EN

push {rzeczownik}

volume_up
Chemical rockets provide too much thrust, too much push.
Rakiety chemiczne dostarczają zbyt wiele siły, zbyt mocne pchnięcia.
It generates the force a piece of paper would have on your hand, incredibly light, but it can run for months and years, providing that very gentle push.
Generuje on siłę podobną do tej, z jaką kartka papieru działałaby na wasze ręce -- niesamowicie małą, ale może tak działać przez miesiące czy lata, wytwarzając to lekkie pchnięcie.
That is the task, Commissioner, which we must tackle immediately, because the crisis is not over, the crisis is with us, and we must make this strong push right now.
Takie jest zadanie, którym musimy natychmiast się zająć, ponieważ kryzys się nie skończył, kryzys jest przy nas, a my musimy wykonać to silne pchnięcie właśnie teraz.

Przykłady użycia - "push" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is why we continue to push for the release of all political prisoners.
Właśnie dlatego wciąż nawołujemy do uwolnienia wszystkich więźniów politycznych.
EnglishEurope now has two essential documents with which to push for new peace initiatives.
Europa ma teraz dwa istotne dokumenty wzywające do nowych inicjatyw pokojowych.
EnglishIf large bubbles can be seen, slowly push the plunger back into the syringe.
Jeśli pojawią się duże bąbelki, powoli wcisnąć tłok z powrotem do strzykawki.
EnglishWe can push for innovation and job creation and we can set ambitious targets.
Możemy dążyć do innowacji i tworzenia miejsc pracy oraz możemy przyjąć ambitne cele.
EnglishThe current push for democracy in North Africa should be extended to Iran.
Obecne dążenie ku demokracji w Afryce Północnej powinno rozciągnąć się na Iran.
EnglishThis should be incentive enough to push on and bring this matter to a close.
Powinno to stanowić wystarczającą zachętę do postępu i zamknięcia tej sprawy.
EnglishTherefore, what do you reckon Parliament and other EU institutions should push for?
Dlatego na co pani zdaniem Parlament i inne instytucje UE powinny naciskać?
EnglishPush your thumb away from you as far as it will go and you hear a click.
Przesunąć kciuk we wgłębieniu od siebie – aż do oporu, do usłyszenia kliknięcia.
EnglishAt the moment, I see far too few plans here - but we must push forward with this.
Obecnie widzę zbyt mało planów w tym zakresie - lecz musimy to forsować.
EnglishAdd the 6 from the dosage indicator to the 20 on the push-button scale.
Należy dodać 6 z wskaźnika wyboru dawki do 20 ze skali przycisku podania dawki.
EnglishWe want to go in a direction, but the winds push us in another direction, like in life.
Chcemy lecieć w jedną stronę, ale wiatr znosi nas gdzie indziej, jak w życiu.
EnglishThe yellow shaft is still showing after I push in the black injection button.
Po wciśnięciu czarnego przycisku do wstrzykiwań nadal widać żółty wałek.
EnglishAdd the 6 from the dosage indicator to the 20 on the push-button scale.
Nale y doda 6 z wska nika wyboru dawki do 20 ze skali przycisku podania dawki.
EnglishDo not push the tablet through the foil because this could damage the tablet.
Nie należy wypychać tabletki przez folię, ponieważ może to uszkodzić ją.
EnglishNow it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers.
" Nie zawsze łatwo jest się zmobilizować - i dlatego wymyślono matki.
EnglishThis ensures that the plunger push rod is reset to the starting position.
Dzięki temu ma się gwarancję, że popychacz został zresetowany do pozycji początkowej.
EnglishI'm going to push it a bit harder now, harder than I just pushed Chris.
Popchnę ją teraz trochę mocniej, mocniej niż popchnąłem Chrisa przed chwilą.
EnglishWe will also push for progress on the conclusion of a maritime agreement.
Będziemy również usilnie dążyć do postępów w kierunku zawarcia porozumienia morskiego.
EnglishThis will also push the bubbles out of the syringe and into the vial.
Spowoduje to także wypchnięcie pęcherzyków powietrza ze strzykawki do fiolki.
EnglishPressing the Dose Knob quickly may make the Dose Knob harder to push.
Szybkie wciśnięcie pokrętła ustawiającego dawkę może utrudnić jego wciskanie.