EN

product {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
After end of product warranty, the product reaches End of Life (EOL).
Po wygaśnięciu gwarancji produktu produkt osiąga koniec okresu eksploatacji (EOL).
This medicinal product should be used by an appropriately qualified surgeon.
Produkt leczniczy powinien być podawany przez odpowiednio wyszkolonego chirurga.
Doxazosin is extensively metabolised with < 5 % excreted as unchanged product.
Doksazosyna jest rozlegle metabolizowana z < 5 % wydalanymi jako niezmieniony produkt.
It is the product of greater personal mobility, some will say; it is the product of increasing mechanisation, some will say.
Niektórzy powiedzą, że to wynik większej mobilności osobistej; niektórzy powiedzą, że to skutek większej mechanizacji.
The waste product from a hydrogen car is pure water and nothing else.
Odpadem powstałym w wyniku używania samochodów z napędem wodorowym jest czysta woda i nic więcej.
As a result, the factor IX product used becomes inactivated (see Possible side effects).
Wynikiem tego jest inaktywacja stosowanego preparatu czynnika IX (patrz MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE).
Production of rapeseed meal and ethanol co-products has risen sharply.
Znacznie zwiększyła się produkcja śruty rzepakowej i produktów z koprodukcji etanolu.
Let us not compete with products originating from monocultures and intensive livestock rearing.
Nie konkurujmy z produkcją pochodzącą z monokultur i intensywnym chowem zwierząt.
In my opinion, tobacco production and the composition of tobacco products should also be subject to regulation.
Uważam, że uregulowania wymaga także produkcja i skład wyrobów tytoniowych.
You often have to buy the cheapest products.
Zwykle jesteś zmuszony, żeby kupić najtańszy towar.
allocating money for research and legislating on product labelling.
alokowanie pieniędzy na badania naukowe i stworzenie przepisów dotyczących oznaczenia towarów.
If it was any other product we would call it handling of stolen goods.
Gdyby chodziło o jakikolwiek inny produkt, nazwalibyśmy to handlem kradzionymi towarami.
product (też: effect)
In case of diabetes mellitus, the potential systemic effects of the product may influence glycaemia.
W przypadku cukrzycy, potencjalny efekt ogólnoustrojowy produktu może wpływać na poziom glukozy we krwi.
Every rule adopted is the product of compromise, of protecting different interests.
Każdy przyjęty przepis jest efektem kompromisu oraz ochrony różnych interesów.
It's an assumption that modernity is a product simply of competition, markets and technology.
Zakładamy, że rozwój jest efektem konkurencji, działań rynkowych i technologii.
Article 290 is therefore a product of the illegitimate Lisbon Treaty.
Artykuł 290 stanowi zatem wytwór traktatu lizbońskiego pozbawionego legitymacji.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, female poverty is a long-standing issue that has historic causes and is certainly not the product of an economic crisis.
Ubóstwo kobiet to problem długotrwały, mający przyczyny historyczne, i z pewnością nie jest to wytwór kryzysu gospodarczego.
2. Matematyka

Synonimy (angielski) dla "product":

product
production
productive
productivity

Przykłady użycia - "product" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishKnown hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.
Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishIf the product is not used during this four-week period, it should be discarded.
Jeżeli lek nie będzie zużyty w tym 4- tygodniowym okresie, należy go wyrzucić.
EnglishThe standard only requires one toy per category to be tested, not every product.
Norma wymaga badanie jednej zabawki z całej kategorii, a nie każdego produktu.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Ze względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy natychmiast wykorzystać.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Dafiro jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishIf blood appears in the syringe, the medicinal product can no longer be used.
Jeśli w strzykawce pojawia się krew, produktu leczniczego nie należy już używać.
EnglishThis medicinal product must not be mixed with other medicinal products or solvents.
Lek nie może być mieszany z innymi produktami leczniczymi lub rozpuszczalnikami.
EnglishThe use of this medicinal product by the oral route is therefore inappropriate.
Dlatego, podawanie tego produktu leczniczego drogą doustną, jest niewłaściwe.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Exforge jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Imprida jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishThis medicinal product should be used by an appropriately qualified surgeon.
Produkt leczniczy powinien być podawany przez odpowiednio wyszkolonego chirurga.
EnglishThe product should not be used during the second and third trimesters of pregnancy.
Stosowanie leku Copalia jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży.
EnglishThe product as presented allows treating a dog suffering from bilateral otitis.
Produkt w sposób zaprezentowany umożliwia leczenie dwustronnych zapaleń ucha.
EnglishThe veterinary medicinal product remains effective if the animal becomes wet.
Produkt leczniczy weterynaryjny pozostaje aktywny nawet po zamoczeniu zwierzęcia.
EnglishFor animal treatment only Veterinary medicinal product subject to prescription
Stosować wyłącznie u zwierząt Produkt leczniczy weterynaryjny dostępny na receptę.
Englishge of medicinal product, becoming undetectable four hours after the infusion.
do domięśniowym, aż stawało się nieoznaczalne w 4 godziny po ukończeniu wlewu.
EnglishIf you have any other questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze zastosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishAny medicinal product remaining in the pre-filled pen should be disposed of.
Wszelkie pozostałości leku znajdujące się we wstrzykiwaczu należy usunąć. ia en