EN

to pre-empt {czasownik przechodni}

volume_up
2. "anticipate"
I would like to pre-empt questions about the participation of Belarus.
Chciałbym uprzedzić ewentualne pytania o udział Białorusi.
You will understand that I cannot pre-empt that - it will be for the new Commission to decide.
Proszę zrozumieć, że nie mogę uprzedzić tej decyzji - podejmie ją nowa Komisja.
It demonstrates that the European Parliament is ready for the implementation of the Treaty of Lisbon and that we are in no way trying to pre-empt the decision of the Irish people.
Pokazuje ona, że Parlament Europejski jest gotowy do wdrożenia traktatu lizbońskiego i że w żaden sposób nie próbujemy uprzedzić decyzji obywateli Irlandii.
I do not want to pre-empt our report but would like to make a few remarks, particularly on the situation regarding fundamental freedoms and human rights.
Nie chcę uprzedzać naszego sprawozdania, ale pragnę wyrazić kilka uwag, szczególnie o sytuacji w zakresie podstawowych wolności i praw człowieka.

Przykłady użycia - "to pre-empt" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe also think that some wordings pre-empt the rural population's own choices.
Uważamy także, że niektóre sformułowania uprzedzają wybory dokonywane przez ludność wiejską.
EnglishYou will understand that I cannot pre-empt that - it will be for the new Commission to decide.
Proszę zrozumieć, że nie mogę uprzedzić tej decyzji - podejmie ją nowa Komisja.
EnglishI would like to pre-empt questions about the participation of Belarus.
Chciałbym uprzedzić ewentualne pytania o udział Białorusi.
EnglishMoreover, some of the amendments pre-empt a debate we should have on the basis of the Green Paper.
Co więcej niektóre z tych poprawek wyprzedzają debatę, którą powinniśmy przeprowadzić dopiero po opublikowaniu zielonej księgi.
English. - (RO) As I said in my reply, we do not wish in any way to pre-empt possible actions in the future.
komisarz. - (RO) Jak już stwierdziłem w mojej odpowiedzi, nie chcemy w żaden sposób wyprzedzać działań możliwych w przyszłości.
EnglishI have some questions myself, such as why in Europe did we not pre-empt the crisis when the warning signs were already there last year?
Zastanawiam się na przykład, czemu nie potrafiliśmy zapobiec kryzysowi, skoro już w ubiegłym roku pojawiły się znaki ostrzegawcze?
EnglishIt is important that we research new emerging ways of human trafficking, in order to intercept and pre-empt emerging human trafficking routes.
Musimy koniecznie analizować nowe metody tego procederu, aby zawczasu wykryć i wyeliminować pojawiające się kanały handlu ludźmi.
EnglishIt seems to me that our position and our targets really do set the pace in terms of the changes needed in order to pre-empt ecological disaster.
Wydaje mi się, że nasze stanowisko i nasze cele faktycznie nadają tempo zmianom potrzebnym do uniknięcia katastrofy ekologicznej.
EnglishCertainly, such impact assessment could pre-empt certain problems, such as those posed by the electronic identification of sheep in Scotland.
Oczywiście taka ocena wpływu pozwoliłaby uniknąć wielu problemów, takich jak trudności związane z elektroniczną identyfikacją owiec w Szkocji.
EnglishI do not want to pre-empt our report but would like to make a few remarks, particularly on the situation regarding fundamental freedoms and human rights.
Nie chcę uprzedzać naszego sprawozdania, ale pragnę wyrazić kilka uwag, szczególnie o sytuacji w zakresie podstawowych wolności i praw człowieka.
EnglishThat is why harmonisation of the provisions on mixed marriages is urgently needed, so as to pre-empt discrimination during the divorce proceedings.
Dlatego też istnieje pilna potrzeba zharmonizowania przepisów w przypadku małżeństw międzynarodowych, by zapobiec sytuacjom dyskryminacji podczas procedury rozwodowej.
EnglishAs I have just said, I cannot pre-empt the Council's reaction to proposals, models and methods that do not yet exist, as that would be to pre-empt history.
Jak przed chwilą powiedziałem, nie mogę przesądzić o reakcji Rady na wnioski, modele i metody, które jeszcze nie istnieją, gdyż to oznaczałoby przesądzanie o historii.
EnglishIt demonstrates that the European Parliament is ready for the implementation of the Treaty of Lisbon and that we are in no way trying to pre-empt the decision of the Irish people.
Pokazuje ona, że Parlament Europejski jest gotowy do wdrożenia traktatu lizbońskiego i że w żaden sposób nie próbujemy uprzedzić decyzji obywateli Irlandii.
EnglishI have read in the New York Times that European diplomats are hastening to pre-empt the Council's position, which will slavishly follow that of the United States.
Przeczytałem w New York Times'ie, iż dyplomaci europejscy przyspieszają przedstawienie propozycji Rady, która w sposób niewolniczy będzie naśladować postawę Stanów Zjednoczonych.
EnglishFor one thing, it is not my responsibility, as you know, but for another thing, it would be inappropriate for me to pre-empt the new Commission which is about to be formed.
Po pierwsze, jak państwo wiecie, nie należy on do zakresu mojej odpowiedzialności, a po drugie, niestosowne byłoby, gdybym uprzedzał działania nowej Komisji, która zostanie wkrótce powołana.