EN to rationalise
volume_up
{czasownik}

1. Ekonomia, Brytyjski angielski

to rationalise (też: to rationalize)
Finally, public procurement procedures need to be rationalised.
Wreszcie, trzeba zracjonalizować procedury zamówień publicznych.
This restructuring must be completely rethought, simplified and rationalised within Europe in such a way that interoperability is truly implemented.
Restrukturyzację tę należy w ramach Europy raz jeszcze całkowicie przemyśleć, uprościć i zracjonalizować, tak aby interoperacyjność została naprawdę wdrożona.
Nonetheless, I have to say that together we have tried to rationalise the Council's initial proposal as far as possible, adding elements of legal certainty.
Niemniej jednak muszę stwierdzić, że wspólnie próbowaliśmy zracjonalizować pierwotny wniosek Komisji na tyle, na ile się da, dodając elementy zwiększające pewność prawną.
to rationalise (też: to rationalize)

2. Matematyka, Brytyjski angielski

to rationalise (też: to rationalize)

3. Brytyjski angielski

to rationalise (też: to rationalize)
volume_up
usprawiedliwić {czas.} (się)
to rationalise (też: to rationalize, to expedite)
volume_up
usprawniać {czas. ndk}
to rationalise (też: to rationalize)
volume_up
usprawiedliwiać {czas. ndk} (się)

Przykłady użycia - "to rationalise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe EMEA plans to review its key processes in order to rationalise their functioning.
Agencja zamierza ocenić podstawowe procedury w celu ich usprawnienia.
EnglishIt was proposed to rationalise the authorised strengths of Lopid.
Zaproponowano zracjonalizowanie zatwierdzonych dawek Lopidu.
EnglishThe measures we have to take to rationalise the use of water by the general population are important too.
Istotne są także działania, jakie musimy podjąć w celu zracjonalizowania wykorzystania wody przez ogół mieszkańców.
EnglishLet us rationalise the European defence market.
EnglishWe need to rationalise water usage.
Potrzebna jest racjonalizacja eksploatacji wody.
English(PL) Mr President, an agreement with Ukraine is an important event that has the effect of helping to rationalise relations between our two sides.
Panie Przewodniczący! Umowa z Ukrainą to ważne wydarzenie wpływające na uporządkowanie relacji między naszymi stronami.
EnglishThe first is on the idea of deposits with interest: how on Earth do you rationalise adding one deficit to another deficit in order to combat the deficit?
Pierwsze pytanie dotyczy pomysłu oprocentowanych depozytów: jak do licha uzasadniacie państwo dodanie jednego deficytu do drugiego w celu zwalczenia deficytu?
EnglishIs it not time to rationalise and bring some sense to this situation and cut adrift some of the contrived political correctness that is driving it?
Czy nie nadeszła pora na racjonalizację i zdroworozsądkowe podejście do sytuacji, czy nie pora ograniczyć trochę tę naciąganą poprawność polityczną, która napędza tę sytuację?
EnglishThis standard needs to be set in order to rationalise the debate, because solving this problem means more than setting the retirement age in law.
Tę normę należy ustanowić po to, by nadać tej debacie racjonalny kształt, ponieważ rozwiązanie tego problemu oznacza więcej niż ustanowienie wieku emerytalnego w przepisach prawa.
EnglishWe need to further rationalise the missions between the three working places, justifying and monitoring them better in order to avoid unnecessary missions and costs.
Konieczna jest dalsza racjonalizacja systemu podróży między trzema miejscami pracy oraz lepszego jego uzasadnienia i monitorowania, aby uniknąć zbędnych wyjazdów i kosztów.
EnglishHowever, it is important to rationalise procedures, and to ensure that the Commission has the means to actually see to it that the Member States equally implement CFP rules.
Ważne jest jednak usprawnienie procedur oraz zapewnienie Komisji środków umożliwiających faktyczną ocenę, czy państwa członkowskie w takim samym stopniu wdrażają przepisy WPRyb.