"proper" po polsku

EN

"proper" - polskie tłumaczenie

volume_up
proper {przym.}
PL

"prać" - angielskie tłumaczenie

volume_up
prać {czas. ndk}

EN proper
volume_up
{przymiotnik}

proper (też: adequate, appropriate, correct, exact)
volume_up
właściwy {przym. m.}
It cannot be regarded as proper justice in any circumstances.
W żadnych okolicznościach nie można jej uznać za właściwy przejaw sprawiedliwości.
However, it is important that this takes place in a proper manner.
Jednakże ważne, aby odbywało się to we właściwy sposób.
It is extremely important to stick to the proper order: Planet, people and product ...
Niezwykle ważne jest, abyśmy utrzymali właściwy porządek: planeta, ludzie, a dopiero potem produkt...
proper (też: due, required)
volume_up
należyty {przym. m.}
We want to see proper, fair elections in Russia too.
Chcemy, aby również w Rosji wybory odbywały się w należyty i uczciwy sposób.
At the same time, the report takes proper account of the subsidiarity principle.
Jednocześnie zasada pomocniczości została uwzględniona w tym sprawozdaniu w należyty sposób.
I am confident that the Commission will examine this matter in a proper manner doing justice to the interests involved.
Jestem pewna, że Komisja zbada tę sprawę w należyty sposób, oddający sprawiedliwość przedmiotowym interesom.
volume_up
słuszny {przym. m.}
This is right and proper, as it involves the family and the well-being of children.
Jest to zamierzenie słuszne i właściwe, ponieważ kwestia ta dotyczy rodziny i dobrostanu dzieci.
This was a proper suggestion, which had come from this House, and which was acted upon.
To była słuszna sugestia, która pochodziła z tej Izby i do której się zastosowano.
It is right and proper that the European Union has managed to separate the state from religion.
Właściwe i słuszne jest, że Unii Europejskiej udało się oddzielić państwo od religii.
volume_up
stosowny {przym. m.}
Italy was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Wówczas potępiono Włochy i nadal nie przedłożono żadnego stosownego planu.
Protecting our values is a strong and proper action for Europe!
Ochrona naszych wartości jest dla Europy działaniem ważnym i stosownym!
However, for this reason also, a proper procedure could have been carried out.
Również z tego powodu jednak należało przeprowadzić stosowną procedurę.
proper (też: decent, neat, salubrious, solid)
volume_up
porządny {przym. m.}
So, I mean, this picture has not even got a proper title.
Znaczy, ten obraz nie ma nawet porządnego tytułu.
In Ireland, children today are still being taught in prefabs instead of proper, safe buildings.
W Irlandii dzieci nadal uczą się w prowizorycznych budynkach z prefabrykatów, a nie w porządnych, bezpiecznych szkołach.
We have seen how unstable the carbon price has been in the EU ETS and how long it is taking for a proper carbon market to emerge.
Widzieliśmy jak niestałe są ceny węgla w przypadku unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i ile czasu zajmuje powstanie porządnego rynku węglowego.
proper (też: equitable, fair, suitable)
volume_up
godziwy {przym. m.}
Establishing a proper relationship between pay and work, together with dignified social security, is not some sort of favour.
Właściwe ustawienie relacji między płacą a pracą oraz godziwe zabezpieczenie socjalne nie jest czyjąś łaską.
proper (też: correct, decent)
volume_up
cenzuralny {przym. m.} (przyzwoity)

Synonimy (angielski) dla "proper":

proper
English

Synonimy (polski) dla "prać":

prać

Przykłady użycia - "proper" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOnly computer programs expressed in the proper form should be subject to protection.
Tylko wyrażony we właściwej formie program komputerowy winien podlegać ochronie.
EnglishFinally, one cannot say that Europe has a proper and stable financial system.
Wreszcie nie można powiedzieć, że Europa ma gotowy i stabilny system finansowy.
EnglishThe Regulation is important for the proper functioning of the internal market.
Rozporządzenie jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
EnglishPatients must be trained to use the proper injection techniques (see section 6.6).
Należy nauczyć pacjenta prawidłowej techniki wstrzyknięć (patrz punkt 6. 6).
EnglishThe current situation calls for robust, proper and swift implementation of the ESF.
Bieżąca sytuacja zmusza do zdecydowanego, właściwego i niezwłocznego wdrażania EFS.
EnglishThere is an appeals procedure, which I trust will be allowed to run its proper course.
Istnieje procedura apelacyjna i ufam, że odwołanie się do niej będzie dozwolone.
EnglishIt is also important that we achieve proper enforcement of the legislation.
Bardzo ważne jest również, abyśmy zapewnili właściwe egzekwowanie prawodawstwa.
EnglishCheck with your doctor or pharmacist about proper disposal of the container.
Należy ustalić z lekarzem bądź farmaceutą odpowiedni sposób pozbycia się pojemnika.
EnglishYou cannot have proper democracy without having a free, strong and vibrant opposition.
Nie ma prawdziwej demokracji bez wolnej, silnej i tryskającej energią opozycji.
EnglishIn each case, proper legal procedures were followed at the time of the purchase.
W każdym przypadku przy zakupie zastosowano odpowiednie procedury prawne.
EnglishThe European Union's attempt to reduce the use of coal is only right and proper.
Podejmowane przez Unię Europejską próby ograniczenia użycia węgla są słuszne i zasadne.
EnglishItaly was condemned at the time and there is still no proper plan on the table.
Wówczas potępiono Włochy i nadal nie przedłożono żadnego stosownego planu.
EnglishI would also like to see that proper consultation is carried out with user groups.
Chciałbym również, aby przeprowadzono odpowiednie konsultacje z grupami użytkowników.
EnglishIt also strikes a proper balance with the rights of citizens and consumers.
Zapewnia ono również odpowiednią równowagę z prawami obywateli i konsumentów.
EnglishI see in it the strength of our Union and the proper functioning of our institutions.
Widzę to po sile naszej Unii i prawidłowym funkcjonowaniu naszych instytucji.
EnglishThis was a proper suggestion, which had come from this House, and which was acted upon.
To była słuszna sugestia, która pochodziła z tej Izby i do której się zastosowano.
EnglishWe hope that the Hungarian Presidency will attach the proper importance to this matter.
Mamy nadzieję, że prezydencja węgierska przywiąże do tej sprawy należytą wagę.
EnglishI feel the formula proposed here by the rapporteur is the proper solution.
Uważam, że zaproponowana przez sprawozdawcę formuła jest dobrym rozwiązaniem.
EnglishThe resources allocated must certainly be managed in a proper and transparent manner.
Naturalnie należy w odpowiedni i przejrzysty sposób zarządzać przekazanymi środkami.
EnglishThis reaction was generally associated with lack of proper rotation of injections.
Reakcja ta występowała zwykle, gdy nie stosowano prawidłowego zmieniania miejsc wkłucia.