"to put in place" po polsku

EN

"to put in place" - polskie tłumaczenie

EN to put in place
volume_up
{czasownik}

to put in place (też: to erect, to establish, to found, to put)

Przykłady użycia - "to put in place" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey review regulations to be put into place to avoid intra-community dumping.
Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.
EnglishYou know which elements have to be put in place in order to have a meaningful dialogue.
Wiedzą państwo, jakie elementy należy wdrożyć, aby osiągnąć konstruktywny dialog.
EnglishEffective legislation needs to be put in place concerning the operation of these funds.
Należy wprowadzić skuteczną legislację regulującą funkcjonowanie tych funduszy.
EnglishExperts have confirmed that the appropriate technical standards have been put in place.
Ekspertyzy potwierdzają, że odpowiednie standardy techniczne zostały wprowadzone.
EnglishShould it be included in a cleansing mechanism put in place by the banks?
Czy powinien zostać włączony do mechanizmu oczyszczania wprowadzanego przez banki?
EnglishSo how to put in place common minimum rules where none exist at present?
Więc jak można ustalić wspólne minimum zasad tam, gdzie żadnych obecnie nie ma?
EnglishWe hope that a supervisory system can be put in place as soon as possible.
Mamy nadzieję, że uda się w jak najkrótszym czasie ustanowić system nadzoru.
EnglishSo I ask the Commission: will the common asylum system be put in place?
W związku z tym pytam Komisję: czy zostanie wprowadzony wspólny system azylowy?
EnglishThis programme is being put in place and I hope that the first results will materialise.
Ten program jest wdrażany i mam nadzieję, że pojawią się jego pierwsze wyniki.
EnglishIf we put in place this tax to raise money, what message will it give to banks?
Jeśli wprowadzimy ten podatek, aby zbierać pieniądze, to jaki będzie to komunikat dla banków?
EnglishWhat they did is they put in place a new treaty - it was called the Lisbon Treaty.
Co zrobili? Otóż przyjęli nowy traktat, zwany traktatem lizbońskim.
EnglishA horizontal approach would be simpler and quicker to put in place.
Podejście horyzontalne byłoby prostsze i można byłoby je wprowadzić szybciej.
EnglishWe shall also put in place a monitoring system to develop confidence.
Powinniśmy również uruchomić system monitorowania w celu poprawy zaufania.
EnglishEuropean farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.
EnglishWhat specific measures can be put in place to end this imbalance?
Jakie konkretne środki można wprowadzić, by wyeliminować ten brak równowagi?
EnglishThe European Union must put in place innovative policies to help stem the rise of oil prices.
Unia Europejska musi wdrożyć polityki innowacyjne, aby pomóc zahamować wzrost cen ropy.
EnglishRather, we must reconsider the measures put in place to achieve them.
Powinniśmy raczej przeanalizować środki zastosowane do ich realizacji.
EnglishWe still have much to debate and to put in place to make this work.
Nadal mamy wiele do omówienia i zrobienia, aby zaczęła ona funkcjonować.
EnglishConcrete actions and procedures have already been put in place to speed up delivery of aid.
Zrealizowano już konkretne działania i procedury, służące przyspieszeniu udzielania pomocy.
EnglishWhat we need today is to put in place specific means of attaining these goals.
Tym, czego dziś potrzebujemy, jest przyjęcie szczególnych środków, dzięki którym osiągniemy te cele.