"prospective" po polsku

EN

"prospective" - polskie tłumaczenie

volume_up
to prospect {czas. przech.}
volume_up
to prospect {czas. nieprzech.}

EN prospective
volume_up
{przymiotnik}

prospective (też: future, coming, in the making)
volume_up
przyszły {przym. m.}
Thirdly, can we have a timescale for the prospective proposals?
Po trzecie, czy można wyznaczyć jakieś ramy czasowe dla przyszłych propozycji?
the process of monetary integration of the prospective new Member
pomóc w ukierunkowaniu procesu integracji walutowej przyszłych
Eighteen prospective parliamentarians must be going through a very difficult period in their life especially from the psychological point of view.
Osiemnastu przyszłych parlamentarzystów musi obecnie przechodzić przez bardzo trudny okres w życiu, zwłaszcza patrząc z perspektywy psychologicznej.
prospective (też: possible, potential)
volume_up
ewentualny {przym. m.}
This is a mistake: their prospective replacements would be just as 'world compatible' as they are.
Jest to błąd, ich ewentualni następcy będą równie "kompatybilni ze światem” jak oni sami.
This is the message that the Albertini resolution is sending to prospective candidates for EU membership.
To jest przesłanie sprawozdania Albertiniego dla ewentualnych kandydatów do członkostwa w UE.
The MAH also undertook to participate in a prospective placebo-controlled study, which will explore possible effects of fluoxetine treatment on sexual maturation.
Podmiot odpowiedzialny zobowiązał się także wziąć udział w prospektywnym, kontrolowanym za pomocą placebo badaniu, które pozwoli wyjaśnić ewentualny wpływ leczenia fluoksetyną na dojrzewanie płciowe.
prospective (też: potential, virtual, intending)
volume_up
potencjalny {przym. m.}
During the pandemic, the applicant will conduct a prospective cohort study as identified in the Pharmacovigilance plan.
Podczas pandemii wnioskodawca przeprowadzi badanie potencjalnych grup jak określono w Planie Monitorowania Bezpieczeństwa Stosowania.
Far from closing our doors we want to ensure that prospective immigrants are welcomed and incorporated properly into our society, as happens in other regions of the world.
Nie chcemy zamykać przed nikim drzwi, ale upewnić się, że potencjalni imigranci są dobrze widziani i integrują się z naszym społeczeństwem, tak jak dzieje się to w innych rejonach świata.
prospective (też: long-range)

Synonimy (angielski) dla "prospect":

prospect

Przykłady użycia - "prospective" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe primary endpoint of this prospective study was the all-cause mortality.
Pierwszorzędowym punktem końcowym tego prospektywnego badania była śmiertelnośc całkowita.
EnglishThe degree programme has been very well received by prospective students.
Oferta Viadriny wywołuje żywe zainteresowanie wśród studentów.
EnglishStates and is available in all the current and prospective official
państw członkowskich i jest dostępne we wszystkich obecnych i
EnglishA week ago, only three women were prospective candidates.
Tydzień temu zaledwie trzy kobiety były ewentualnymi kandydatkami.
EnglishAbove all, any overlap between the role of the Commission and that of the prospective secretariat must be avoided.
Przede wszystkim trzeba uniknąć dublowania się ról Komisji i przyszłego sekretariatu.
EnglishNIMH Prospective placebo-controlled study:
Prospektywne, kontrolowane za pomocą placebo badanie NIMH:
EnglishIt is tantamount to mortgaging the future of the EU and undermining prospective discretionary spending beyond repair.
To tak, jak gdybyśmy zastawiali przyszłość UE - kompletnie rujnujemy w ten sposób przyszłe wydatki uznaniowe.
EnglishAs the treatment duration is now limited, the CHMP did not consider a prospective long-term study to be required.
Ze względu na obecne ograniczenie czasu leczenia CHMP uznał, że przeprowadzenie długotrwałego badania prospektywnego nie jest konieczne.
EnglishIn talking to the candidate countries and the prospective candidate countries, I always underlined the following four principles.
Rozmawiając z krajami kandydującymi oraz przyszłymi krajami kandydującymi, zawsze podkreślałem następujące cztery zasady.
EnglishNegotiations with four prospective Member States (Denmark, Ireland, Norway and the United Kingdom) open in Luxembourg.
W Luksemburgu rozpoczynają się negocjacje z czterema krajami kandydującymi do członkostwa (Danią, Irlandią, Norwegią i Wielką Brytanią).
EnglishThe prospective randomised (UKPDS) study has established the long-term benefit of intensive blood glucose control in type 2 diabetes.
Prospektywne randomizowane (UKPDS) badanie wykazało długoterminowe korzyści intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2.
EnglishDuring the pandemic, the applicant will conduct a prospective cohort study as identified in the Pharmacovigilance plan.
W czasie pandemii, wnioskodawca przeprowadzi prospektywne badania kohortowe, jak zostało to określone w Planie Monitorowania Działań Niepożądanych.
EnglishHowever, this was not a prospective, randomised controlled study and so all comparisons with the external control group should be viewed with caution.
Jednakże, nie było to prospektywne, randomizowane badanie kliniczne i dlatego wszystkie porównania z zewnętrzną kontrolą należy oceniać ostrożnie.
EnglishTo adopt a child in the UK, checks and vetting procedures are robust, and prospective parents need to be accepted by an adoption agency.
Aby adoptować dziecko w Wielkiej Brytanii, trzeba przejść przez solidne procedury kontroli i sprawdzania, a przyszli rodzice muszą być zaakceptowani przez agencję adopcyjną.
EnglishSo, everyone told me afterwards that inviting the prospective parents over was, again, the stupidest thing I could have possibly done, because who's ever good enough for your relative?
Wszyscy mówili, że zapraszanie rodziców to znowu była najgłupsza możliwa rzecz do zrobienia, bo kto mógłby być dość dobry dla własnego krewnego?
EnglishThe Danube has, for a long time, served not only as a natural border between states and regions, but also as a prospective source of energy and a little used means of transport.
Dunaj od dawna służy nie tylko jako naturalna granica między państwami i regionami, lecz również jako możliwe źródło energii i mało wykorzystany szlak transportowy.
EnglishData to support safety and efficacy of Zavesca in Niemann-Pick type C disease come from a prospective open-label clinical trial and a retrospective survey.
Dane potwierdzające bezpieczeństwo stosowania i skuteczność preparatu Zavesca w leczeniu choroby Niemanna- Picka typu C pochodzą z prospektywnego, otwartego badania klinicznego oraz badania
EnglishThe fact is that the Conservative Party stands all on its own as a prospective party of government that is still opposing this great qualitative step forward in European integration.
Faktem jest, że Partia Konserwatywna jawi się jako przyszła partia rządząca, która wciąż pozostaje przeciwna wielkiemu skokowi jakościowemu ku integracji europejskiej.
EnglishRomania has a major political objective, which is that the Republic of Moldova should be included, from the point of view of its prospective accession, in the group of Western Balkan countries.
Jednym z zasadniczych celów politycznych Rumunii jest włączenie Republiki Mołdowy - z punktu widzenia możliwej akcesji - do grupy państw Bałkanów Zachodnich.
EnglishTwo prospective, single arm, open-label, uncontrolled phase II studies were conducted in patients with haematological disease, the majority of whom had advanced disease.
Dwa prospektywne, jednoramienne, otwarte, niekontrolowane badania II fazy przeprowadzono w grupie pacjentów z chorobą hematologiczną, większość z nich była w stadium choroby zaawansowanej.