EN professionals
volume_up
{liczba mnoga}

professionals
I accept that those who work in the industry are dedicated professionals.
Zgadzam się, że ludzie, którzy pracują w tym sektorze, to oddani sprawie profesjonaliści.
I therefore believe that when appointing the new Commission, we must ensure that it is staffed by experts and professionals.
W związku z tym wierzę, że nominując nową Komisję musimy zagwarantować, że w jej skład wejdą eksperci i profesjonaliści.
One is that all the professionals, all the tradesmen, vendors, inspectors, engineers, architects all think like this.
Jedna z nich, to że wszyscy profesjonaliści, wszyscy kupcy, sprzedawcy, inspektorzy, inżynierowie i architekci, wszyscy w ten sposób myślą.
professionals (też: experts)
volume_up
fachowcy {męskoos.}
It is well-known among professionals that cyanide is one of the most toxic of all chemical substances.
Fachowcy doskonale wiedzą, że cyjanek należy do najbardziej toksycznych substancji chemicznych.
If they do not agree, is it simply because true professionals can rarely admit in public what they know to be true in private?
Jeśli nie, to czy powód jest taki, że prawdziwi fachowcy rzadko przyznają publicznie to, co prywatnie uważają za prawdę?
And everybody would talk to me, but all the professionals in the field hated each other, and they wouldn't communicate.
Wszyscy chcieli tam ze mną rozmawiać, ale wszyscy fachowcy w tej dziedzinie nienawidzili się nawzajem i unikali wzajemnego kontaktu.
professionals
volume_up
zawodowcy {męskoos.}
We do it for fun, or as Olympians, or as professionals.
Robimy to dla zabawy lub jako Olimpijczycy albo zawodowcy.
Both groups, professionals and volunteers, are part of the social model that Europe exemplifies, of civil society, in which the citizen too has an important voice.
Obie grupy, zawodowcy i wolontariusze, są częścią modelu społecznego reprezentowanego przez Europę: społeczeństwa obywatelskiego, w którym głos obywateli również ma istotne znaczenie.

Synonimy (angielski) dla "profession":

profession
English
professional

Przykłady użycia - "professionals" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe following information is intended for medical or healthcare professionals only
Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla lekarza lub personelu medycznego:
EnglishIntravenous administration should only be carried out by health care professionals.
Velosulin mo e by równie podawany do ylnie, ale tylko przez wyszkolony personel Pr
EnglishTables 1 to 4 will be based on events reported from healthcare professionals only.
Tabele 1 do 4 powinny się opierać na zdarzeniach zgłoszonych wyłącznie przez fachowych
EnglishThey are healthcare professionals, of course - we have spoken a lot about them.
Są to pracownicy służby zdrowia i oczywiście dużo o nich rozmawialiśmy.
EnglishThe following information is intended for medical or healthcare professionals only
Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego.
EnglishThe following information is intended for healthcare professionals only:
Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla pracowników służby zdrowia:
EnglishThis procedure should only be carried out by health care professionals.
Podanie tą drogą może być przeprowadzone tylko przez wyszkolony personel medyczny.
EnglishThe following information is intended for medical or healthcare professionals only
Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego
EnglishSpecific training programmes should thus be developed for these professionals.
Dlatego dla tych pracowników służby zdrowia należy opracować szczegółowe programy szkoleń.
EnglishHealthcare professionals remain the most trusted source of information about medicines.
Najbardziej zaufanym źródłem informacji o lekach pozostają pracownicy służby zdrowia.
EnglishWe train them together, and then we expect those professionals start to work together.
Szkolimy tych ludzi wspólnie i potem oczekujemy, że specjaliści rozpoczną wspólną pracę.
EnglishThe free movement of professionals has already been adopted in Directive 2005/36/EC.
Swobodny przepływ specjalistów przyjęto już w dyrektywie 2005/36/WE.
EnglishInstructions for Use for Healthcare Professionals Handling Soliris
Instrukcja użycia dla personelu medycznego Przygotowanie leku Soliris do stosowania
EnglishPerhaps, above all, we have to listen to the sharp-end professionals.
Lecz przede wszystkich powinniśmy poznać poglądy szeregowych pracowników.
EnglishProfessionals everywhere are telling me that they are concerned about the rise in oil prices.
Przedstawiciele zawodu w całej Europie mówią mi, że są zaniepokojeni wzrostem cen ropy.
EnglishThis brings us to why a lot of us, who are professionals, are now, as they say, in diaspora.
Mówi nam to dlaczego wielu profesjonalistów rozproszyło się po świecie.
EnglishThe following information is intended for medical or healthcare professionals only
Sposób i droga podania leku Ceftriaxone Tyrol Pharma 2 g proszek do sporządzania roztworu do infuzji
EnglishA direct healthcare professional communication (DHPC) must be sent to all healthcare professionals
pismo informacyjne skierowane do pracowników służby zdrowia należy przesłać wszystkim
EnglishThe following information is intended for medical or healthcare professionals only
Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia
EnglishThe following information is intended for medical or healthcare professionals only
Informacja przeznaczona wyłącznie dla personelu medycznego: