EN

professionalism {rzeczownik}

volume_up
professionalism
All of them were tireless, and showed great professionalism and ability.
Wszyscy oni niestrudzenie pracowali, pokazując wielki profesjonalizm i kompetencje.
Neutrality and professionalism also include the fact that we work only on the basis of proof.
Neutralność i profesjonalizm oznacza również, że działamy wyłącznie na podstawie dowodów.
The other thing is that it's about professionalism.
Inną rzeczą jest profesjonalizm.

Synonimy (angielski) dla "professional":

professional

Przykłady użycia - "professionalism" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAll of them were tireless, and showed great professionalism and ability.
Wszyscy oni niestrudzenie pracowali, pokazując wielki profesjonalizm i kompetencje.
EnglishThey display a professionalism from which a lot of Members of this Parliament could learn.
Są oni przykładem profesjonalizmu, którego mogłoby uczyć się wielu posłów w tym Parlamencie.
EnglishNeutrality and professionalism also include the fact that we work only on the basis of proof.
Neutralność i profesjonalizm oznacza również, że działamy wyłącznie na podstawie dowodów.
EnglishI congratulate the army on its professionalism in protecting the Republic's institutions.
Gratuluję armii profesjonalizmu w chronieniu instytucji republiki.
EnglishSo we started the Barefoot College, and we redefined professionalism.
Otwierając "Bosą uczelnię", zmieniliśmy definicję profesjonalizmu.
EnglishLet us leave it to those whose job it is and who do it with professionalism: journalists.
Zostawmy je tym, do których ono należy i którzy wykonają je w profesjonalny sposób: dziennikarzom.
EnglishThis will ensure its professionalism, effectiveness and unique character.
Zapewni jej to fachowość, skuteczność i unikalny charakter.
EnglishCare must be taken not to destroy professionalism and to maintain a European stamp on the missions.
Musimy uważać, by nie zmniejszyć profesjonalizmu misji i utrzymywać kontrolę nad każdą z nich.
EnglishI too would like to mention Mr Léglise-Costa, who led this initiative with great professionalism.
Chciałbym również wyróżnić pana Législe-Costę, który z ogromnym profesjonalizmem prowadził tę sprawę.
EnglishHowever, Piia Kauppi has also shown her professionalism in discussions over many other reports.
Pani poseł Piia Kauppi dowiodła również profesjonalizmu w dyskusjach dotyczących wielu innych sprawozdań.
EnglishI am convinced that the auditor has proved her competence and professionalism in the area of auditing.
Jestem przekonana, że pani audytor udowodniła swoje kompetencje i profesjonalizm w zakresie audytu.
EnglishMontenegro must do more in terms of freedom, plurality and professionalism of the media.
Czarnogóra powinna wzmóc swoje wysiłki, jeśli chodzi o wolność, pluralizm i profesjonalizm środków masowego przekazu.
EnglishAnd just as in the spirit of FIRST, gracious professionalism, they are quite proud of this, so they decide to share a drink.
Byli tak dumni, że w duchu profesjonalizmu jaki panuje w FIRST, postanowili się napić.
EnglishIt was conducted with great professionalism by all of the staff, both EU staff and locally-recruited staff.
Misja była prowadzona bardzo profesjonalnie przez cały personel - zarówno unijny, jak i zwerbowany na miejscu.
EnglishThe professionalism of the Bank must ensure that this rating, which is also a symbol of European finances, is maintained.
Profesjonalizm banku musi zapewnić utrzymanie tego ratingu, który symbolizuje także finanse Europy.
EnglishWe also talked about character and professionalism.
Mówimy też o charakterze i profesjonaliźmie.
EnglishI agree entirely: this shows with what professionalism and goodwill the Commission and Council do their work.
Całkowicie się z tym zgadzam: pokazuje to, z jakim profesjonalizmem i dobrą wolą Komisja i Rada wykonują swoją pracę.
EnglishIf we expect professionalism from other institutions, we must also take a more professional approach ourselves.
Jeżeli oczekujemy profesjonalizmu od innych instytucji, to sami również musimy przyjąć bardziej profesjonalne podejście.
EnglishThe other thing is that it's about professionalism.
EnglishI am also very pleased at the agreement on cabin crew, whose professionalism and certification must be recognised.
Jestem także bardzo zadowolona ze zgody w sprawie personelu pokładowego, którego profesjonalizm i certyfikacja musi zostać doceniona.