"rack" po polsku

EN

"rack" - polskie tłumaczenie

volume_up
rack {rzecz.}

EN rack
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

rack (też: stand, stillage)
rack (też: berth, bunk)

2. Sport

rack

Synonimy (angielski) dla "rack":

rack

Przykłady użycia - "rack" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe last speaker, Mr Rack, said that a new culture has to be developed.
Ostatni mówca, pan poseł Rack, powiedział, że należy rozwinąć nową kulturę.
EnglishMr President, what Mr Rack has just proposed is an interesting idea.
Panie przewodniczący! Idea, którą wysunął właśnie pan poseł Rack, jest interesująca.
EnglishDiscouraging unmeritorious claims, as referred to by Mr Rack: yes.
Zniechęcanie do wnoszenia bezzasadnych roszczeń, o czym mówił pan poseł Rack: tak.
EnglishRack, up to 56 analog cameras can be supported in one 4U, 19-inch rack.
Jeden taki 19-calowy stelaż 4U może obsługiwać do 56 kamer analogowych.
EnglishI must thank Mr Rack for praising my mountaineering abilities.
Muszę podziękować panu Rackowi za pochwałę moich alpinistycznych umiejętności.
EnglishThe question from Mr Rack, I believe, requires more a political answer.
Jeśli chodzi o pytanie pana Racka, to sądzę, że konieczna jest bardziej polityczna odpowiedź.
EnglishI would like to congratulate the rapporteur, Mr Rack, on his report.
Chciałbym pogratulować sprawozdawcy, panu Rackowi, jego sprawozdania.
English. - (SL) Mr Rack, thank you for this question.
przewodniczący. - (SL) Panie pośle Rack! Dziękuję za to pytanie.
EnglishSecondly, I would like to respond to what Mr Reinhard Rack said about the burden of the past.
Po drugie, chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi Reinharda Racka odnośnie do ciężaru przeszłości.
EnglishThat was a 550 lb bomb dropped from the port rack of a Junkers 88.
To była 550 funtowa bomba zrzucona z Junkersa JU 88.
EnglishI am very deeply concerned because I fear that a very fine social group will go to rack and ruin.
Jestem bardzo głęboko zaniepokojony, ponieważ obawiam się, że bardzo zacna grupa społeczna popadnie w niebyt.
EnglishMr Rack offered us a sushi bar choice of menus for dealing with transport problems.
Pan poseł Rack zaproponował nam w kwestii rozwiązywania problemów transportu miejskiego taki wybór menu, jak w sushi barze.
EnglishWe therefore welcome this splendid effort by our institution in the report by Mr Rack.
Dlatego też zadowoleni jesteśmy z tego wspaniałej próby podjętej przez naszą instytucję w sprawozdaniu pana posła Racka.
English(Laughter) Here, "A mouse has climbed into the blower behind the regulator rack, set blower to vibrating.
(Śmiech) Tutaj: „Mysz weszła do wentylatora za szafą regulatora, co spowodowało wibracje wentylatora.
EnglishMaybe they should stop farming and let the farms go to rack and ruin and continue to accept the cheque.
Być może powinni przestać prowadzić gospodarstwa i pozwolić im popaść w ruinę i nadal akceptować czeki.
EnglishIn addition, Mr Rack and Mr Savary highlighted the importance of defending the Agency and we support that too.
Ponadto poseł Rack i poseł Savary podkreślili znaczenie obrony Agencji i także z tym się zgadzamy.
EnglishIn so doing we intend - to answer Mr Rack, as well - never to hide behind the application of laws.
Czyniąc to - zwracam się również do pana posła Racka - nigdy nie zamierzamy chować się za stosowaniem przepisów.
English. - (DE) I voted for Reinhard Rack's report on a new culture of urban mobility.
na piśmie. - (DE) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania posła Reinharda Racka na temat nowej kultury mobilności w mieście.
EnglishMr Rack, you have the floor for two minutes.
Panie pośle Rack, oddaję panu głos na dwie minuty.
EnglishRack on his report.
(RO) Gratuluję panu posłowi Rackowi sprawozdania.