EN producer
volume_up
{rzeczownik}

producer (też: manufacturer, vendor)
The producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.
Producent powiedział nam, że szukają słodkiej, niewinnej oraz pięknej świeżej twarzy.
The producer of the programme has publicly stated that this home is not the worst case in Bulgaria.
Producent programu publicznie powiedział, że ten dom nie jest w Bułgarii najgorszym przypadkiem.
The other was from my video producer at the Times, whose name is Vijaiy Singh, with the silent 'h'.
Autorem drugiej był mój producent z Timesa o nazwisku Vijaiy z niemym "h".
producer (też: manufacturer, shaper)
Textile producers, especially the very smallest, now seem to have been abandoned by Europe, where big manufacturers - which have relocated - rule all.
Wydaje się, że Europa pozostawiła producentów tekstyliów, zwłaszcza tych najmniejszych, samym sobie - rządzą wielcy wytwórcy, którzy przenieśli produkcję.
They are united by the common fate of the worker, the exploited, the producers of the wealth seized by capital.
Łączy ich wspólny los robotnika, podmiotu wykorzystywanego, wytwórcy dóbr zabieranych przez kapitalistów.
producer

Synonimy (angielski) dla "producer":

producer

Przykłady użycia - "producer" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSomeone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
Komuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.
EnglishAt the same time, the big producer countries have only increased their production.
Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.
EnglishIt is impossible to increase proportionally the sale price of meat to the producer.
Proporcjonalne zwiększenie ceny sprzedaży mięsa przez producentów jest niemożliwe.
EnglishThese include, in particular, strengthening the legal position of producer groups.
Obejmują one w szczególności wzmocnienie statusu prawnego grup producentów.
EnglishI would like to say that producer organisations are an excellent option.
Chciałabym powiedzieć, że organizacje producentów są doskonałym rozwiązaniem.
EnglishProducer organisations account today for 40% of the total output of fruit and vegetables.
Dziś organizacje producentów odpowiadają za 40 % łącznej produkcji owoców i warzyw.
EnglishOn the other hand, it has also come from farmers, whose producer prices have gone down.
Z drugiej strony, pochodzą one również od rolników, u których spadła cena producenta.
EnglishWe were, until two years ago, the EU's only net energy producer.
Jeszcze dwa lata temu jako jedyny kraj w Unii byliśmy producentem energii netto.
EnglishIn the 2007 reform, we provided incentives for producer organisations to do this.
W ramach reformy z 2007 roku stworzyliśmy zachęty dla organizacji producentów, aby tak czyniły.
EnglishIraq will still be the second largest oil producer in the world, behind Saudi Arabia.
Irak wciąż będzie drugim największym producentem ropy na świecie zaraz za Arabią Saudyjską.
EnglishWe have producer prices that were around 40% and are now coming under some pressure again.
Mamy ceny producentów, które wynosiły około 40%, a teraz znów są przedmiotem nacisków.
EnglishWe were asked by a device producer -- we did the Palm Pilot and the Treo.
Robiliśmy w IDEO Palm Pilot i Treo, robiliśmy dużo seksownego sprzętu.
EnglishAt present, the producer price bears no relation to the consumer price.
Obecnie ceny producentów nie mają żadnych związków z ceną konsumpcyjną.
English(Laughter) Well, that's what the producer says: it's "improving the dough, of course."
(Śmiech) Tak wygląda "ulepszanie" zdaniem producenta. ~~~ Wiadomo.
EnglishThe European Union as a whole is and remains the main producer of food.
Unia Europejska jako całość pozostaje głównym producentem żywności.
EnglishThat is why it is in the interests of both the consumer and producer to continue with milk quotas.
Dlatego w interesie obu stron: konsumenta i producenta leży zachowanie kwot mlecznych.
EnglishThis makes my country the leading honey producer in the European Union.
Czyni to mój kraj wiodącym producentem miodu w Unii Europejskiej.
EnglishToday Europe's leading industrial producer is Germany.
Wiodącym obecnie w Europie krajem pod względem produkcji przemysłowej są Niemcy.
EnglishOne producer borrowed GBP 10 million to comply with this directive.
Jeden z producentów pożyczył 10 milionów funtów, by spełnić wymagania przedmiotowej dyrektywy.
EnglishIn spite of this huge effort, Afghanistan is still the number one producer of narcotic drugs.
Pomimo tych ogromnych wysiłków, Afganistan pozostaje wiodącym producentem środków odurzających.