy pamięć wszystkich osób, które poległy w tym trzęsieniu ziemi.
When I look back at the hearing involving the members of the Court of Auditors, I recall that they promised to work closely together with Parliament.
Kiedy sięgam pamięcią wstecz do wysłuchań z udziałem przedstawicieli Trybunału Obrachunkowego, to przypominam sobie, że obiecywali oni ściśle współpracować z Parlamentem.
recall (też: annulment, retraction)
recall

Przykłady użycia - "recall" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOthers recall the controversial parliamentary speech of President Klaus.
Inni przypominają kontrowersyjne przemówienie w Parlamencie prezydenta Klausa.
EnglishWe recall the flags being waved in the crowds in Tallinn, East Berlin and Budapest.
Pamiętamy, jak flagą tą wymachiwały tłumy w Tallinie, Berlinie Wschodnim i Budapeszcie.
EnglishIt is sufficient to recall the examples of countries like Denmark and Finland.
Wystarczy przywołanie przykładów krajów takich jak Dania i Finlandia.
EnglishI recall a heated debate in Poland prior to the general election of October 2007.
Pamiętam gorącą debatę, jaka miała miejsce w Polsce przed październikowymi wyborami w 2007 r.
EnglishWe adjust our baseline to the new level, and we don't recall what was there.
Dostosowujemy nasz punkt odniesienia do nowego poziomu i nie pamiętamy, co było wcześniej.
EnglishWe might recall the Union's objectives on the death penalty, as enshrined in the guidelines.
Możemy powołać się na cele Unii dotyczące kary śmierci, zawarte w wytycznych.
EnglishYou will recall that many hundreds of migrants perished off the Libyan coast.
Pamiętają państwo, że u wybrzeży Libii zginęło kilkuset migrantów.
EnglishNow I think we should stop and recall what the power relationships are.
Uważam, że powinniśmy zatrzymać się i zastanowić nad sprawą kompetencji.
EnglishAs I recall, Ceaucşescu's Romania was a country without debt, as is North Korea.
Na ile pamiętam, Rumunia Ceaucşescu była krajem bez długów, podobnie jak dziś jest Korea Północna.
EnglishI do not recall a similar paralysis of air traffic in Europe ever happening before.
Nie pamiętam, aby podobny paraliż ruchu lotniczego w Europie zdarzył się kiedykolwiek wcześniej.
EnglishAs I recall, a year ago we were all very happy - even pleased with ourselves.
O ile sobie przypominam, rok temu wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi - wręcz zadowoleni z siebie.
EnglishIt is also important to recall that FRONTEX is a first-pillar Community body.
Niezbędne jest także przypomnienie, że agencja Frontex jest organem pierwszego filaru Wspólnoty.
EnglishWe recall our solidarity with the people of Turkey in this regard.
W tym względzie ponownie wyrażamy naszą solidarność z mieszkańcami Turcji.
EnglishBut let us also recall that our leadership starts at home.
Ale przypomnijmy sobie, że nasze przywództwo rozpoczyna się na naszym podwórku.
EnglishWe also recall the Chinese constitutional guarantees on freedom of expression.
Będziemy również przypominać o chińskich gwarancjach konstytucyjnych dotyczących wolności wypowiedzi.
EnglishLet us recall that the European Parliament set a limit on its own requirements back in 1988.
Pamiętajmy, że już w 1988 roku Parlament Europejski sam ustanowił limit na własne potrzeby.
EnglishYou will be very relieved, no doubt, to hear that I cannot recall ever having agreed with you.
Na pewno z ulgą usłyszy pan, że nie przypominam sobie, żebyśmy się w czymkolwiek zgadzali.
EnglishWe experience the world through a sequence of patterns, and we store them, and we recall them.
Doświadczamy nasz świat poprzez sekwencję zdarzeń, gromadzimy je, by później je przywołać.
EnglishIn a way, these events recall moments from 60 years ago.
W pewien sposób wydarzenia te przypominają wydarzenia sprzed sześćdziesięciu lat.
EnglishThe question is: can you not recall what happened in Iran?
Pytanie brzmi: czy nie przypominają Panowie sobie, co wydarzyło się w Iranie?