EN principal
volume_up
{rzeczownik}

1. Edukacja

principal
The principal didn't want to stand up to the parent because he didn't want to get dragged into some legal proceedings.
Dyrektor szkoły nie chciał postawić się rodzicowi, bo nie chciał być ciągany po sądach.
These are compost toilets, and nobody at the school wanted to know about them, especially the principal.
Nikt w szkole nie chciał o nich słyszeć, zwłaszcza dyrektor.
Jestem dyrektor Kelban.
principal
The principal didn't want to stand up to the parent because he didn't want to get dragged into some legal proceedings.
Dyrektor szkoły nie chciał postawić się rodzicowi, bo nie chciał być ciągany po sądach.

2. finanse

principal
principal
principal

3. Prawo

principal
principal

4. Teatr

5. inne

principal (też: authority, paymaster)

6. Muzyka

principal
principal
principal

7. budownictwo

principal
volume_up
krokiew {f.} (dachu)

8. formalny

principal (też: boss, chief, head, leader)
Gdzie jest twój przełożony?

9. Brytyjski angielski

Synonimy (angielski) dla "principal":

principal

Przykłady użycia - "principal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
Musi też w coraz większym stopniu przyjmować przywództwo w budowie pokoju na świecie.
English. - Women and children are the principal victims of human trafficking.
na piśmie. - Ofiarami handlu ludźmi padają głównie kobiety i dzieci.
EnglishMr Mitchell, price stability is laid down in the Treaty as the principal mandate.
Panie pośle Mitchell! Zapewnienie stabilności cen to podstawowy mandat ustanowiony w Traktacie.
EnglishHe is someone who is championing the principal that EU institutions must be transparent.
Jest mistrzem w przestrzeganiu zasady przejrzystości instytucji UE. Koleżanki i koledzy!
English. - Here are 10 principal guidelines for energy efficiency.
na piśmie - Oto 10 najważniejszych wytycznych odnośnie do efektywności energetycznej:
EnglishMetabolism Unchanged micafungin is the principal circulating compound in systemic circulation.
Metabolizm W krążeniu ogólnym mykafungina występuje głównie w stanie niezmienionym.
EnglishThere are three principal points of criticism, and Mr Voss has also already mentioned some of them.
Zgłoszono trzy podstawowe zarzuty, a niektóre z nich wskazał także pan poseł Voss.
EnglishAnd the shepherds shall have no way to flee, nor the principal of the flock to escape.
I zginie ucieczka pasterzom, a ujście najzacniejszym tej trzody.
EnglishTransparency is the key to European democracy and its principal construction material.
Przejrzystość jest kluczem do europejskiej demokracji i podstawowym materiałem do jej budowania.
EnglishLet me start with my principal belief, since we are talking about the economy and employment.
Pragnę zacząć od przekonania najważniejszego, gdyż rozmawiamy o gospodarce i zatrudnieniu.
EnglishThe principal difference between us is the level of agricultural development.
Różnimy się przede wszystkim poziomem rozwoju rolnictwa.
EnglishNevertheless, a number of principal points make us very anxious.
Bardzo zatroskał nas mimo to cały szereg bardzo istotnych aspektów.
EnglishIt is therefore valid for a short period, which, in principal, expires on 31 October 2010.
Dlatego obowiązuje ono jedynie przez krótki okres, który zasadniczo kończy się 31 października 2010 r.
EnglishA voice of the cry of the shepherds, and the wailing of the principal of the flock!
Głos wołania pasterzy, i narzekanie najzacniejszych tej trzody słychać będzie; bo Pan spustoszy pastwiska ich!
EnglishIt is those citizens, and indeed all of us, who are the principal beneficiaries of all the actions of the Union.
To ci obywatele - czyli my wszyscy - są beneficjentami wszystkich działań Unii.
EnglishThis referendum is a wake-up call for a credible commitment to our principal values.
To referendum jest jak dzwonek budzika dla wiarygodnego zobowiązania do zachowania naszych zasadniczych wartości.
EnglishI call for the principal of equality to be observed and honoured.
Apeluję o przestrzeganie i poszanowanie zasady równości.
EnglishFor bankers, we'd be living off the principal, not the interest.
Jako bankierzy, żylibyśmy z kapitału, a nie odsetek.
EnglishWisdom [is] the principal thing; [therefore] get wisdom; Yea, with all thy getting get understanding.
Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości, a za wzystkę majętność twoję nabywaj roztropności.
EnglishSee also section " Principal chemical intolerances“.
Patrz także punkt „ Najważniejsze niezgodności chemiczne ”.