"to put about" po polsku

EN

"to put about" - polskie tłumaczenie

EN to put about
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to put about
to put about

2. Żegluga

to put about
to put about
volume_up
rozgłaszać {czas. ndk}
to put about
volume_up
rozpowiadać {czas. ndk}
to put about
volume_up
rozpuszczać {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to put about" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOther questions have been put about the group of six in the United Nations.
Postawiono inne pytania dotyczące grupy sześciu w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
EnglishOur businesses and industries expect to be put in the picture about future commitments.
Nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł czekają na dostosowanie do przyszłych zobowiązań.
EnglishAnd finally I would like to put forward an idea about funding.
Na koniec chciałabym przedstawić pewien pomysł dotyczący finansowania.
EnglishA question was put, however, about the method of determining the figure of one million.
Padło jednak pytanie o sposób ustalenia kwoty 1 miliona.
EnglishThe regulation has put about 15 pence on a dozen eggs.
Skutkiem rozporządzenia jest dodanie około 15 pensów do ceny tuzina jaj.
EnglishNow, on the challenge a lot of you put forward about food energy sustainability.
Teraz chciałbym poruszyć trudną, wymienianą przez wielu z państwa kwestię dotyczącą zależności cen żywności od cen energii.
EnglishWe just took this character that I just talked about, put it on a slippery surface, and this is what you get out of it.
Po prostu wzięliśmy tę postać, o której mówiłem, postawiliśmy na śliskiej powierzchni — i mamy taki efekt.
EnglishAnd this kid lived in the village -- he wasn't there at the time -- and this is the little movie he put together about that.
On jest właśnie z tej wioski, nie było go tam w czasie katastrofy, a to jego krótki film o tym wydarzeniu.
EnglishAnd he put blogged images about the car accident -- that's his Mercedes -- right here is the Lada Samara he crashed into.
Widać numer rejestracyjny kończący się na 78RUS.
EnglishOur common aim now is to implement all the steps we have been talking about, to put them into practice and to look for feedback.
Teraz naszym wspólnym celem jest wdrożenie wszystkich omawianych środków, ich praktyczne zastosowanie i zbieranie informacji zwrotnej.
EnglishI think we are all in agreement on the very practical arguments that have been put forward about the preventive role of physical education.
Myślę, że zgadzamy się co do najbardziej praktycznych argumentów, które przedstawiono na temat prewencyjnej roli wychowania fizycznego.
EnglishNow he's put together some thoughts: About half of that he'll cut, another half, perhaps in a very complex set of steps, taxes will be approved.
Musiał dokładnie przemyśleć jak wyjść z tego bagna: Połowa potrzebnej sumy będzie z cięć, a drugą połowę uzyskamy z nałożonych w bardzo dziwny sposób podatków.
EnglishOn the other hand, there is also a lot of confusing information and unscientific scare stories put about by GM opponents.
Istnieje również cała masa mylących informacji i strasznych, niepotwierdzonych naukowo historii wykorzystywanych jako argumenty przez przeciwników organizmów zmodyfikowanych genetycznie.
EnglishThe Council refused to answer written questions that we put to it about its budget and refused to meet with the Committee on Budgetary Control and answer questions.
Rada nie udzieliła odpowiedzi na zadane przez nas pytania pisemne dotyczące jej budżetu ani nie wyraziła zgody na spotkanie z Komisją Kontroli Budżetowej, aby na pytania te odpowiedzieć.
English3) Finally I wish to express the hope that the Reform Treaty will put an end to the nonsense put about by some European politicians that we can continue with the old treaties.
3) Chcę wreszcie wyrazić nadzieję, że traktat reformujący położy kres absurdalnym twierdzeniom niektórych europejskich polityków, że możemy kontynuować bazując na starych traktatach.
EnglishI am pleased that Mr Lagendijk has been so clear in his resolution about the fact that we should put discussions about Kosovo's independence and the conflicts surrounding that behind us.
Cieszę się, że poseł Lagendijk tak jasno w swej rezolucji mówi o tym, że powinniśmy pozostawić za sobą dyskusje na temat niepodległości Kosowa i sporów wokół tego zagadnienia.