"psychotic" po polsku

EN

"psychotic" - polskie tłumaczenie

EN psychotic
volume_up
{rzeczownik}

psychotic
psychotic

Synonimy (angielski) dla "psychotic":

psychotic

Przykłady użycia - "psychotic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Englishdisturbed control of own behaviour and actions (psychotic reactions which may progress to self-
zaburzona kontrola nad własnym zachowaniem i czynami (reakcje psychotyczne mogące
EnglishVery rare: psychotic reactions (which may progress to self-endangering behaviour).
Bardzo rzadko: reakcje psychotyczne (mogące postępować aż do zachowań samobójczych u pacjenta).
EnglishPsychotic hallucinations, whether they are visual or vocal, they address you.
Jednak omamy w psychozie są zupełnie inne.
EnglishAfter oral administration to psychotic patients, risperidone is eliminated with a half-life of about 3 hours.
Po podaniu doustnym pacjentom z psychozami, okres półtrwania rysperydonu wynosi około 3 godzin.
EnglishSomnolence Confusion Hallucinations1 Psychotic reactions2
Senność Splątanie Omamy1 Reakcje psychotyczne2
EnglishPatients with psychotic disorders should only be treated with dopamine agonists if the potential benefits outweigh the risks.
Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi mogą leczeni agonistami dopaminy wył potencjalne korzyś przewyż
EnglishPsychotic reactions (see section 4.4)
EnglishPsychotic reactions (see section 4.4)
EnglishUncommon: delirium, psychotic disorder, suicidal ideation, suicide attempt, thought blocking, abnormal dreams
Niezbyt częste: majaczenie, zaburzenia psychotyczne, myśli samobójcze, próba samobójcza, zahamowanie myślenia, nieprawidłowości marzeń sennych
EnglishPsychosis Benzodiazepine and benzodiazepine-like agents are not recommended for the primary treatment of psychotic illness.
Psychoza Benzodiazepiny i leki o działaniu podobnym do działania benzodiazepin nie są zalecane do leczenia podstawowego psychoz.
EnglishPsychosis Benzodiazepine and benzodiazepine-like agents are not recommended for the primary treatment of psychotic illness.
Psychoza Benzodiazepiny i leki o działaniu podobnym do działania benzodiazepin nie są zalecane do leczenia podstawowego psychozy.
EnglishVery rare: psychotic reactions.
Englishpsychotic disorder, depression
EnglishSuicide, psychotic disorder
EnglishPatients with psychotic disorders should only be treated with dopamine agonists if the potential benefits outweigh the risks.
Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi mogą być leczeni agonistami dopaminy wyłącznie, jeśli potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.
EnglishThese trials included patients with or without psychotic features and with or without a rapid-cycling course.
Badania te obejmowały pacjentów z objawami lub bez objawów psychotycznych oraz pacjentów z lub bez szybkiej zmiany fazy (przebieg typu rapid- cycling).
EnglishPatients with major psychotic disorders should not be treated with dopamine agonists unless the potential benefits outweigh the risks.
Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi nie powinni być leczeni agonistami dopaminy, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.
EnglishRecurrence of psychotic symptoms may also occur, and the emergence of involuntary movement disorders (such as akathisia, dystonia and dyskinesia) has been reported.
Mogą także ponownie wystąpić objawy psychotyczne i ruchy mimowolne (takie jak akatyzje, dystonie i dyskinezy).
EnglishPatients with major psychotic disorders should not be treated with dopamine agonists unless the potential benefits outweigh the risks.
44/ 85 Pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi nie powinni być leczeni agonistami dopaminy, chyba że potencjalne korzyści przeważają nad ryzykiem.
Englishpsychotic disorder