EN

to practice [practiced|practiced] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to practice
What is needed, as far as vocational education and training are concerned, is to take practical steps at EU level and in Member States for putting the strategy into practice.
W obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na szczeblu UE i państw członkowskich trzeba podjąć praktyczne działania, mające na celu urzeczywistnienie tej strategii.
I believe that we are also agreed that we now need to put our good intentions into practice and really improve the educational opportunities of migrant children.
Mam nadzieję, że zgadzamy się także co do tego, że teraz musimy nasze dobre intencje przełożyć na praktykę i rzeczywiście stworzyć lepsze możliwości kształcenia dzieciom migrantów.
I believe we have seen in practice that education for migrants is necessary for their social integration, for tolerance, stability, performance, and for overall European development.
Uważam, że zobaczyliśmy w praktyce, że kształcenie migrantów jest konieczne dla ich włączenia do społeczeństwa, dla tolerancji, stabilności, wydajności i dla ogólnego rozwoju Europy.
What is needed, as far as vocational education and training are concerned, is to take practical steps at EU level and in Member States for putting the strategy into practice.
W obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego na szczeblu UE i państw członkowskich trzeba podjąć praktyczne działania, mające na celu urzeczywistnienie tej strategii.
While mothers are offering their services, they can be supported by lifelong learning and training measures so that they can practice their profession afterwards.
Podczas świadczenia tych usług matki mogą uzyskiwać wsparcie w postaci programów uczenia się przez całe życie i szkoleń, które umożliwią im wykonywanie ich zawodu później.
The practice in force until now of mostly allocating funds towards qualification, requalification and various kinds of training is, to my mind, ineffective.
Dotychczas stosowana praktyka, polegająca na przeznaczaniu większości środków na podnoszenie kwalifikacji, zmianę kwalifikacji i szkolenia wszelkiego rodzaju jest w mojej opinii nieskuteczna.
Good governance practice must be disseminated rapidly across Europe.
Należy szybko upowszechniać w całej Europie praktykę dobrego sprawowania rządów.
I therefore expect Slovenia, during its Presidency, to offer its good practice in every area to the other Member States.
Oczekuję zatem, że podczas sprawowania prezydencji Słowenia zaoferuje innym państwom członkowskim swoje dobre praktyki z każdej dziedziny.
It is a model of best practice for adults with a disability who can live in the community and visit this centre.
Stanowi ono model do naśladowania pod względem najlepszych praktyk: sprawuje opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które mogą mieszkać w swoim otoczeniu i odwiedzać Centrum.
But what we can do is share best practice and experience.
My jednak możemy zajmować się wymianą najlepszych praktyk i doświadczeń.
Jak można praktykować taką wiarę?
And quite tellingly, some Muslims do practice that.
I oczywiście, część muzułmanów praktykuje ten zwyczaj.
Very clever Buenos Aires street vendors decided to practice price discrimination to the detriment of any passing gringo tourists.
Bardzo sprytni sprzedawcy uliczni z Buenos Aires postanowili praktykować dyskryminację cenową ze szkodą dla każdego przechodzącego turysty-gringo.
to practice
The best of all is that if I don't want to practice, I can hide it.
Najlepsze, że kiedy nie chcę ćwiczyć, mogę je schować.
Jak mam niby ćwiczyć w domu?
Listen as Chinese students practice their English by screaming it.
Posłuchajmy jak chińscy uczniowie ćwiczą swój angielski wykrzykując go.
The women were found, however, and practice has shown that, in Finland at least, these quotas at local government level work very well.
Kobiety się jednak znalazły, a praktyka dowiodła, że przynajmniej w Finlandii parytety na szczeblu władz lokalnych sprawdziły się doskonale.
They need support primarily in putting their ideas into practice – an exchange, for example, about good professional training projects.
Przedsiębiorstwom potrzebne jest przede wszystkim wsparcie w ramach realizacji swych przemyśleń – na przykład wymiany dobrych projektów doskonalenia zawodowego.
The results of these studies should provide further encouragement to the institutions concerned to improve their practices and develop a culture of service to citizens.
Rezultaty tych badań powinny jeszcze bardziej zachęcić zainteresowane instytucje do doskonalenia swoich praktyk i rozwoju kultury służby na rzecz obywateli.
to practice
to practice
2. Amerykański angielski
It is sufficient today to manage an area of land in accordance with good agricultural and environmental practice.
Obecnie wystarczy uprawiać kawałek ziemi zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi i ekologicznymi.
if we want a protected environment, in which case food will have to be grown in keeping with European practices;
ochrony środowiska - w którym to wypadku należy uprawiać żywność zgodnie z europejskimi praktykami;
Now I thought, you know, if we just did good science, that would change medical practice. ~~~ But, that was a little naive.
Pomyślałem, wiecie, gdybyśmy uprawiali dobrą naukę, która by zmieniła praktykę medyczną, ale to było naiwne.

