"prudent" po polsku

EN

"prudent" - polskie tłumaczenie

EN prudent
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
rozważny {przym. m.}
prudent fiscal policies which are sufficiently flexible to provide buffers for bad times.
rozważną politykę fiskalną, dostatecznie elastyczną, by absorbować wahania koniunktury.
It is therefore important to maintain a prudent approach with regard to administrative expenditure.
Dlatego w przypadku wydatków administracyjnych należy nadal stosować rozważne podejście.
I believe that we must remain very prudent when dealing with an issue such as this.
Sądzę, że musimy zachowywać się bardzo rozważnie zajmując się kwestiami takimi jak ta.

Przykłady użycia - "prudent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe wisdom of the prudent is to understand his way; But the folly of fools is deceit.
Mądrość ostrożnego jest rozumieć drogę swoję, ale głupstwo głupich jest zdrada.
EnglishThis also depends on our actions, which are not always very coherent or prudent.
To także zależy od naszych, czasami niezbyt zbornych i rozważnych działań.
EnglishI call on you at a time of economic crisis to ensure that we remain prudent and wise.
Wzywam państwa, abyśmy w czasach kryzysu gospodarczego pozostali rozsądni i mądrzy.
EnglishI believe that we must remain very prudent when dealing with an issue such as this.
Sądzę, że musimy zachowywać się bardzo rozważnie zajmując się kwestiami takimi jak ta.
EnglishIt would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Nie byłoby to rozsądne, nie byłoby to rozważne, byłoby to złym posunięciem taktycznym.
EnglishA prudent man concealeth knowledge; But the heart of fools proclaimeth foolishness.
Człowiek ostrożny tai umiejętność; ale serce głupich wywołuje głupstwo.
EnglishThe simple believeth every word; But the prudent man looketh well to his going.
Prostak wierzy każdemu słowu; ale ostrożny zrozumiewa postępki swoje.
EnglishEvery prudent man worketh with knowledge; But a fool flaunteth [his] folly.
Każdy ostrożny umiejętnie sobie poczyna; ale głupi rozpościera głupstwo.
EnglishA prudent man seeth the evil, and hideth himself; But the simple pass on, and suffer for it.
Ostrożny, upatrując złe, ukrywa się; ale prostak wprost idąc, w szkodę popada.
EnglishI think we ought to set an example of prudent spending through our institutions.
Sądzę, że powinniśmy dać przykład roztropności w wydatkach za pośrednictwem naszych instytucji.
Englishprudent fiscal policies which are sufficiently flexible to provide buffers for bad times.
rozważną politykę fiskalną, dostatecznie elastyczną, by absorbować wahania koniunktury.
EnglishThe simple inherit folly; But the prudent are crowned with knowledge.
Głupstwo prostacy dziedzicznie trzymają; ale ostrożni bywają koronowani umiejętnością.
EnglishA prudent man seeth the evil, and hideth himself; But the simple pass on, and suffer for it.
Ostrożny widząc złe ukrywa się; ale prostacy wprost idąc wpadają w szkodę.
EnglishA fool's vexation is presently known; But a prudent man concealeth shame.
Gniew głupiego zaraz poznany bywa; ale ostrożny pokrywa hańbę swoję.
EnglishWe had agreed to develop another prudent procedure for licensing.
Zgodziliśmy się opracować nową racjonalną procedurę dopuszczania do uprawy.
EnglishThe wise in heart shall be called prudent; And the sweetness of the lips increaseth learning.
Kto jest mądrego serca, słynie rozumnym, a słodkość warg przydaje nauki.
EnglishThe most effective intervention arises only from the prudent use of the best information.
Najbardziej efektywna interwencja rodzi się z ostrożnego wykorzystania najlepszych informacji.
EnglishThe heart of the prudent getteth knowledge; And the ear of the wise seeketh knowledge.
Serce rozumne nabywa umiejętności, a ucho mądrych szuka jej.
EnglishTherefore he that is prudent shall keep silence in such a time; for it is an evil time.
Przetoż roztropny czasu onego milczeć musi; bo czas zły jest.
EnglishFor this reason, ensuring prudent fiscal policy-making is key.
Dlatego też kluczowe jest zagwarantowanie rozważnej polityki fiskalnej.