"pride" po polsku

EN

"pride" - polskie tłumaczenie

volume_up
pride {rzecz.}

EN pride
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

pride (też: self-respect)
We receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.
Ta miła wiadomość napawa nas dumą, gdyż traktat umożliwi dalsze rozszerzenie UE.
It is celebrating Statehood Day, which is a festival of national pride.
Świętuje dzień państwowości, uroczystość związaną z dumą narodową.
Chinese pride is resurgent in the region as a result.
W efekcie chińska duma w regionie odradza się.
Pride [goeth] before destruction, And a haughty spirit before a fall.
Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha.
When pride cometh, then cometh shame; But with the lowly is wisdom.
Za pychą przychodzi hańba; ale przy pokornych jest mądrość.
By pride cometh only contention; But with the well-advised is wisdom.
Samą tylko pychą człowiek zwady wszczyna, ale przy tych, co radę przyjmują, jest mądrość.
pride (też: arrogance)
pride
President Ahmadinejad yesterday referred with pride to the example of America as a country which is still carrying out the death penalty.
Prezydent Ahmadineżad powołał się wczoraj z chlubą na przykład amerykański jako kraju, który wykonuje dotychczas karę śmierci.
Extra virgin olive oil, green gold, which has always been the pride of my land, is in danger of turning into civil and social death.
Oliwie z oliwek z pierwszego tłoczenia, temu "zielonemu złotu”, które zawsze było chlubą mojego regionu, zagraża to, że jej produkcja zacznie równać się śmierci cywilnej i społecznej.
pride (też: impertinence)
volume_up
hardość {f.} [starom.]

2. Zoologia: "of lions"

pride
BJ: And you have to know that, when a male lion is killed, it completely disrupts the whole pride.
Beverly: Musicie wiedzieć, że gdy zabija się lwa samca, to całkowicie rozbija się życie całego stada.
A new male comes into the area and takes over the pride, and, of course, first of all kills all the cubs and possibly some of the females that are defending their cubs.
Teren przejmuje nowy samiec, który przejmuje też władzę w stadzie, i, rzecz jasna, najpierw zabija wszystkie młode i czasami niektóre samice, broniące swojego potomstwa.

Synonimy (angielski) dla "pride":

pride

Przykłady użycia - "pride" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

English[His] strong scales are [his] pride, Shut up together [as with] a close seal.
Serce jego twarde jako kamień, tak twarde, jako sztuka spodniego kamienia młyńskiego.
EnglishAnd a bastard shall dwell in Ashdod, and I will cut off the pride of the Philistines.
I będzie mieszkał bękart w Azocie, a tak wykorzenię pychę Filistyńczyków.
EnglishThere is still a long way to go before we can take pride in the EU's agricultural policy.
Jeszcze daleka droga zanim będziemy mogli być dumni z polityki rolnej UE.
EnglishWhenever we see that IIMA, it was such a pride for us to go to that camp.
Mówimy, że jesteśmy dumni z udziału w tym obozie. ~~~ Pojechaliśmy tam.
EnglishThat he may withdraw man [from his] purpose, And hide pride from man;
Aby człowieka odwiódł od złej sprawy jego, i pychę od męża aby odjął;
EnglishThe parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
W dobiegającej już końca kadencji Parlament odnotował na swoim koncie wiele ważnych dokonań.
EnglishThe wicked, in the pride of his countenance, [saith], He will not require [it].
Niepobożny dla pychy, którą po sobie pokazuje, nie pyta się o Boga; wszystka myśl jego, że niemasz Boga.
EnglishIt would achieve some national pride, but not go ahead and build a weapon.
Będą mieli z czego być dumni, ale broni z tego nie zbudują.
EnglishThese initiatives must take pride of place in that context.
Mając to na uwadze, możemy być dumni z pozycji, jakie zajmują przedmiotowe inicjatywy.
EnglishThe crown of pride of the drunkards of Ephraim shall be trodden under foot:
Nogami podeptana będzie pyszna korona, pijanicy Efraimscy
EnglishIn the mouth of the foolish is a rod for [his] pride; But the lips of the wise shall preserve them.
W ustach głupiego jest rózga hardości; ale wargi mądrych strzegą ich.
Englishand though in a land of peace thou art secure, yet how wilt thou do in the pride of the Jordan?
a ponieważ w ziemi pokoju, w którejś ufał, ustawasz, a cóż sprawisz przy tej nadętości Jordanu?
EnglishWe take pride in the fact that human rights are the foundation of the Union.
Szczycimy się, że fundamentem Unii są prawa człowieka.
EnglishThere they cry, but none giveth answer, Because of the pride of evil men.
Tedy wołająli dla hardości złych, on ich nie wysłuchuje.
EnglishParliament is fighting for its competence not for the sake of this House's pride and glory.
Parlament walczy o swe kompetencje nie dla chwały tej Izby.
EnglishLet not the foot of pride come against me, And let not the hand of the wicked drive me away.
Rozciągnij miłosierdzie twoje nad tymi, którzy cię znają, a sprawiedliwość twoję nad uprzejmymi sercem.
EnglishThat is the pride which I have and will continue to have in the years to come.
Z tego jestem i będę dumny przez kolejne lata.
EnglishThus saith Jehovah, After this manner will I mar the pride of Judah, and the great pride of Jerusalem.
Tak mówi Pan: Tak skażę pychę Judzką i wielką pychę Jeruzalemską,
EnglishThey take pride in their work when those who see or touch it express their appreciation and feel better because of it.
A chwała mu gdy inni to doceniają okiem czy dotykiem i czują się przy tym lepiej.
EnglishAnd so there was a feeling that there was great pride in what we can do.
Zaczęliśmy być dumni z tego, co możemy zrobić.