EN raising
volume_up
{rzeczownik}

raising (też: elevation, platform)
Raising it would make it impossible for the securitisation market to recover and would not help to make the markets safe again.
Jego podwyższenie uniemożliwiłoby odrodzenie się rynku sekurytyzacji i nie pomogłoby przywrócić bezpieczeństwa na rynkach.
Raising capital requirements will certainly contribute to an increase in the security of the banking sector by a growth in liquidity.
Podwyższenie wymogów kapitałowych z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa sektora bankowego poprzez wzrost płynności.
Raising the bank deposit guarantee ceiling for the general population is a welcome measure, which will maintain confidence in the banking system.
Podwyższenie pułapu gwarancji depozytów bankowych dla ogółu ludności jest środkiem pożądanym, który pozwoli podtrzymać zaufanie do systemu bankowego.
raising (też: cultivation)
70 percent of the agricultural land on Earth, 30 percent of the Earth's land surface is directly or indirectly devoted to raising the animals we'll eat.
70% ziemi rolnej na ziemi. ~~~ 30% powierzchni ziemi jest bezpośrednio lub pośrednio przeznaczone na hodowle zwierząt, które jemy.
See for me, cultivating the Infinity Mushroom is more than just scientific experimentation or gardening or raising a pet, it's a step towards accepting the fact that someday I will die and decay.
Hodowanie Grzyba Infinity jest dla mnie czymś więcej niż zwyczajnym eksperymentem naukowym czy zabawą w hodowlę.
In Poland, patents are not granted for plant varieties, animal breeds, purely biological methods of cultivating plants and raising animals nor for methods of treating people and animals.
W Polsce nie udziela się patentów na odmiany roślin, rasy zwierząt, czysto biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi I zwierząt.
raising (też: breeding)

Synonimy (angielski) dla "raising":

raising

Przykłady użycia - "raising" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe European Union owes its success to the gradual raising of economic barriers.
Unia Europejska odniosła sukces dzięki stopniowemu znoszeniu barier gospodarczych.
EnglishRaising awareness of these events is a priority for current and future generations.
Pobudzanie tej świadomości jest priorytetem dla obecnego oraz przyszłych pokoleń.
EnglishRecent developments demonstrate clearly the risks involved in raising the quota.
Ostatnie wydarzenia wyraźnie ukazują niebezpieczeństwa związane ze zwiększaniem kwot.
EnglishWithout public awareness and the raising of awareness, nothing will change.
Bez świadomości społecznej i podniesienia poziomu świadomości nic się nie zmieni.
EnglishWe need a consciousness-raising, coming-out campaign for American atheists.
Potrzebujemy akcji uświadamiającej, w stylu "ujawnij się, amerykański ateisto".
EnglishThe Commission is raising its development assistance by one third to EUR 200 million.
Komisja zwiększy swoją pomoc rozwojową o jedną trzecią - do 200 milionów euro.
EnglishWithout any sovereign backing, a Nigerian company raising capital offshore.
Bez żadnego obcego wsparcia, nigeryjska firma gromadzi kapitał poza granicami.
EnglishIt is clear, therefore, that awareness raising and prevention campaigns work.
Jest zatem jasne, że kampania prewencyjna i podnoszenia świadomości działa.
EnglishWe see that with the phenomenon of raising backyard hens and chickens and ducks.
Obserwujemy fenomen hodowania w domowym ogródku kur, kurczaków i kaczek.
EnglishI was struck by the thought of how we sometimes vote here, by numbly raising our hands.
Poraziła mnie myśl, w jaki sposób tutaj głosujemy, otępiale podnosząc nasze ręce.
EnglishMany have asked why I am raising the issue of travel between Strasbourg and Brussels.
Wielu posłów pyta, dlaczego poruszam kwestię podróży między Strasburgiem a Brukselą.
EnglishAwareness-raising in the Socialist Group is therefore of even greater importance.
Z tego względu zwiększanie świadomości w Grupie Socjalistycznej ma tym większe znaczenie.
EnglishThe issue that we are raising today is therefore obviously a crucial one.
Dlatego kwestia, na której się dziś skupiamy, jest kwestią o zasadniczym znaczeniu.
EnglishThe European Parliament has played an important role in raising awareness of this issue.
Parlament Europejski odegrał ważną rolę w podnoszeniu świadomości w tym względzie.
EnglishDebates on raising the retirement age are being held in many countries.
W wielu krajach prowadzone są debaty na temat przedłużenia wieku emerytalnego.
EnglishI also supported the raising of the retirement age for MEPs from 60 to 63.
Poparłem także podniesienie wieku emerytalnego posłów do PE z 60 do 63 lat.
EnglishIncreasing organ availability requires raising public awareness of the issue.
Zwiększenie dostępności narządów wymaga zwiększenia świadomości społecznej w tej sprawie.
EnglishThank you very much Mr Cashman and Parliament for raising this issue.
Dziękuję bardzo panu posłowi Cashmanowi i Parlamentowi za poruszenie tej kwestii.
EnglishAnd that can be done by raising the density in very specific spots a whole lot.
Można to osiągnąć poprzez zwiększenie zagęszczenia w pewnych miejscach, bardzo intensywnie.
EnglishI think that awareness-raising has a very important role to play in that respect.
Sądzę, że zwiększanie świadomości odegra w tym zakresie ogromną rolę.