"preserve" po polsku

EN

"preserve" - polskie tłumaczenie

EN preserve
volume_up
{rzeczownik}

preserve (też: jam)
preserve (też: preparation)

Synonimy (angielski) dla "preserve":

preserve

Przykłady użycia - "preserve" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI think it important that we should preserve the prestige of EU membership.
Uważam, że powinniśmy chronić prestiż członkostwa w UE. W mojej opinii to ważne.
EnglishIt appeared as the only formula for Europe to preserve its role in the bipolar world.
Okazała się być jedyną receptą na podtrzymanie roli Europy w dwubiegunowym świecie.
EnglishForsake her not, and she will preserve thee; Love her, and she will keep thee.
Nie opuszczaj jej, a będzie cię strzegła; rozmiłuj się jej, a zachowa cię.
EnglishNaturally, the first concern is to preserve the unity of the Member States.
Bez wątpienia pierwszą kwestią jest zachowanie jedności państw członkowskich.
EnglishThis way, we can preserve our linguistic independence and the interests of our country.
W ten sposób możemy chronić naszą językową niezależność i interesy naszego kraju.
EnglishWe in Europe must preserve the tradition of offering our people care and solidarity.
Musimy w Europie chronić tradycję oferowania naszym obywatelom opieki i solidarności.
EnglishThat is actually a firm basis for the information society, and we must always preserve it.
Jest to mocna podstawa społeczeństwa informacyjnego i musimy jej zawsze bronić.
EnglishIn this respect, we also insist on the need to preserve linguistic diversity in Europe.
W związku z tym podkreślamy konieczność zachowania różnorodności językowej w Europie.
EnglishA standstill here is a backward move; it will not preserve the status quo.
W tym przypadku zastój oznacza krok wstecz; zastój nie umożliwi zachowania status quo.
EnglishYou have to act quickly and decisively in order to preserve the Internal Market.
Aby ochronić rynek wewnętrzny musicie działać szybko i zdecydowanie.
EnglishImports must be banned if we want to preserve the Community's food safety policy.
Jeżeli chcemy ochronić wspólnotową politykę bezpieczeństwa żywności, musimy zakazać importu.
EnglishBut equally important is to preserve things that are important for function.
Lecz równie ważne jest nie naruszanie organów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.
EnglishLeave thy fatherless children, I will preserve them alive; and let thy widows trust in me.
Zaniechaj sierotek twoich, ja je żywić będę, a wdowy twoje we mnie ufać będą.
EnglishSo it's acting, in a sense, like a living system trying to preserve itself.
Tak więc zachowuje się, w pewnym sensie, jak żywy organizm próbujący utrzymać swój stan.
EnglishPreserve my soul; for I am godly: O thou my God, save thy servant that trusteth in thee.
Strzeżże duszy mojej, bom jest ten, którego ty miłujesz; zachowaj sługę twego, Boże mój
EnglishWe must give the forest owners an incentive not to chop down forests but to preserve them.
Musimy zachęcić właścicieli lasów do zachowania lasów, a nie do ich wyrębu.
EnglishEurope's cultural riches represent a precious commodity that it is important to preserve.
Bogactwo kulturowe Europy oznacza cenne dobro, którego zachowanie jest bardzo istotne.
EnglishOnly an ambitious and joint approach can preserve the uniqueness of European culture.
Jedynie ambitne i wspólne podejście może uchronić unikatowy charakter kultury europejskiej.
EnglishWhy is it that you can't preserve a language by speaking to you and I, to the adults?
Dlaczego nie zachowasz języka mówiąc do mnie i ciebie, do dorosłych?
EnglishAnd we can actually leave it out where it's not needed at all and where we can preserve darkness.
Dzięki małym rozmiarom pozwala nam umieścić światło gdziekolwiek go potrzebujemy.