"to practise" po polsku

EN

"to practise" - polskie tłumaczenie

EN to practise
volume_up
[practised|practised] {czasownik}

1. ogólne

to practise (też: to drill, to train)

2. Brytyjski angielski

They must be allowed to remain together, so that they can practise their faith.
Trzeba im pozwolić pozostać razem, aby mogli praktykować swoją wiarę.
We are allowing places of worship to be built for them, and allowing them to practise their own religions.
Pozwalamy budować im świątynie, pozwalamy im praktykować własne religie.
It is unacceptable in the 21st century for religious communities to have to be afraid to practise their faith freely.
W XXI wieku niedopuszczalna jest sytuacja, w której społeczności wyznaniowe muszą obawiać się swobodnie praktykować religię.
to practise
At the same time, we must not practise double standards either.
Jednocześnie my także nie możemy stosować podwójnych standardów.
It is simply a case of the balanced management that I always practise during this 'catch-the-eye' period.
Jest to po prostu przykład konsekwentnego przewodniczenia obradom, które zawsze stosuję podczas procedury pytań z sali.
This would be a step towards the prudent management that financial institutions should practise and that we have still not achieved in Europe.
Byłby to krok naprzód w kierunku rozważnego zarządzania, jaki powinny stosować instytucje finansowe i którego w Europie niestety wciąż nie osiągnęliśmy.
These are people who practise a particular kind of movement and breathing, but they are treated as dissidents and persecuted by the Communist authorities.
Są to ludzie, którzy ćwiczą szczególny rodzaj ruchu i oddychania, a są oni traktowani jako dysydenci i są prześladowani przez władze komunistyczne.
Odpowiednio to ćwiczyliśmy.
That is something that the European Union should practise as a policy.
Taką właśnie politykę powinna uprawiać Unia Europejska.
to practise
to practise

Przykłady użycia - "to practise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor the good which I would I do not: but the evil which I would not, that I practise.
Bo nie czynię dobrego, które chcę; ale złe, którego nie chcę, to czynię.
EnglishWe Europeans should also practise what we are constantly preaching.
My, Europejczycy, powinniśmy żyć zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami.
EnglishSecondly, I should like to make it clear that we practise solidarity.
Po drugie, chciałbym jasno stwierdzić, że okazujemy sobie solidarność.
EnglishThe right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Prawo grup wyznaniowych do gromadzenia się i do praktyk religijnych musi być bezwarunkowe.
EnglishAnd we know that the judgment of God is according to truth against them that practise such things.
Lecz wiemy, iż sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy takowe rzeczy czynią.
EnglishI think that we have more credibility when we practise what we preach.
Sądzę, że zyskujemy na wiarygodności, gdy postępujemy zgodnie z wyznawanymi przez nas zasadami.
EnglishIf this is lacking then we will never practise what we preach.
Jeśli jej zabraknie, nigdy nie staniemy na wysokości naszych deklaracji.
EnglishHe was struck off in Britain yet he continues to practise in Germany today.
Został pozbawiony prawa wykonywania zawodu w Wielkiej Brytanii, ale obecnie kontynuuje praktykę lekarską w Niemczech.
EnglishFor that which I do I know not: for not what I would, that do I practise; but what I hate, that I do.
Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam; bo nie, co chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię.
EnglishWe must also ensure that we practise what we preach.
Musimy również dopilnować, że będziemy realizować to, co głosimy.
EnglishThe peoples and countries of Europe are united and practise solidarity for the benefit of peace and a better life.
Narody i kraje Europy są zjednoczone i wyznają solidarność na rzecz pokoju i lepszego życia.
EnglishAnyone who calls for tolerance must also show tolerance to those who practise a Christian faith.
Każdy, kto wzywa do tolerancji musi również okazać tolerancję względem osób praktykujących wiarę chrześcijańską.
EnglishBut within the EU do we always consistently practise what we preach?
EnglishThis crisis was also a challenge, a challenge in the sense that we must practise the policy of coordination more.
Bieżący kryzys był także wyzwaniem, w tym sensie, że musimy szerzej realizować politykę koordynacji.
EnglishThe institutions shall practise mutual sincere cooperation.
Instytucje lojalnie ze sobą współpracują.
EnglishThis, in turn, suggests that we need a clear strategy, and here of course, we can correctly practise this.
To z kolei sugeruje, że potrzebujemy jasnej strategii, a w tym przypadku możemy oczywiście podjąć właściwe działania.
EnglishIt is simply a case of the balanced management that I always practise during this 'catch-the-eye' period.
Jest to po prostu przykład konsekwentnego przewodniczenia obradom, które zawsze stosuję podczas procedury pytań z sali.
EnglishYou do not have the right to practise wanton destruction and to be the delivery body of death and destruction on innocent civilians.
Nie macie prawa siać niepotrzebnej destrukcji ani śmierci wśród niewinnej ludności cywilnej.
EnglishSome Member States speak of solidarity but do not practise it, which reduces the effectiveness of Frontex.
Niektóre państwa członkowskie mówią o solidarności, ale same jej nie okazują, co zmniejsza skuteczność agencji Frontex.
EnglishWe should practise what we preach.
Powinniśmy sami postępować według zasad, które głosimy.