EN progress
volume_up
{rzeczownik}

progress
Change does not necessarily ensure progress, but progress absolutely requires change.
Zmiana nie zawsze oznacza postęp, ale postęp bezwzględnie wymaga zmiany.
There now, social benefits, social progress, are going ahead of economical progress.
Świadczenia społeczne - postęp społeczny znacznie wyprzedza postęp ekonomiczny.
There was significant progress with regard to technology, forests and adaptation.
Odnotowaliśmy istotny postęp w zakresie technologii, lasów i adaptacji.
Globalisation is a process the progress of which we can, and indeed must, control.
Globalizacja jest procesem, którego rozwój możemy i musimy kontrolować.
It also allows technological innovation to progress.
Pozwala także na rozwój innowacji technologicznych.
There can also be progress in development without massive investment in the latest technology.
Mają one również szansę na rozwój bez potrzeby masowego inwestowania w najnowsze technologie.

Przykłady użycia - "progress" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOver the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.
W ciągu ostatnich 20 lat omawiany kraj osiągnął znaczące postępy z dwóch powodów.
English. - The EU has made significant progress in improving consumers' rights.
na piśmie. - UE poczyniła znaczące postępy w zakresie poprawy praw konsumentów.
EnglishOn this matter, the progress report indicates that there is still much to do.
W tej sprawie, jak wykazuje sprawozdanie, wiele jeszcze pozostaje do zrobienia.
EnglishHow does the Commission evaluate progress so far in attaining these two objectives?
Jak Komisja ocenia postępy osiągnięte dotychczas w realizacji tych dwóch celów?
EnglishIf they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
Jeśli będą w tym względzie zbyt pobłażliwe, to nie zdołamy poczynić postępów.
EnglishIn the end, we knew exactly where we were and could therefore make progress.
Ostatecznie dokładnie wiedziałyśmy, na czym stoimy, i mogłyśmy osiągnąć postępy.
EnglishThese points will be evaluated by the Commission in its next progress report.
Te kwestie zostaną ocenione przez Komisję w jej następnym sprawozdaniu z postępów.
EnglishI do not see significant progress being made by Russia, but we shall persevere.
Nie widzę, by Rosja poczyniła znaczące postępy, ale będziemy nadal naciskać.
EnglishI wish to welcome the progress which has been made in the ACTA negotiations.
Pragnę pochwalić postępy osiągnięte w negocjacjach dotyczących porozumienia ACTA.
EnglishSo this is the last work, and a work in progress, and it's called "Space Filler."
Nad tym projektem ciągle pracujemy. ~~~ Nazywa się "Wypełniacz przestrzeni".
EnglishIt is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Oczywistym jest, że nie uczynimy postępu długookresowego za pomocą sądów ad hoc.
EnglishI am disappointed that there has been so little progress on direct management.
Jestem rozczarowana tak nieznacznym postępem w zakresie bezpośredniego zarządzania.
EnglishMuch has been said about the lack of progress in Turkey regarding its reform effort.
Wiele powiedziano o braku postępów w zakresie wysiłków reformatorskich Turcji.
EnglishThat is the critical yardstick of Turkish progress towards the European Union.
Jest to najważniejszy miernik postępu Turcji na drodze do Unii Europejskiej.
EnglishWe need concrete progress in important areas, of which I will cite just a few.
Potrzebujemy konkretnego postępu w ważnych dziedzinach, że przytoczę tu tylko kilka.
EnglishToday, we are debating, among other things, Turkey's progress towards Europe.
Dziś debatujemy, między innymi, na temat postępów Turcji na drodze do Europy.
EnglishHowever, despite the progress made in this field, many inequalities between remain.
Nadal jednak istnieje wiele nierówności, mimo poczynionych w tym obszarze postępów.
EnglishEvery time, however, Parliament pretends to see progress, and grants discharge.
Za każdym razem Parlament udaje jednak, że dostrzega postępy, i udziela absolutorium.
EnglishMost euro area countries made good progress in terms of fiscal consolidation in 2011.
większość krajów tej strefy poczyniła istotne postępy w konsolidacji fiskalnej.
EnglishHowever, I am calling on the Council not to take the funding from Progress.
Wzywam jednak Radę, by nie pozyskiwała funduszy na ten cel z instrumentu Progress.