EN to put off
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

It is something that can be put off, however, as, of course, a European car can always last another year.
Jest on wydatkiem, który może zostać odłożony na później, gdyż, oczywiście europejski samochód zawsze wytrzyma kolejny rok.
Your doctor may decide to change the dose or put off treating you depending on your general condition and if your blood cell counts are too low.
W zależności od ogólnego stanu pacjenta oraz w przypadku nadmiernego obniżenia liczby krwinek białych lekarz może zmienić dawkę lub odłożyć podanie leku
Members will be holding a Council tomorrow, after which - we already know this Council's proposed conclusions - the draft on the issue of migratory flows is being put off until the July Council.
Rada zostanie zwołana jutro, po czym - jak wiemy z proponowanych konkluzji Rady - projekt dotyczący kwestii przepływów migracyjnych zostanie odłożony do lipcowej Rady.
to put off (też: to remove, to take, to take off, to doff)
volume_up
zdjąć {czas. dk}
to put off (też: to ruin, to spoil)
to put off (też: to fend, to fend off, to fob off, to unload)
volume_up
zbyć {czas.}
to put off (też: to alienate, to estrange)
volume_up
zrażać {czas. ndk}
to put off (też: to ruin, to spoil)
volume_up
obrzydzać {czas. ndk}
volume_up
odkładać {czas. ndk}
This cannot be put off; I should like to remind the Council of this today.
Nie można tego odkładać i dzisiaj chciałbym o tym przypomnieć Radzie.
It is a complex and difficult challenge, but one that can be achieved and that cannot be put off.
Jest to złożone i trudne wyzwanie, ale da się je osiągnąć i nie można tego odkładać na później.
Nie można tego odkładać i czekać aż minie rok 2010.
to put off (też: to drag away)
volume_up
odwlec {czas.}
We cannot put off this decision any longer.
Nie możemy już dłużej odwlekać decyzji.

2. "delay, defer"

to put off
volume_up
przełożyć {czas.} (termin, spotkanie)
That is why we insist that we need to put off voting on them until July.
Dlatego też nalegamy na przełożenie głosowania w tej sprawie do lipca.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to put off"

to put czasownik
off rzeczownik
Polish
off przymiotnik
off przysłówek
off przyimek
Polish

Przykłady użycia - "to put off" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe people have been put off with promises for too long and now action is needed.
Ludzi zwodzono obietnicami już nazbyt długo, a teraz niezbędne jest działanie.
EnglishIt’s important that we love babies, and that we not be put off by, say, messy diapers.
To ważne żeby kochać dzieci i to żeby nie odstręczały nas np: brudne pieluchy.
Englishlie not one to another; seeing that ye have put off the old man with his doings,
Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego,
EnglishIt is time to stop saying: 'Let's put the problem off for a couple of years'.
Czas skończyć z mówieniem: odsuńmy ten problem jeszcze na kilka lat.
EnglishThat is why we insist that we need to put off voting on them until July.
Dlatego też nalegamy na przełożenie głosowania w tej sprawie do lipca.
EnglishYet that should not put us off, as it forms part of the essence of European integration.
Nie powinno nas to jednak zniechęcać, gdyż stanowi to część istoty integracji europejskiej.
EnglishIf I say, I will forget my complaint, I will put off my [sad] countenance, and be of good cheer;
Jeźli rzekę: Zapomnę narzekania mego, zaniecham gniewu swego, a posilę się:
EnglishHave you ever wanted to stay young a little longer and put off aging?
Czy kiedykolwiek chcieliście zostać młodzi trochę dłużej, odkładając starzenie na później?
EnglishIf not, take it off and put a new patch on a new spot.
W przeciwnym wypadku nale y odklei plaster, a nast pnie naklei nowy, w inne miejsce.
EnglishBankruptcy need not put honest entrepreneurs off starting afresh.
Upadłość firmy nie musi zniechęcać uczciwych przedsiębiorców od rozpoczęcia działalności od nowa.
EnglishTo have put it off would have diluted the message.
Odkładanie tej sprawy na później, przyczyniłoby się do osłabienia tego komunikatu.
EnglishThen take the cap off and put it back on again, lining up the 0 next to the dosage indicator.
Nast pnie zdj nasadk i zało y j w taki sposób, aby 0 znajdowało si naprzeciwko wska nika wyboru dawki.
EnglishLet us therefore do what we can and put nothing off until tomorrow.
Zróbmy więc, co możemy, i nie odkładajmy niczego do jutra.
EnglishThe Directive's guidelines should encourage both the Member States and farmers, rather than put them off.
Wytyczne dyrektywy powinny dopingować, a nie zniechęcać, tak państwa członkowskie jak i rolników.
EnglishBreak it off, put it on your finger, and slide into the notes.
Odłam szyjkę, załóż na palec i jeździj nią po strunach.
EnglishI want you to put off your preconceptions, your preconceived fears and thoughts about reptiles.
Chciałbym, żebyście zapomnieli o swoich uprzedzeniach, tendencyjnym strachu i różnych myślach dotyczących gadów.
EnglishAnd she arose, and went away, and put off her veil from her, and put on the garments of her widowhood.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień czwarty.
EnglishI have put off my garment; how shall I put it on?
I odpowiedziałem: Zewlekłam suknię moję, jakoż ją oblec mam?
EnglishBecause with 50 funds to choose from, it's so damn hard to decide which fund to choose that you'll just put it off until tomorrow.
Bo mając wybrać z 50 funduszy, tak piekielnie trudno podjąć decyzję, że odkładasz to na jutro.
EnglishIt is something that can be put off, however, as, of course, a European car can always last another year.
Jest on wydatkiem, który może zostać odłożony na później, gdyż, oczywiście europejski samochód zawsze wytrzyma kolejny rok.