Synonimy (angielski) dla "practice":

practice

Przykłady użycia - "to practice" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSimple answers to international crises are often difficult to put into practice.
Proste odpowiedzi na kryzysy międzynarodowe często jest ciężko wprowadzić w życie.
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Od wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
EnglishEveryone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.
Wszyscy powiedzieli, że dyrektywa jest dobra, ale w praktyce trudna do wdrożenia.
EnglishConsequently, the so-called best practice must be expanded as quickly as possible.
Dlatego należy już teraz szerzyć tak zwane najlepsze praktyki w tym zakresie.
EnglishWe want to have an exchange of good practice, but we do not to be prescriptive.
Chcemy wymiany dobrych doświadczeń, nie chcemy mówić, co powinno się zrobić.
EnglishBut I think we would also agree that theory is one thing and practice is another.
Uważam jednak, że zgodzimy się także, iż teoria to jedno, a praktyka drugie.
EnglishThis must not only be included in the constitution, it must also be put into practice.
I to nie tylko gwarantując to w konstytucji, ale również stosując ją w praktyce.
EnglishI consider this initiative an important practice to be followed by other agencies.
Uznaję tę inicjatywę za ważną praktykę, którą powinny stosować inne agencje.
EnglishIt is sound clinical practice to base treatment on susceptibility testing.
Praktyka kliniczna zaleca planowanie leczenia opartego na badaniach wrażliwości.
EnglishI consider the practice to be discriminatory against these women and girls.
Uważam tę praktykę za dyskryminację w stosunku do wspomnianych kobiet i dziewcząt.
EnglishWhat this has led to, in practice, is enormous differences between the Member States.
W praktyce doprowadziło to do ogromnych różnic między państwami członkowskimi.
EnglishEnlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.
Rozszerzenie ma sens, ale musi istnieć zgodność między retoryką, a praktyką.
EnglishCyber warfare is not a challenge of the future: it has become an everyday practice.
Wojna cybernetyczna nie jest wyzwaniem przyszłości: stała się teraźniejszą praktyką.
EnglishAnd what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken?
I co popchnęło go do poświęcenia setek godzin jakie musiały zająć ćwiczenia?
EnglishThey are willing to hear the best practice models that we can encourage for them.
Pragną oni dowiedzieć się o modelach najlepszych praktyk, które popieramy.
EnglishWhen that happens - as it has done today - we should rethink this practice.
Kiedy tak się dzieje - tak jak dzisiaj - powinniśmy ponownie rozważyć tę praktykę.
EnglishI would like to know whether you are aware of this practice and the reason for it.
Chciałabym wiedzieć, czy ma pan tego świadomość i jakie są przyczyny takiej praktyki.
EnglishToday our citizens need a Union which can put this principle into practice.
Dziś nasi obywatele potrzebują takiej Unii, która wprowadzi tę zasadę w życie.
EnglishThis practice must become the priority of European Union foreign policy.
Taka praktyka musi stać się priorytetem polityki zagranicznej Unii Europejskiej.
EnglishThis may sound obvious, but in practice, there have been innumerable difficulties.
Może to brzmieć jak oczywistość, w praktyce jednak pojawiły się niezliczone trudności.