"to publish" po polsku

EN

"to publish" - polskie tłumaczenie

EN to publish
volume_up
[published|published] {czasownik}

to publish (też: to release)
volume_up
opublikować {czas. dk}
And that is: they intended to publish my email address at the end of every column.
To znaczy, zamierzali opublikować mój adres emailowy pod każdą rubryką.
A handbook is now being drawn up and we intend to publish this shortly.
Pisany jest obecnie poradnik i wkrótce zamierzamy go opublikować.
So I voted against, because I think we should publish this report.
Głosowałem więc przeciw, ponieważ myślę, że powinniśmy opublikować to sprawozdanie.
volume_up
wydać {czas. dk}
And she published 42 articles just dedicated to the subject.
Wydała 42 artykuły na ich temat. ~~~ Wydała 42 artykuły na ich temat.
In 2007, we published a transposition guide.
W roku 2007 wydaliśmy wytyczne dotyczące transpozycji.
What is more, the Union has published four public declarations since December 2008, calling for Liu Xiaobo to be released.
Ponadto Unia w okresie od grudnia 2008 r. wydała cztery deklaracje nawołujące do uwolnienia Liu Xiaobo, podane do wiadomości publicznej.
Froogle lets you search shopping information, and Blogger lets you publish things.
. ~~~ Blogger pozwala publikować.
You can publish or encourage positive content in a variety of ways.
Pozytywne treści można publikować na wiele sposobów, można również przyczyniać się do ich publikowania.
They'll publish, be invited to conferences.
Będą publikować, będą zapraszani na konferencje.
to publish (też: to breathe, to release)
volume_up
wypuścić {czas. dk}
to publish (też: to put)
volume_up
zamieścić {czas. dk}
The Decision will be published in the Official Journal of the European Union and can be found on the ECB’s website.
Decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest zamieszczona na witrynie internetowej EBC.
And we published a paper in Science, the first time that anybody ever described the destruction on a coral reef by a major hurricane.
" Zamieściliśmy esej w tygodniku "Science", po raz pierwszy opisując zniszczenia, jakie huragan powoduje na rafach koralowych.
I have no idea how I'm going to do it, but I am committed to compiling his thoughts and mine into a book, and leave that published book for my son.
Nie wiem, jak to zrobię, ale zbiorę jego i moje myśli, zamieszczę je w książce, opublikuję i pozostawię mojemu synowi.

Przykłady użycia - "to publish" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA good first step would be to begin to publish the minutes of the ECB Council meetings.
Dobrze by było, gdyby na początek opublikowano protokoły z posiedzeń Rady EBC.
EnglishThe Lord giveth the word: The women that publish the tidings are a great host.
Zastępy twoje mieszkają w niem, któreś ty dla ubogiego nagotował dobrocią twoją, o Boże
EnglishIt has also now proven possible to publish the report much earlier in the year than before.
Obecnie możliwe jest także opublikowanie sprawozdania dużo szybciej niż dawniej.
EnglishOn 13 February we will publish our first comprehensive assessment of Frontex.
Naszą pierwszą obszerną ocenę Fronteksu opublikujemy w dniu 13 lutego.
EnglishTo our knowledge, the Commission will publish the Energy Roadmap 2050 in November.
Wedle naszej wiedzy Komisja w listopadzie przedstawi mapę drogową dla energetyki na 2050 rok.
EnglishAnd we're not going to publish it, because we only publish science."
Nie opublikujemy jej, ponieważ w naszym piśmie publikowana jest tylko nauka.
EnglishThe ambition is to publish a more comprehensive scoreboard in the first quarter of 2009.
Naszą ambicją jest opublikowanie szerszej tablicy wyników w pierwszym kwartale 2009 roku.
EnglishI expect to publish a summary early next month with Parliament's opinion included.
Oczekuję, że na początku przyszłego miesiąca opublikujemy podsumowanie wraz z opinią Parlamentu.
EnglishWe were the first to publish an introductory statement which is our diagnosis of the situation.
Jako pierwsi opublikowaliśmy też oświadczenie wstępne, będące naszą diagnozą sytuacji.
EnglishSpammers will still be able to leave comments, but they won't be able to publish active hyperlinks.
Spamerzy będą mogli komentować, ale nie będą mogli umieszczać aktywnych hiperłączy.
EnglishDeclare ye this in the house of Jacob, and publish it in Judah, saying,
Oznajmijcie to domowi Jakóbowemu, a rozgłoście w Judzie, mówiąc:
EnglishIn addition, the Commission will publish a so-called 'Progress Report' in the intervening years.
Dodatkowo, w międzyczasie Komisja opublikuje tak zwane "sprawozdanie w sprawie postępów”.
EnglishThe media must be free to operate within the law and publish their material in the country.
Media muszą mieć swobodę działania w granicach prawa i publikowania swoich materiałów w kraju.
EnglishAnd isn't it that strange moment when you publish your design?
Czyż nie jest to dziwna chwila, kiedy publikujesz swój pierwszy projekt?
EnglishWe will soon also publish projects related to women's development.
Wkrótce przedstawimy również projekty związane z rozwojem kobiet.
EnglishHowever, I cannot imagine that the US will publish a similar paper with similar guidelines.
Nie potrafię jednak wyobrazić sobie, że USA opublikuje podobny dokument zawierający podobne wytyczne.
EnglishI'll go to Barcelona and look for an editor so you can publish it.
Pojadę do Barcelony i poszukam wydawcy, który to opublikuje.
EnglishWill he publish such a programme, and what will it contain?
Interesuje nas, czy ogłosi on taki program i co będzie on zawierał.
EnglishAnd what they did at the Institute was publish every step of the way.
Ponadto instytut publikował opis każdego etapu projektu.
EnglishSo the Commission plans to publish the relevant communication this summer, i.e. in a very short time from now.
Dlatego tego lata, tzn. wkrótce, Komisja planuje opublikowanie stosownego komunikatu.