EN question
volume_up
{rzeczownik}

question
So the question is, what is the first question for designers?
Pytanie brzmi więc: jakie jest pierwsze pytanie dla projektantów?
I have two supplementaries to this question, but this will be the last question.
Mam dwa pytania uzupełniające do tego pytania, lecz kolejne pytanie będzie ostatnim.
This question is by Mr Rutowicz and I urge the Council to answer this question directly.
Pytanie skierował pan poseł Rutowicz i apeluję do Rady o bezpośrednią odpowiedź na to pytanie.
question (też: issue, line, matter, point)
It is a question of influence; it is also a question of respect for our values.
To kwestia wpływu, to również kwestia poszanowania naszych wartości.
I began by saying that the Czech question is also a European question.
Zacząłem od stwierdzenia, że kwestia czeska jest też kwestią europejską.
It is not a question of availability; it is a question of priority.
To nie kwestia możliwości; to kwestia priorytetów.
question (też: bugbear, difficulty, hurdle, issue)
Obviously, the question of the consequences of using such weapons remains outstanding.
Natomiast jest problem, oczywiście, jakie są efekty wykorzystania tej broni.
This demonstrates that the problem in question is not theoretical, but real.
To pokazuje, że omawiany problem to rzeczywistość, a nie teoria.
The second question pointed to the problem of defining eligibility in the current regulation.
Drugie pytanie dotyczyło problem określenia uprawnień w aktualnym rozporządzeniu.
question (też: affair, business, case, errand)
Should the question of a special statement not be taken up in the Council?
Czy sprawa specjalnego oświadczenia nie powinna zostać przedstawiona Radzie?
Regarding your question, it is basically a bilateral matter of the name.
Odnośnie pytania, konflikt dotyczący nazwy jest zasadniczo sprawą dwustronną.
Finally, on the question of migration, this could go in the wrong direction.
Na koniec sprawa migracji: mogłaby ona pójść w niewłaściwym kierunku.
question (też: issue, problem)
The question of the 'blacklist' of proven fraudulent actions needs to be considered.
Należy rozważyć zagadnienie "czarnej listy” udowodnionych nieuczciwych działań.
The question that most urgently needs to be resolved is that of borders.
Zagadnienie, które należy rozstrzygnąć najpilniej, dotyczy granic.
Alongside the question of adequate funding, that is another key issue.
Oprócz odpowiedniego finansowania jest to kolejne podstawowe zagadnienie.
question (też: enquiry, inquiry, query)
I personally submitted a written question to the Commissioner following this transaction.
Po tej transakcji osobiście przekazałem panu komisarzowi zapytanie pisemne.
Oto dlaczego zapytanie to tak mnie ucieszyło.
In these conditions, emotions come into play, and that is why we wanted to ask this question.
W takiej sytuacji w grę wchodzą emocje i dlatego chcieliśmy skierować to zapytanie.
The first question was about the creation of senseless additional bureaucracy.
Pierwsze zastrzeżenie dotyczyło bezsensownej dodatkowej biurokracji.
The Court has questioned the Commission's dynamic interpretation of eligibility criteria, and the Court's view that the interpretation is flawed must be accepted.
Zastrzeżenie Trybunału budzi dokonana przez Komisję tzw. dynamiczna interpretacja kryteriów kwalifikowalności.
question (też: conundrum, difficulty, obstacle, poser)
volume_up
zagwozdka {f.} [pot.]

Przykłady użycia - "question" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
Z tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishIt is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.
Teraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.
EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?
EnglishA fellow Member is still waiting for Commissioner Reding's reply to a question.
Jeden z posłów nadal oczekuje, by komisarz Reding odpowiedziała na jedno z pytań.
EnglishThis 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
Cięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.
EnglishIt related to the question of mandatory certification of toys by a third body.
Dotyczyło ono kwestii obowiązkowego certyfikowania zabawek przez niezależny organ.
EnglishIf you have any question about use of Flebogammadif please ask your doctor.
Należy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
EnglishThe big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.
Było to zawsze dla mnie wielkim znakiem zapytania, czy to wystarczy, czy też nie.
EnglishThe right to a judicial process must not be called into question on any pretext.
Prawo do procesu sądowego nie może być kwestionowane pod żadnym pretekstem.
English(SL) The answer to the first part of Mr Aylward's question is certainly yes.
(SL) Odpowiedź na pierwszą część pytania posła Aylwarda brzmi zdecydowanie "tak”.
EnglishIn fact, the question comes up every year in connection with the flu season.
Prawdę powiedziawszy, pojawia się każdego roku wraz z nastaniem sezonu grypowego.
EnglishThis was our third Question Hour with the President of the European Commission.
To była trzecia tura pytań z udziałem przewodniczącego Komisji Europejskiej.
EnglishThe best thing would perhaps be for it to deal with the most important question.
Zapewne najlepsze, co można teraz z nią zrobić, to zająć się najważniejszym pytaniem.
EnglishAnd so the first question that came to mind was, well, how fast does this limb move?
Pierwszym pytaniem, które się nasuwa, było, jak szybko te kończyny się poruszają?
EnglishI would just like to follow up on the question asked by my colleague, Mr Evans.
Chciałbym tylko dodać coś do pytania zadanego przez mojego kolegę, pana posła Evansa.
EnglishI believe that this question must be approached offensively, and in both respects.
Uważam, że do tej kwestii należy podchodzić ofensywnie i w obydwu aspektach.
EnglishIts great merit is that it examines the question from the perspective of farmers.
Ogromną zaletą tego sprawozdania jest analiza zagadnienia z punktu widzenia rolników.
EnglishThe big question is whether this is the best procedure for adopting the budget.
Ważnym pytaniem jest jednak to, czy jest to najlepsza procedura przyjmowania budżetu.
EnglishThere are therefore no question marks over our friendly relationship with Brazil.
Nikt więc nie podaje w wątpliwość naszych przyjaznych stosunków z Brazylią.