"ready" po polsku

EN

"ready" - polskie tłumaczenie

volume_up
ready {przym.}

EN ready
volume_up
{przymiotnik}

ready (też: canned, cut-and-dried, finished, set)
volume_up
gotowy {przym. m.}
I should make it clear that this compromise is ready for approval.
Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że osiągnięty kompromis jest gotowy do zaakceptowania.
The solution is sterile, ready for use and intended for subcutaneous administration.
Roztwór jest jałowy, gotowy do użycia, stosowany podskórnie.
The solution for injection in a pre-filled syringe is ready for use.
Roztwór do wstrzykiwań w ampułko- strzykawce jest gotowy do użycia.
ready
volume_up
gotów {przym. m.}
It made huge concessions, and was ready to withdraw the ban on labelling.
Poszedł na znaczne ustępstwa, a także był gotów wycofać zakaz etykietowania.
I am ready for deep, comprehensive dialogue with my Russian counterpart.
Jestem gotów do głębokiego, wyczerpującego dialogu ze stroną rosyjską.
Everyone is ready to throw in money, in terms of free money aid to developing countries.
Każdy jest gotów dać pieniądze jako wolny datek na pomoc krajom rozwijającym się.

Synonimy (angielski) dla "ready":

ready

Przykłady użycia - "ready" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI think that all the Members present are ready and willing to debate this matter.
Myślę, że wszyscy obecni posłowie są gotowi i chętni przedyskutować tę sprawę.
EnglishThe new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.
EnglishI wish everyone luck and I am ready to cooperate again constructively in the future.
Życzę wszystkim powodzenia i jestem gotowa do dalszej konstruktywnej współpracy.
EnglishThe Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.
Komisja chętnie pomoże zagwarantować, aby pomoc UE była dobrze skoordynowana.
EnglishThe European Union must therefore be ready to withstand the flow of migration.
Unia Europejska musi więc być gotowa do powstrzymania przepływu migracyjnego.
EnglishThe Commission is ready to put concrete measures on the table in the autumn.
Komisja jest przygotowana, aby jesienią przedstawić konkretne środki do dyskusji.
EnglishWe are ready to assist Italy, Tunisia and other countries affected by this.
Jesteśmy gotowi pomóc Włochom, Tunezji i innym krajom dotkniętym tym problemem.
EnglishThese cameras have an IP66 rating and are ready for the outdoors at delivery.
Są to kamery klasy IP66 przygotowane do montażu na zewnątrz od razu po dostarczeniu.
EnglishThese have not always been ready in time due to a lack of technological resources.
Nie zawsze były one udostępniane na czas ze względu na brak zasobów technologicznych.
EnglishIf there are indications, the Commission is ready to organise new missions.
Jeżeli występują sygnały, Komisja jest gotowa do przeprowadzenia nowych misji.
EnglishNo one - or almost no one - is implementing them and no one is ready to finance them.
Nikt - lub prawie nikt - ich nie realizuje i nikt nie jest skłonny ich finansować.
EnglishOn the contrary, they got straight to work, ready to start again from scratch.
Wręcz przeciwnie, wzięli się natychmiast do pracy, gotowi zaczynać od zera.
EnglishDo not remove the capsule from its blister until you are ready to take it.
Nie wyjmować kapsułki z blistra wcześniej, niż bezpośrednio przed jej przyjęciem.
EnglishIt is not professor and convict, it is just two minds ready to do philosophy.
Nie ma profesora i więźnia, są dwa umysły gotowe do rozważań nad filozofią.
EnglishThe Lisbon Treaty now demonstrates that Europe is ready, confident and self-assured.
Traktat lizboński teraz dowodzi, że Europa jest gotowa, ufna i pewna siebie.
EnglishNow we have solid agreement in the Council, and the Council is ready to negotiate.
Teraz mamy solidne porozumienie w Radzie i Rada jest gotowa do negocjacji.
EnglishBut the north was not ready - officially Mr Prabhakaran had measles or chicken pox.
Ale północ nie była gotowa - oficjalnie pan Prabhakaran miał odrę lub ospę.
EnglishThe pre-filled syringes are ready to use (see section 4.2 – Method of administration).
Ampułko- strzykawki są gotowe do użycia (patrz punkt 4. 2 – Sposób podawania).
EnglishWhen you are ready to use the syringe, wash your hands thoroughly with soap and water.
Przed samym wykonaniem wstrzyknięcia należy staranie umyć ręce wodą z mydłem.
EnglishAs far as we are concerned, today, this particular matter is not ready.
Naszym zdaniem ta konkretna kwestia nie jest jeszcze gotowa na dzień dzisiejszy.