"to propose" po polsku

EN

"to propose" - polskie tłumaczenie

EN to propose
volume_up
[proposed|proposed] {czasownik}

By agreement with the political groups, I would like to propose the following changes:
W porozumieniu z grupami politycznymi chciałbym zaproponować następujące zmiany:
Madam President, I should like to propose an oral amendment to the Greens.
Chciałbym zaproponować Zielonym ustną poprawkę.
Is the Commission prepared to propose similar measures in other regions?
Czy Komisja jest gotowa zaproponować podobne środki w innych regionach?
We must propose favourable tax planning opportunities.
Musimy proponować korzystne perspektywy planowania podatków.
It must propose central reforms to the European budget and many of the key expenditure programmes.
Musi proponować centralne reformy w budżecie UE i w wielu kluczowych programach wydatków.
I can propose flexibility measures, but you know full well that it would take years for them to take effect.
Mogę proponować elastyczne środki, ale doskonale państwo wiedzą, że upłyną lata, zanim wejdą one w życie.
When the European Commission is being formed, each Member State should propose both men and women as commissioners.
Podczas formowania Komisji każde państwo członkowskie powinno zgłaszać kandydaturę męską i żeńską na komisarza.
So whatever project is being proposed, we are not discriminating between Member States.
Zatem niezależnie od tego, który projekt jest zgłaszany nie dyskryminujemy żadnego państwa członkowskiego.
We want protection, but we protest at the cost and distress to authorities when they propose to implement measures to that effect.
Chcemy ochrony, lecz zgłaszamy do władz protesty wobec kosztów i niedogodności tej ochrony, gdy władze proponują wdrożenie środków na rzecz jej zapewnienia.

Przykłady użycia - "to propose" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Będziemy jednak głosować z każdym, kto proponuje postulaty, z którymi się zgadzamy.
EnglishI would like to comment on one amendment that we will propose for tomorrow.
Chciałabym wypowiedzieć się na temat jednej poprawki, którą jutro zaproponujemy.
EnglishThat is why it is necessary to propose a complex approach to their solution.
Do tego konieczne jest zaproponowanie kompleksowego podejścia do ich rozwiązania.
EnglishI propose that we have a hearing in Parliament for all the candidates for this office.
Proponuję urządzić w Parlamencie wysłuchanie wszystkich kandydatów na ten urząd.
EnglishAlong the same lines, the French Presidency will propose a European immigration pact.
Prezydencja francuska przedstawi propozycję europejskiego układu imigracyjnego.
EnglishI propose that in future, a claim for payment should cover the entire budgetary period.
Proponuję, aby na przyszłość wniosek o płatność obejmował cały okres budżetowy.
EnglishWhich are the top three measures you think the EU should propose in the short-term?
Jakie trzy najważniejsze działania powinna podjąć UE w najbliższym czasie?
EnglishI am also in favour of the differentiated granting of quotas that you propose.
Popieram również proponowane przez panią zróżnicowanie w przydziale kwot.
EnglishThe truth is that the Commission did propose to have this date set at a later stage.
Prawdą jest, że Komisja zaproponowała ustalenie daty na późniejszym etapie.
EnglishHow does the Commission view this problem and what measures would it propose we take?
Jak Komisja postrzega ten problem i jakie zaproponowałaby nam podjąć środki?
EnglishI request the competent Commissioners to propose a work plan in this respect urgently.
Proszę odpowiednich komisarzy o szybkie zaproponowanie planu działań w tym zakresie.
EnglishWill you propose that our own emissions reductions are stepped up from 20 to 30 per cent?
Czy zaproponują państwo zwiększenie naszego celu redukcji emisji z 20 do 30 %?
EnglishMr President, I propose that we debate the Hungarian Presidency tomorrow.
Panie Przewodniczący! Proponuję, abyśmy o prezydencji węgierskiej dyskutowali jutro.
EnglishAs an initial contribution to this debate we propose an agenda based on three pillars.
Jako wstępny wkład w tę debatę proponujemy trzyfilarową agendę polityczną.
English. - (PL) I wish to propose a stylistic amendment.
autor, w imieniu grupy UEN . - Chciałem prosić o stylistyczną poprawkę.
EnglishThat is what we propose in the three reports that we are debating today.
To właśnie proponujemy w trzech sprawozdaniach, o których jest dzisiaj mowa.
EnglishAs a group chair, you may propose this at any time, Mr Cohn-Bendit.
Jako przewodniczący grupy w każdej chwili pan poseł Cohn-Bendit może to zgłosić.
EnglishThis indicates to us that you propose postponing controversial or difficult issues.
Dla nas oznacza to, że proponuje pan odkładać na później sprawy kontrowersyjne lub trudne.
EnglishHow precisely do you propose to strengthen the social dimension of the Lisbon Strategy?
Jak dokładnie zamierzacie wzmocnić wymiar społeczny strategii lizbońskiej?
EnglishWe ought to be aware of this, and we ought to be careful when we propose different rules.
Musimy mieć to na uwadze i zachowywać ostrożność, gdy proponujemy rozmaite przepisy.