"résumé" po polsku


Czy chodziło Ci o resume,to resume
EN

"résumé" - polskie tłumaczenie

PL

"résumé" - angielskie tłumaczenie

EN résumé
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

That brings me to the end of my quick resumé of what has been a lengthy but extremely important debate.
Tym zakończę moje krótkie streszczenie tego, co zostało powiedziane w tej długiej, ale jakże ważnej debacie.
résumé (też: resume)

2. Amerykański angielski

résumé (też: biography, resume, vita)

Przykłady użycia - "résumé" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt wasn't the resume of breaking this record here, it was more like, who had I become?
Nie chodziło o podsumowanie pobitych rekordów lecz raczej o to, kim się stałam.
EnglishOn this occasion I beg the French Government to allow NDTV to resume their broadcasts.
Przy tej okazji błagam rząd francuski o zgodę dla NDTV na kontynuację ich audycji.
EnglishIf a debate needs to stop and resume after Question Time finishes, so be it.
Jeżeli trzeba przerwać lub wznowić debatę po turze pytań, niech tak będzie.
EnglishIn such cases, treatment must resume at 50 % of the preceding daily dose.
W takich przypadkach leczenie należy wznowić stosując 50 % wcześniejszej dawki dobowej.
EnglishWe have three or four days at least before the majority of flights resume.
Mamy co najmniej trzy lub cztery dni do przywrócenia większości lotów.
EnglishI think it is only right that we have today at least managed to partially resume flights.
Uważam, że całkowicie słuszne jest przynajmniej częściowe przywrócenie lotów od dzisiaj.
EnglishAdversity isn't an obstacle that we need to get around in order to resume living our life.
Przeciwności to nie przeszkody, które trzeba ominąć, żeby móc żyć dalej.
EnglishIf you'd like for it to appear again, please select "Resume Display."
Jeśli ma być znowu wyświetlany, wybierz opcję „Wznów wyświetlanie”.
EnglishIt will allow stocks of bluefin tuna to recover and trade to resume.
Umożliwi ona odtworzenie stad tuńczyka błękitnopłetwego w celu, a następnie wznowienie handlu.
EnglishWe shall resume the debate on the state of the negotiations on the climate change and energy package.
Wznawiamy debatę na temat stanu negocjacji w sprawie pakietu klimatycznego i energii.
EnglishThe sitting is suspended at 13:45 and shall resume at 15:00.
Posiedzenie zostaje zawieszone o godz. 13.45 i zostanie wznowione o godz.
EnglishLet us resume the debate on the report by Mrs Lambert on the evaluation of the Dublin System.
Powracamy do debaty na temat sprawozdania Jean Lambert dotyczącego oceny systemu dublińskiego.
EnglishIf you miss a dose, just resume your usual schedule the following day.
W razie pominięcia dawki, następnego dnia należy powrócić do zwykle stosowanego schematu dawkowania.
EnglishMoreover, our discussion has underlined the necessity for both parties to promptly resume dialogues.
Ponadto w dyskusji zaakcentowano konieczność, aby obie strony pilnie powróciły do dialogu.
EnglishLadies and gentlemen, if you do not mind, we shall therefore resume the order of speaking time.
Panie i panowie! Jeżeli państwo pozwolą, wznowimy debatę zgodnie z porządkiem czasu wypowiedzi.
EnglishTo prevent the situation deteriorating any further, it is crucial that negotiations should resume.
Aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się sytuacji, zasadniczą sprawą jest wznowienie negocjacji.
EnglishAlexeyivich urged Lukashenko to resume dialogue with the people.
Aleksijewicz nalegała na Łukaszenkę, by wznowił dialog z narodem.
EnglishThey must resume the rigorous pursuit of this path.
Oba te narody powinny ponownie zadbać o jak najpełniejsze realizowanie takiej polityki.
EnglishSo I had to express my hope that the EU-Iran dialogue on human rights could resume.
A zatem byłam w obowiązku wyrazić nadzieję, że dialog UE-Iran na temat praw człowieka będzie mógł zostać wznowiony.
EnglishWe shall resume our work at 3 p.m. with statements on the preparation of the G20 Summit.
Izba wznowi pracę o godzinie 15.00, gdy przedstawione zostaną oświadczenia dotyczące przygotowania szczytu G20.