EN pushing
volume_up
{rzeczownik}

pushing (też: punting)

Przykłady użycia - "pushing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSo we can actually say that we have been pushing the programme to its limits.
Dlatego możemy powiedzieć, że realizujemy program w najszerszym możliwym zakresie.
EnglishI have full confidence in Ms Hautala's strength in pushing forward on that.
Jestem w pełni przekonana o sile pani poseł Hautali, aby kontynuować to dzieło.
EnglishTransfer diluent from syringe to the vial by pushing the plunger in all the way 5.
Przenieść rozcieńczalnik ze strzykawki do fiolki wciskając całkowicie tłok.
EnglishI would like to thank the Members of the European Parliament for pushing this issue.
Chciałabym podziękować posłom do Parlamentu Europejskiego za forsowanie tej sprawy.
EnglishWe in Sweden have been pushing this issue in recent years, just as the EU has.
Szwecja, podobnie jak cała UE, w ubiegłych latach zajmowała się tą kwestią.
English(Applause) While you're pushing the clock, there's a few rules to obey.
Więc, kiedy -- (Aplauz) Kiedy przeciągasz czas, jest kilka zasad do przestrzegania.
EnglishThe Commission is therefore pushing very hard to have very clear targets.
Dlatego też Komisja bardzo mocno naciska na określenie bardzo jasnych celów.
EnglishFinally, the G20 needs to take a lead in pushing ahead the trade agenda.
I wreszcie grupa G-20 musi objąć przywództwo w procesie realizacji agendy handlowej.
EnglishInject the water into the vial by slowly pushing the plunger of the syringe.
Wstrzyknąć wodę do wnętrza fiolki, powoli wciskając tłoczek strzykawki.
EnglishThe quick little diagram of it is, you're up here, and you are pushing it out to the world.
Prosty diagram pokazuje, że jesteś na samej górze, popychając swój pomysł w świat.
EnglishTransfer the solvent from the syringe to the vial by pushing the plunger in all the way.
Przenieść rozpuszczalnik ze strzykawki do fiolki wciskając całkowicie tłok.
EnglishBut remember, I'm not pushing genomics, proteomics, to be a reductionist.
Ale pamiętajcie, nie promuję genomiki, proteomiki, aby być redukcjonistą.
EnglishIt highlights the problem of the military exerting pressure and pushing through decisions.
Zwraca to uwagę na problem wywierania nacisku i forsowania decyzji przez wojskowych.
EnglishIf no blood appears, inject the solution slowly by pushing the plunger gently forward.
Jeśli krew nie pojawi się, należy powoli wstrzyknąć roztwór, delikatnie
EnglishThere were parents pushing children in buggies, with a cigarette hanging over the child.
Widziałam rodziców usadzających dzieci w wózkach, trzymających nad dzieckiem papierosa.
EnglishInject air into the vial by pushing the plunger until you feel a clear resistance.
Wstrzyknąć powietrze do fiolki, wciskając tłok do momentu, aż będzie wyczuwalny wyraźny opór.
EnglishConnect the oral applicator into the transfer adapter by pushing it firmly on this device.
Połączyć doustny aplikator z łącznikiem poprzez mocne dociśnięcie ku dołowi łącznika.
EnglishAnd I will never forget Mahmoud and his son walking together pushing the empty wheelchair.
I nigdy nie zapomnę Mahmouda i jego syna idących razem pchając pusty wózek inwalidzki.
EnglishNot because America is pushing it, but because the world is pulling it.
Nie dlatego, że Ameryka go narzuca. ~~~ Ale dlatego, że świat go pragnie.
EnglishBy pushing the plunger in empty the contents of the syringe onto the food.
Naciskając na tłok, wycisnąć zawartość strzykawki do miski z pokarmem.