EN

really {przysłówek}

volume_up
Kismet: Do you really think so? Do you really think so? Do you really think so?
Kismet: Czy naprawdę tak myślisz? ~~~ Czy naprawdę tak myślisz?
We have a system that is really ancient, and really there for physical danger.
To naprawdę prastary system, świetnie funkcjonujący w czasie fizycznego zagrożenia.
The situation of political prisoners, for example, has not really improved.
Dla przykładu, sytuacja więźniów politycznych tak naprawdę nie uległa poprawie.
This is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
Jest to jedyny sposób zapewnienia nam rzeczywiście skutecznego rynku wewnętrznego.
Should we really be putting taxpayers' money into fields in which profits are made?
Czy rzeczywiście powinniśmy wydawać pieniądze podatników na obszary zapewniające zyski?
The objective is really a fully-fledged economic partnership agreement.
Celem jest rzeczywiście pełnoprawna umowa o partnerstwie gospodarczym.
really (też: honestly)
The Austrian legal provision was not really satisfactory in the past.
W przeszłości austriacki przepis prawny nie był doprawdy zadowalający.
It's a really profound amount of nonverbal information that's communicated with the eyes.
Doprawdy znaczna ilość niewerbalnych komunikatów przekazywana jest poprzez kontakt wzrokowy.
Here's what happened last fall that has really unnerved the researchers.
Oto co stało się zeszłej jesieni, co doprawdy wytrąciło z równowagi badaczy.
This would really make life easier for all the farms within the European Union.
Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.
I think the Quartet is a really important vehicle, but it is not everything.
Uważam, że kwartet jest istotnie bardzo ważnym narzędziem, ale to nie wszystko.
Is that really major, durable aid to Pakistan?
Czy to jest istotnie znacząca, trwała pomoc dla Pakistanu?
really (też: damn, damned, darn, doggone, terribly, bloody, dang)
volume_up
cholernie {przysł.} [pot.]
And the point is when you lie in a hospital bed all day, all you do is look at the roof, and it's a really shitty experience.
Sęk w tym, że leżenie cały dzień w szpitalnym łóżku ze wzrokiem wbitym w sufit jest cholernie nieznośne.
really (też: very)
volume_up
strasznie {przysł.} [pot.]
I really, really, really hated the typeface Helvetica.
Strasznie, ale to strasznie nie znosiłam kroju Helvetica.
I thought that was really weird, as if the Dutch government sends emails to anyone.
Wydało mi się to strasznie dziwne, bo czy holenderski rząd rozsyłałby do kogolowiek e-maile?
(Laughter) "No, no, really, I'm so busy with the stars.
(Śmiech) "Nie, nie, naprawdę, jestem tak strasznie zajęta gwiazdami.
This is extremely important if we really want to make progress in this area.
To niezwykle istotne, jeżeli faktycznie pragniemy osiągnąć postęp w tej dziedzinie.
Has the existing system really facilitated trade for the States that benefit from it?
Czy istniejący plan faktycznie ułatwił handel tym krajom, które z niego korzystają?
I really do not believe that we need to harmonise the differing systems.
Nie sądzę, aby harmonizacja różniących się systemów była nam faktycznie potrzebna.

Przykłady użycia - "really" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis would really make life easier for all the farms within the European Union.
Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.
EnglishLabelling and traceability were really the minimum on which we had taken a stand.
Etykietowanie i identyfikowalność naprawdę stanowiły minimum, którego broniliśmy.
EnglishWe think this is really very important, as has been shown by what has happened.
Naszym zdaniem walka ta jest bardzo ważna, czego dowodem były ostatnie wydarzenia.
EnglishThis is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
Jest to jedyny sposób zapewnienia nam rzeczywiście skutecznego rynku wewnętrznego.
EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
EnglishAnd that was really -- people didn't like that, we've got more genes than that.
To się naprawdę nie spodobało ludziom, sądzili, że powinniśmy mieć ich więcej.
EnglishYou can really get inside somebody's perception and have them experience something.
Dzięki wykorzystaniu sposobów postrzegania, można dostarczyć prawdziwych wrażeń.
EnglishAnd here's the really important point. ~~~ I told you hydrogen sulfide is in us.
I - co najważniejsze - Powiedziałem Wam, że siarkowodór jest w naszych organizmach.
EnglishSo this dream is really enabled by the convergence of two known technologies.
Więc to marzenie zostało umożliwione przez sprzężenie dwóch znanych technologii.
EnglishIt really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Naprawdę najwyższa pora pomyśleć o tym, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 100 lat.
EnglishThe overall statistics - the averages - are very bad; they are really alarming.
Ogólne dane statystyczne - uśrednione - są bardzo złe; są naprawdę alarmujące.
EnglishDo you really believe that new jobs can be created by means of deregulation?
Czy naprawdę sądzicie, że nowe miejsca pracy można stworzyć poprzez deregulację?
EnglishBut the Democratic Republic of Congo really was the turning point in my soul.
Ale Demokratyczna Republika Konga była naprawdę punktem zwrotnym dla mojej duszy.
EnglishIf anything really represents the European soul, it is a union of democrats.
Jeśli istnieje jakakolwiek reprezentacja duszy Europy, jest nią unia demokratów.
EnglishIt would have been interesting to hear how we are really tackling immigration.
Byłoby interesujące dowiedzieć się, jak tak naprawdę stawiamy czoła imigracji.
EnglishWill aid from the structural funds really lead to the development of these regions?
Czy pomoc z funduszy strukturalnych naprawdę prowadzi do rozwoju tych regionów?
EnglishSo we should be able to do this only if there is a really functioning market.
Będziemy mogli to osiągnąć wyłącznie jeżeli rynek będzie naprawdę funkcjonować.
EnglishSecondly: are there really plans for uniform control systems throughout Europe?
Po drugie: czy są plany wprowadzenia jednolitych systemów kontroli w całej Europie?
EnglishThat really would run counter to everything we have agreed in Parliament to date.
To naprawdę będzie sprzeczne ze wszystkim, co dotychczas uzgodniliśmy w Parlamencie.
EnglishInstead, the governments should be asking themselves this: who is really to blame?
Zamiast tego rządy powinny zapytać siebie samych: kogo naprawdę należy winić?

"really gratifying" - polskie tłumaczenie

really gratifying
Polish
  • naprawdę satysfakcjonujące
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "really":

really